بررسي رابطه ميزان اينترلوكين هاي 1 و 6 ادراري با پيلونفريت حاد كودكان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
شريفيان مصطفي,كريمي عبداله,گچ كار لطيف,فلاح فاطمه,جدلي فرزانه,آرمين شهناز,فهيم زاده عليرضا,رفيعي طباطبايي صديقه,عموري پريسا نویسنده / نويسندگان
مترجم
اینترلوکین - پیلونفریت - کودکان کلید واژه
بررسي رابطه ميزان اينترلوكين هاي 1 و 6 ادراري با پيلونفريت حاد كودكان شريفيان مصطفي*,كريمي عبداله,گچ كار لطيف,فلاح فاطمه,جدلي فرزانه,آرمين شهناز,فهيم زاده عليرضا,رفيعي طباطبايي صديقه,عموري پريسا تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني كودكان PIRC، بيمارستان كودكان مفيد سابقه و هدف: عفونت كليه و اسكار ناشي از آن در بعضي مناطق دنيا از جمله ايران يكي از علل مهم نارسايي مزمن كليه است. در بعضي مطالعات سطح اينترلوكين هاي ادراري بيماران با پيلونفريت حاد افزايش داشته است. در اين مطالعه سطح اينترلوكين هاي 1 و 6 در ادرار كودكان مبتلا به پيلونفريت حاد و كودكان سالم مقايسه شده و مقادير آنها در درجات مختلف آسيب كليوي مشخص و بر اساس اسكن DMSA اندازه گيري شده است. مواد و روش ها: در اين تحقيق مورد- شاهدي كودكان 1 ماهه تا 12 ساله كه به علت پيلونفريت، براساس يافته هاي آزمايش ادرار و اسكن DSMA، در طي 8 ماه از دي ماه 1383 لغايت مرداد ماه 1384 در بخش كليه اطفال بيمارستان كودكان مفيد بستري شده اند به عنوان گروه مورد و كودكاني كه به منظور معاينات معمول مراجعه و از نظر باليني با تشخيص پزشك سالم بوده و آزمايش ادرار و كشت ادرار منفي داشتند به عنوان گروه شاهد تحت مطالعه قرار گرفتند. سطح اينترلوكين 1 و 6 نسبت به كراتينين ادرار به طور تصادفي در 80 نمونه ادراري شامل 37 بيمار بستري با پيلونفريت حاد %81) دختر( و 43 كودك سالم %81) دختر( تعيين شدند. اينترلوكين ها به روش اليزا و كراتينين به روش اسپكتروفتومتري اندازه گيري شد. يافته ها به وسيله آزمون هاي تي يا مان ويتني تجزيه و تحليل شد و P<0.05 معني دار تلقي گرديد. يافته ها: ميزان متوسط اينترلوكين 1 به كراتينين ادرار در بيماران با پيلونفريت برابر 0.96 ±0.70 ميكروگرم بر ميليگرم )از 0.02 تا 5.08 ميكروگرم بر ميليگرم( و در كوركان سالم برابر 0.12± 0.04 ميكروگرم بر ميليگرم )از 0 تا 0.51 ميكروگرم بر ميليگرم( (p<0.008) و ميزان متوسط اينترلوكين 6 به كراتينين ادرار در گروه مورد 10.06± 4.8 ميكروگرم بر ميليگرم )از 0.01 تا 44.73 ميكروگرم بر ميليگرم( و در كودكان سالم برابر 0.37± 0.15 ميكروگرم بر ميليگرم )از 0 تا 2.32 ميكروگرم بر ميليگرم( بود (p<0.0002). نتيجه گيري: در اين مطالعه ارتباط كاملا معني داري بين سطح ادراري اينترلوكين 1 و 6 در كودكان مبتلا به پيلونفريت حاد نسبت به كودكان سالم ديده شد. چکیده
پژوهنده بهمن و اسفند 1384; 10(6 (پي در پي 48)):373-377. ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

بررسي رابطه ميزان اينترلوكين هاي 1 و 6 ادراري با پيلونفريت حاد كودكان

شريفيان مصطفي*,كريمي عبداله,گچ كار لطيف,فلاح فاطمه,جدلي فرزانه,آرمين شهناز,فهيم زاده عليرضا,رفيعي طباطبايي صديقه,عموري پريسا

تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني كودكان PIRC، بيمارستان كودكان مفيد

سابقه و هدف:

عفونت كليه و اسكار ناشي از آن در بعضي مناطق دنيا از جمله ايران يكي از علل مهم نارسايي مزمن كليه است. در بعضي مطالعات سطح اينترلوكين هاي ادراري بيماران با پيلونفريت حاد افزايش داشته است. در اين مطالعه سطح اينترلوكين هاي 1 و 6 در ادرار كودكان مبتلا به پيلونفريت حاد و كودكان سالم مقايسه شده و مقادير آنها در درجات مختلف آسيب كليوي مشخص و بر اساس اسكن DMSA اندازه گيري شده است.

مواد و روش ها:

در اين تحقيق مورد- شاهدي كودكان 1 ماهه تا 12 ساله كه به علت پيلونفريت، براساس يافته هاي آزمايش ادرار و اسكن DSMA، در طي 8 ماه از دي ماه 1383 لغايت مرداد ماه 1384 در بخش كليه اطفال بيمارستان كودكان مفيد بستري شده اند به عنوان گروه مورد و كودكاني كه به منظور معاينات معمول مراجعه و از نظر باليني با تشخيص پزشك سالم بوده و آزمايش ادرار و كشت ادرار منفي داشتند به عنوان گروه شاهد تحت مطالعه قرار گرفتند. سطح اينترلوكين 1 و 6 نسبت به كراتينين ادرار به طور تصادفي در 80 نمونه ادراري شامل 37 بيمار بستري با پيلونفريت حاد %81) دختر( و 43 كودك سالم %81) دختر( تعيين شدند. اينترلوكين ها به روش اليزا و كراتينين به روش اسپكتروفتومتري اندازه گيري شد. يافته ها به وسيله آزمون هاي تي يا مان ويتني تجزيه و تحليل شد و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.

يافته ها:

ميزان متوسط اينترلوكين 1 به كراتينين ادرار در بيماران با پيلونفريت برابر 0.96 ±0.70 ميكروگرم بر ميليگرم )از 0.02 تا 5.08 ميكروگرم بر ميليگرم( و در كوركان سالم برابر 0.12± 0.04 ميكروگرم بر ميليگرم )از 0 تا 0.51 ميكروگرم بر ميليگرم( (p<0.008) و ميزان متوسط اينترلوكين 6 به كراتينين ادرار در گروه مورد 10.06± 4.8 ميكروگرم بر ميليگرم )از 0.01 تا 44.73 ميكروگرم بر ميليگرم( و در كودكان سالم برابر 0.37± 0.15 ميكروگرم بر ميليگرم )از 0 تا 2.32 ميكروگرم بر ميليگرم( بود (p<0.0002).

نتيجه گيري:

در اين مطالعه ارتباط كاملا معني داري بين سطح ادراري اينترلوكين 1 و 6 در كودكان مبتلا به پيلونفريت حاد نسبت به كودكان سالم ديده شد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

procoagulant, لوزالمعده, ویتامین, Tersicoccus, آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور, مکمل‌های, پارتیکولهای, مختصر, Chediak-Higashi, دانشمندان و هک کردن شبکه سلولی بدن, ستوهگزوزها, میکروفلورهای, کابرگولین, گوانیدین, تسكين‌بخش, كمپلكس, توت فرنگی, پليت, انستیتو تکنولوژى کالیفرنیا, منبع غنی امگا 9 , hypersplenism, لاتكس, فلورای, HDL, یکنواختی-حلالیت-فعالیت, تقویت کارکرد سیستم ایمنی بدن, آنتی‌هیستامین, نماينده انحصاري, اخبار بیوتکنولوژی, تيروئيدي, ادرار قليايي, اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی, لکوپلاکی, LIA, Plasmodium malariae gametocytes, خونريزي نقطه اي, مایکوپلاسما, درمان سرطان سینه, انکلوژنهای, اسپكتروفتومتري, هاپلوتیپ متیلاسیون CpG, غلظت آنتی اسپرم, میکرولیتر, ناقلین, کلستروم, الیگوساکاریدی, هماتوکریت, درمان انگل‌های موضعی , آنتی بیوگرام, روغن‌های گیاهی, رپید تست های HBsAg - HCV - HIV, ویتامین D, CFU, آلرژیک, عارضه, آناتومی, آنتاگونیستی, نابينايي, CA125, Capsomer, گونادوتروپین, بیلی روبین توتال, سودوموناس،, اهداکنندگان, لیز, واژینال, PPD, بتا کروتین, هموگلوبین, همولیتیک,