مطالعه سطح سرمي آديپونكتين در زنان ديابتي نوع II و ارتباط آن با پروتئين واكنشگر C و هموگلوبين گليكه شده
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
گودرزي محمدتقي,بابااحمدي رضايي حسين,كدخدايي اليادراني منيژه,حدادي نژاد شهرام نویسنده / نويسندگان
مترجم
آدیپونکتین - زنان دیابتی - پروتئین واکنشگر C کلید واژه
مطالعه سطح سرمي آديپونكتين در زنان ديابتي نوع II و ارتباط آن با پروتئين واكنشگر C و هموگلوبين گليكه شده گودرزي محمدتقي*,بابااحمدي رضايي حسين,كدخدايي اليادراني منيژه,حدادي نژاد شهرام گروه بيوشيمي و تغذيه، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان مقدمه و هدف: آديپونكتين يكي از آديپوسيتوكين ها مي باشد و از بافت چربي ترشح مي شود، اخيرا مشخص شده است كه نقش مهمي در هيپرگليسميا و مكانيسم هاي التهابي دارد. مكانيسم هايي كه مي توانند ارتباط بين آديپونكتين و مقاومت انسولين را توضيح دهند، هنوز مبهم باقي مانده اند هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان آديپونكتين HbA1c, CRP در زنان ديابتي و سالم و تعيين ارتباط بين آديپونکتين با CRP و HbA1c دو گروه مورد مطالعه بود. روش كار: اين مطالعه موردي شاهدي براي ارزيابي غلظت آديپونكتين در دو گروه از زنان ديابتي و سالم انجام شد. غلظت آديپونكتين و CRP سرم با روش ELISA در زنان ديابتي (n=28) و زنان سالم (n=42) اندازه گيري گرديد. با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج: بعد از تطبيق دادن سن و BMI در دو گروه ميزان آديپونكتين در زنان ديابتي كمتر از زنان سالم بود (7.29±1.42 در مقابل µg/ml 10.29±1.93) و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.01). همچنين ارتباط معكوس و معني داري بين آديپونكتين با (r=-0.43. p=0.022) CRP و با (r=-0.47. p=0.032) HbA1c مشاهده شد. نتيجه نهايي: اطلاعات بدست آمده از اين مطالعه كاهش سطح سرمي آديپونكتين را در افراد ديابتي نوع 2 مشخص مي كند. همچنين يافته ها بيانگر خصوصيات ضدديابتي و ضدالتهابي آديپونكتين مي باشد. چکیده
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان بهار 1386; 14(1 (مسلسل 43)):11-16 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

مطالعه سطح سرمي آديپونكتين در زنان ديابتي نوع II و ارتباط آن با پروتئين واكنشگر C و هموگلوبين گليكه شده

گودرزي محمدتقي*,بابااحمدي رضايي حسين,كدخدايي اليادراني منيژه,حدادي نژاد شهرام

گروه بيوشيمي و تغذيه، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان

مقدمه و هدف:

آديپونكتين يكي از آديپوسيتوكين ها مي باشد و از بافت چربي ترشح مي شود، اخيرا مشخص شده است كه نقش مهمي در هيپرگليسميا و مكانيسم هاي التهابي دارد. مكانيسم هايي كه مي توانند ارتباط بين آديپونكتين و مقاومت انسولين را توضيح دهند، هنوز مبهم باقي مانده اند هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان آديپونكتين HbA1c, CRP در زنان ديابتي و سالم و تعيين ارتباط بين آديپونکتين با CRP و HbA1c دو گروه مورد مطالعه بود.

روش كار:

اين مطالعه موردي شاهدي براي ارزيابي غلظت آديپونكتين در دو گروه از زنان ديابتي و سالم انجام شد. غلظت آديپونكتين و CRP سرم با روش ELISA در زنان ديابتي (n=28) و زنان سالم (n=42) اندازه گيري گرديد. با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج: بعد از تطبيق دادن سن و BMI در دو گروه ميزان آديپونكتين در زنان ديابتي كمتر از زنان سالم بود (7.29±1.42 در مقابل µg/ml 10.29±1.93) و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.01). همچنين ارتباط معكوس و معني داري بين آديپونكتين با (r=-0.43. p=0.022) CRP و با (r=-0.47. p=0.032) HbA1c مشاهده شد.

نتيجه نهايي:

اطلاعات بدست آمده از اين مطالعه كاهش سطح سرمي آديپونكتين را در افراد ديابتي نوع 2 مشخص مي كند. همچنين يافته ها بيانگر خصوصيات ضدديابتي و ضدالتهابي آديپونكتين مي باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

معرف ریسازورین در محیط تایو, آنالايزر, لوسین, متفورمین, G6PD, هلیکوباکتری‌, پنیر فتا , سالسیلات, واكسنهايي, ابرمغناطيسي, لوسمي, مهار کننده پمپ پروتون, بیوانفورماتیک, آگارز, لوسمی, اسکلروتیوم, کارینی, picorna, ماکروفاژها, پرسنل آزمایشگاهی, الایزای, پروپيونيك, دستگاه الايزا و كمولومينسنس ThunderBolt, آگرانولوسیتها, هپاتیت C مزمن , جانوری, هیپوتیروئیدی, اتصال پلاسمید, آندوسكوپي, نوتروفیل, بیماری ایدز, arianpajooh, بیماری حرکت, UBT, لبنیات, دترژنتها, تری گلیسرید, انتروتوكسين, اندوسپور, اصول واکنش‌ در مراحل مختلف یک آزمون الایزا, درماتوفیتهای, ترانزيشنال, کالیفرنی, الیگونوکلئوتید, استافیلوکک, تکنیک, مايعات, رماتیسم , تولید نوراپی نفرین, دمنوش‌هاي, آنتی‌‌اکسیدان, مثانه, بیماری های قلبی عروقی, پیامک های تبریک روز علوم آزمایشگاهیان, هماتوکریت, فعالیت پروتئین C, ویروسها, اتوآنالايزرها, لوکوسیت, ژنوحسگر, مرطوب, آزمایش خون, کنتراست, ویتامین, پزشک, همگن, هیالین, هپاتیت, اسموتیک, عوامل بیماریزا ,