نقش اينتر لوكين - 18 و پذيرنده اينترلوكين - 2 در بيماري حاد پيوند عليه ميزبان پس از پيوند مغز استخوان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ايرواني مسعود,قوام زاده اردشير,بهار بابك,شايگان مژگان,بابايي غلام رضا,طالبيان علي,آقايي پور مهناز نویسنده / نويسندگان
مترجم
اینترلوکین 18 - اینترلوکین 2 - پیوند مغز استخوان کلید واژه
نقش اينتر لوكين - 18 و پذيرنده اينترلوكين - 2 در بيماري حاد پيوند عليه ميزبان پس از پيوند مغز استخوان ايرواني مسعود,قوام زاده اردشير,بهار بابك,شايگان مژگان,بابايي غلام رضا,طالبيان علي,آقايي پور مهناز مقدمه: بيماري حاد پيوند عليه ميزبان (aGVHD) actue Graft - Versus - Host Disease يكي از عوارض اصلي پس از پيوند مغز استخوان (BMT) Bone Marrow Transplantations است كه پيش بيني وقوع آن مشكل مي باشد. تصور مي شود سايتوکائينهاي آزاد شده از لنفوسيتهاي THI نقش اساسي در آن ايفا مي کنند. توانايي پيش بيني وقوع اين عارضه بسيار ارزشمند است. با اندازه گيري دوره اي مقادير سرمي گيرنده اينترلوكين - 2 (IL-2R) و اينترلوكين - 18 (IL-18) پس از آلوژن مغز استخوان تلاش نموديم رابطه آنها را با aGVHD و بعنوان شاخص مفيدي براي پيشگوئي آن تعيين نمائيم. مواد و روشها: غلظت سرمي IL-2R و IL-18 با استفاده از روش ELISA در 219 نمونه به دست أمده از 39 بيمار (مبتلا به بدخيمي هاي خوني، قبل و بعد از (BMT و 28 فرد سالم بعنوان كنترل تعيين شدند. همه بيماران پيوند را از خواهر يا برادر خود دريافت نموده بودند. يافته ها: نتايج ما نشان دادند كه 25 بيمار به aGVHD مبتلا شده و غلظت سرمي IL-2R و IL-18 در نمونه هاي قبل از پيوند در آنها در مقايسه با بيماران فاقد اين عارضه aGVHD و گروه كنترل افزايش يافته و بين غلظت سرمي IL-2R و IL-18 در نمونه هاي قبل از پيوند در بيماران aGVHD- و گروه كنترل تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. غلظت سرمي IL-18در گروه aGVHD+ طي روزهاي 3-24 پس از پيوند به صورت معنا داري نسبت به قبل از پيوند افزايش يافت و براساس شدت (GVHD 0 - GVHD III) aGVHD نيز متفاوت بود. در اكثر بيماران aGVHD+ (60%) غلظتهاي سرمي IL-2R و IL-18 در روز دهم پس از پيوند به حداكثر مقدار خود رسيد و افزايش غلظت آن دو برظهور علائم aGVHD (با ميانگين 15 روز پس از پيوند) پيشي گرفته است. غلظت سرمي IL-18 در روز دهم رابطه معناداري برحسب شدت aGVHD دارد (با افزايش شدت عارضه غلظت آن نيز افزايش مي يابد). غلظت سرمي IL-18 در بيماراني كه تحت درمان با فلودارابين و بوسولفان بودند نسبت به بيماران تحت درمان با سيكلوفسفاميد و بوسولفان كمتر مي باشد. نتيجه گيري و توصيه ها: اين نتايج نشان دادند كه IL-18 نقش مهمي در گسترش aGVHD پس از پيوند مغز استخوان ايفا مي كند و مقدار آن ممكن است يكي از شاخصها براي aGVHD و منعكس كننده شدت آن باشد همچنين اين يافته ها مطرح مي كنند IL-18 در بيماري زائي اين عارضه موثر بوده و اندازه گيري مقادير سرمي آن مي تواند معيار مناسبي در پيش بيني aGVHD باشد. چکیده
مجله دانشكده پزشكي 1383; 62(3):236-242. - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

نقش اينتر لوكين - 18 و پذيرنده اينترلوكين - 2 در بيماري حاد پيوند عليه ميزبان پس از پيوند مغز استخوان

ايرواني مسعود,قوام زاده اردشير,بهار بابك,شايگان مژگان,بابايي غلام رضا,طالبيان علي,آقايي پور مهناز

مقدمه:

بيماري حاد پيوند عليه ميزبان (aGVHD) actue Graft - Versus - Host Disease يكي از عوارض اصلي پس از پيوند مغز استخوان (BMT) Bone Marrow Transplantations است كه پيش بيني وقوع آن مشكل مي باشد. تصور مي شود سايتوکائينهاي آزاد شده از لنفوسيتهاي THI نقش اساسي در آن ايفا مي کنند. توانايي پيش بيني وقوع اين عارضه بسيار ارزشمند است. با اندازه گيري دوره اي مقادير سرمي گيرنده اينترلوكين - 2 (IL-2R) و اينترلوكين - 18 (IL-18) پس از آلوژن مغز استخوان تلاش نموديم رابطه آنها را با aGVHD و بعنوان شاخص مفيدي براي پيشگوئي آن تعيين نمائيم.

مواد و روشها:

غلظت سرمي IL-2R و IL-18 با استفاده از روش ELISA در 219 نمونه به دست أمده از 39 بيمار (مبتلا به بدخيمي هاي خوني، قبل و بعد از (BMT و 28 فرد سالم بعنوان كنترل تعيين شدند. همه بيماران پيوند را از خواهر يا برادر خود دريافت نموده بودند.

يافته ها:

نتايج ما نشان دادند كه 25 بيمار به aGVHD مبتلا شده و غلظت سرمي IL-2R و IL-18 در نمونه هاي قبل از پيوند در آنها در مقايسه با بيماران فاقد اين عارضه aGVHD و گروه كنترل افزايش يافته و بين غلظت سرمي IL-2R و IL-18 در نمونه هاي قبل از پيوند در بيماران aGVHD- و گروه كنترل تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. غلظت سرمي IL-18در گروه aGVHD+ طي روزهاي 3-24 پس از پيوند به صورت معنا داري نسبت به قبل از پيوند افزايش يافت و براساس شدت (GVHD 0 - GVHD III) aGVHD نيز متفاوت بود. در اكثر بيماران aGVHD+ (60%) غلظتهاي سرمي IL-2R و IL-18 در روز دهم پس از پيوند به حداكثر مقدار خود رسيد و افزايش غلظت آن دو برظهور علائم aGVHD (با ميانگين 15 روز پس از پيوند) پيشي گرفته است. غلظت سرمي IL-18 در روز دهم رابطه معناداري برحسب شدت aGVHD دارد (با افزايش شدت عارضه غلظت آن نيز افزايش مي يابد). غلظت سرمي IL-18 در بيماراني كه تحت درمان با فلودارابين و بوسولفان بودند نسبت به بيماران تحت درمان با سيكلوفسفاميد و بوسولفان كمتر مي باشد.

نتيجه گيري و توصيه ها:

اين نتايج نشان دادند كه IL-18 نقش مهمي در گسترش aGVHD پس از پيوند مغز استخوان ايفا مي كند و مقدار آن ممكن است يكي از شاخصها براي aGVHD و منعكس كننده شدت آن باشد همچنين اين يافته ها مطرح مي كنند IL-18 در بيماري زائي اين عارضه موثر بوده و اندازه گيري مقادير سرمي آن مي تواند معيار مناسبي در پيش بيني aGVHD باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

اینترلوکین, هلیکوباکتر, وراپامیل،کلشی, مرفولوژي, اكتوپيك, یک نوع باکتری به نام Synechocystis, باسیلوس, واسترویید, انواع گونه ای ایزوسپورا , UBT, هاپلوتیپ های متیلاسیون, کوشینگ, ترومبوپلاستين, گیرنده دوپامین نوع 1 و 5, پادتن, ‏Amplificatin, سيمون, کالری, تخمدان, كست fatty, سياه زخم, پاتولوژيك, کلستروم, محیط‌های, کوکوباسیل, چربی, میلوپرولیفراتیو, محيطهاي, كولوركتال, پستانداران, تجهیزات پزشکی, گردهمايي, methenamine, کلنیهای Synechocystis, TRANSAMINASE, فوزاریوم اکسی‌سپوروم, هموگلوبین, بیوفیلم, لاکتوفرین, هوجكين‌, کنژوگاسیون, توکسین, اپیدمی, کارشناس, thalassemia, ليپيدوري, داروهای جدید درمان سرطان, رشد غیرطبیعی زخم‌ها , ترومبوسیتوپنی, آنتي‌بادي‌هاي, بروسلاآگار, سامان سعادت, WBC, آزمایشگاه پیوند, آنتی بیوتیک کلروامفینیکل , کونژوگه, ویتامینD, PhD, CDC, منوسيت, فرآیند فاگوسیتوز, تست ELFA, فولیکول‌های, کووت, تفســــير آزمـــايش كامل ادرار , آجیل, سیتوپاتیک, جشنواره, زیست‌حسگر, روز علوم آزمایشگاهی,