تحريك پذيري سلولهاي منوسيت خون محيطي افراد مبتلا به پريودنتيت مهاجم از طريق مقايسه ميزان اينترلوكين 6 ترشح شده، قبل و پس از تحريك با ليپوپلي ساكاريد باكتري اشريشياكلي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
رادور مهرداد,توكل افشاري جليل,نقيب زاده بجستان محبوبه,ناصح محمدرضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
منوسیت - پریودنیت - اینترلوکین 6 - اشریشیا کلی کلید واژه
تحريك پذيري سلولهاي منوسيت خون محيطي افراد مبتلا به پريودنتيت مهاجم از طريق مقايسه ميزان اينترلوكين 6 ترشح شده، قبل و پس از تحريك با ليپوپلي ساكاريد باكتري اشريشياكلي رادور مهرداد,توكل افشاري جليل,نقيب زاده بجستان محبوبه*,ناصح محمدرضا مقدمه : نتايج مطالعات قبلي پيشنهاد مي کنند که در بيماري پريودنتيت مهاجم (Aggressive periodontitis) پاسخ بيش از حد شديد منوسيتها به فراورده هاي پلاک دنداني خصوصا اندوتوکسين باکتريهاي گرم منفي و ترشح سطوح بالاي سايتوکين هاي پيش التهابي ممکن است در پاتوژنز اين بيماري نقش داشته باشند. با هدف ارزيابي اين فرضيه، ما در اين پژوهش اينترلوکين (IL-6)6 ترشح شده توسط منوسيتهاي خون محيطي بيماران مبتلا به پريودنتيت مهاجم و افراد سالم را قبل و پس از تحريک با ليپوپلي ساکاريد باکتري اشريشيا کلي (Escherichia coli LPS) ارزيابي نموده ايم. مواد و روشها : در اين مطالعه، 15 بيمار مبتلا به پريودنتيت مهاجم بررسي و با 15 فرد سالم از نظر پريودنتالي مقايسه شدند به اين ترتيب که پس از جدا کردن سلولهاي لايه منونوکلئر خون محيطي افراد، سلولهاي منوسيت از اين لايه جدا شده و کشت داده شدند. پاسخ منوسيتها به ليپوپلي ساکاريد (0.1 μg/ml) E-coli، قبل از تحريک با LPS و 6 ساعت پس از آن در اين افراد با اندازه گيري ميزان ترشح IL-6 تعيين شد. سطح IL-6 در سوپرناتانت (مايع رويي) توسط آزمايش ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) اندازه گيري شد. جهت مقايسه داده ها از تستهاي آماري ويلکاکسون و من ويتني استفاده گرديد. نتايج : در اين مطالعه، در ميزان ترشح پايه IL-6، قبل از تحريک با ليپوپلي ساکاريد، تفاوت معني داري بين گروه بيماران و گروه کنترل به دست نيامد (p=0.5) وليکن پس از تحريک با LPS، تفاوت بين گروه بيماران و کنترل در حد نزديک به معني دار بودن قرار گرفت (p=0.07). هنگامي که مقايسه بين دو گروه براساس ميزان افزايش تحريک پذيري در اثر اضافه شدن LPS انجام شد، آنگاه گروه بيماران به طور معني داري افزايش بيشتري در تحريک پذيري منوسيت ها در مقايسه با گروه کنترل نشان دادند (p=0.029). نتيجه گيري : يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهند که افزايش پاسخ دهي ماکروفاژها، ممکن است عامل مهمي در پاتوژنز بيماري پريودنتيت مهاجم باشد. افزايش سنتز سايتوکاينها توسط منوسيتها در محل عفونت در پاسخ به حداقل تعداد باکتري مي تواند موجب اثرات معني دار موضعي و سيستميک شود. يک پاسخ ايمني بيش از حد مي تواند اساس توجيه براي تخريب بافتي شديد، تحليل استخوان و الگوي فاميلي و ديگر مشاهدات ايمونولوژيکي همراه با اين بيماري باشد. مطالعات بعدي براي بررسي پاسخ منوسيتها پس از درمان نياز است تا نقش اين پديده را در پاتوژنز پريودنتايتيس مشخص کند. چکیده
مجله علوم پايه پزشکي ايران پاييز 1384; 8(3 (پياپي 27)):155-163. - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

تحريك پذيري سلولهاي منوسيت خون محيطي افراد مبتلا به پريودنتيت مهاجم از طريق مقايسه ميزان اينترلوكين 6 ترشح شده، قبل و پس از تحريك با ليپوپلي ساكاريد باكتري اشريشياكلي

رادور مهرداد,توكل افشاري جليل,نقيب زاده بجستان محبوبه*,ناصح محمدرضا

مقدمه :

نتايج مطالعات قبلي پيشنهاد مي کنند که در بيماري پريودنتيت مهاجم (Aggressive periodontitis) پاسخ بيش از حد شديد منوسيتها به فراورده هاي پلاک دنداني خصوصا اندوتوکسين باکتريهاي گرم منفي و ترشح سطوح بالاي سايتوکين هاي پيش التهابي ممکن است در پاتوژنز اين بيماري نقش داشته باشند. با هدف ارزيابي اين فرضيه، ما در اين پژوهش اينترلوکين (IL-6)6 ترشح شده توسط منوسيتهاي خون محيطي بيماران مبتلا به پريودنتيت مهاجم و افراد سالم را قبل و پس از تحريک با ليپوپلي ساکاريد باکتري اشريشيا کلي (Escherichia coli LPS) ارزيابي نموده ايم.

مواد و روشها :

در اين مطالعه، 15 بيمار مبتلا به پريودنتيت مهاجم بررسي و با 15 فرد سالم از نظر پريودنتالي مقايسه شدند به اين ترتيب که پس از جدا کردن سلولهاي لايه منونوکلئر خون محيطي افراد، سلولهاي منوسيت از اين لايه جدا شده و کشت داده شدند. پاسخ منوسيتها به ليپوپلي ساکاريد (0.1 μg/ml) E-coli، قبل از تحريک با LPS و 6 ساعت پس از آن در اين افراد با اندازه گيري ميزان ترشح IL-6 تعيين شد. سطح IL-6 در سوپرناتانت (مايع رويي) توسط آزمايش ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) اندازه گيري شد. جهت مقايسه داده ها از تستهاي آماري ويلکاکسون و من ويتني استفاده گرديد.

نتايج :

در اين مطالعه، در ميزان ترشح پايه IL-6، قبل از تحريک با ليپوپلي ساکاريد، تفاوت معني داري بين گروه بيماران و گروه کنترل به دست نيامد (p=0.5) وليکن پس از تحريک با LPS، تفاوت بين گروه بيماران و کنترل در حد نزديک به معني دار بودن قرار گرفت (p=0.07). هنگامي که مقايسه بين دو گروه براساس ميزان افزايش تحريک پذيري در اثر اضافه شدن LPS انجام شد، آنگاه گروه بيماران به طور معني داري افزايش بيشتري در تحريک پذيري منوسيت ها در مقايسه با گروه کنترل نشان دادند (p=0.029).

نتيجه گيري :

يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهند که افزايش پاسخ دهي ماکروفاژها، ممکن است عامل مهمي در پاتوژنز بيماري پريودنتيت مهاجم باشد. افزايش سنتز سايتوکاينها توسط منوسيتها در محل عفونت در پاسخ به حداقل تعداد باکتري مي تواند موجب اثرات معني دار موضعي و سيستميک شود. يک پاسخ ايمني بيش از حد مي تواند اساس توجيه براي تخريب بافتي شديد، تحليل استخوان و الگوي فاميلي و ديگر مشاهدات ايمونولوژيکي همراه با اين بيماري باشد. مطالعات بعدي براي بررسي پاسخ منوسيتها پس از درمان نياز است تا نقش اين پديده را در پاتوژنز پريودنتايتيس مشخص کند.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

هيپربيلي, نامپلاسمودسماتا, مورفولوژی, سلولهاي قرمز, طرح تحول نظام سلامت, hepatitis, ضدویروسی, نفروپاتی, بیمارستان شهدا 15 خرداد, بیماریهای قلبی و عروقی, هیدرات, Hymenolepis nana scolex, آنتی‌بیوتیک‌ها , پوست, میکروبیولوژیکی, اسمولاريته, تشخیص بیماری های چشم, دستگاه اتو آنالایزر الایزا و کمولومینسانس, الرژیک, ﻣﺎﯾﻊ, SGPT, پیتاسیون, آزمایشگاه سینا شرق, سارکوم کاپوزی, کلم بروکلی, فوزاریوم کلامیدوسپوروم, کالیبراسیون لوپ میکروب شناسی, Reverse-transcriptase, گوجه‌فرنگی, میکروارگانیسم, ترانسفورماسيون, ناخن طبیعی صاف, کتاب امیرة نجات شکوهی, هموفیلی, پليمريزاسيون, كلاميديا, دیاپدز, پرمنگنات, سطح هورمون کورتیزول , ویتامین, ضدتوهم, کلسی, اسپروی, فسفولیپید, بیماران ایمونوسوپرس, سنسورهاي, وزﯾﮑـﻮل, نرمال, ام.اس و آلرژی, آزمایشگاه برای تولید خون مصنوعی, ابن‌سینای, گوجه‌فرنگی, هموژنوس, نورولوژی, اندوسیتوز, کورینه, كيت هاي الايزا, آسپارتات, آگار, آندپلاستیک, انسولین 2 ساعته, کولورکتال, ﻣﯿﺴﻞ, دیوکسین, هماتو, سیانوباکتری‌ها, پژوهشگر, هماتولوژي, فیبرینی, همولیتیک,