نقش گيرنده آدنوزين A3 در سيتوتوكسيسيتي رده هاي سلولي سرطان پستان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
پنجه پور مجتبي,كرمي تهراني فاطمه*,كريمي محسن نویسنده / نويسندگان
مترجم
گیرنده آدنوزین A3 - سیتوتوکسیسیتی - MRS-1220 کلید واژه
نوكلئوزيد آدنوزين درتمامي سلول ها و مايعات فيزيولوژيك وجود داشته و توليد آن از مسيرهاي متابوليك داخل و خارج سلول پديده اي وابسته به انرژي بوده كه در نهايت منجر به افزايش غلظت خارج سلولي آدنوزين مي شود. اثرات فيزيولوژيك، بيوشيميايي و فارماكولوژيك آدنوزين خارج سلولي توسط گيرنده هاي آدنوزين (P1-purinergic receptors) اعمال مي شود. اگر چه اين گيرنده ها در سلول هاي نرمال و سرطاني گزارش شده اند، ولي تاكنون حضور و نقش آنها در سلول هاي سرطان پستان مورد مطالعه قرار نگرفته است كه تحقيق حاضر به اين مهم پرداخته است. رده هاي سلولي MCF-7 و MDA-MB468 در محيط كشت RPMI-1640 در حضور غلظت هاي مختلف آگونيست اختصاصي IB-MECA و آنتاگونيست اختصاصي MRS-1220 گيرنده آدنوزين A3 در زمان هاي مختلف كشت داده و با استفاده از تست MTT پاسخ سلول بررسي مي گردد. بيان گيرنده هاي آدنوزين در سطح mRNA توسط تكنيك RT-PCR نشان داده مي شود. نتايج نشان مي دهد كه IB-MECA در غلظت هاي بالاتر از ده ميكرومولار باعث افزايش مرگ سلولي مي شود (P<0.05). استفاده از آنتاگونيست MRS-1220 باعث تعديل اثر سيتوتوكسيسيتي آگونيست IB-MECA مي گردد. نتايج تكنيك RT-PCR كه وجود mRNA را نشان مي دهد تاييد ديگري بر وجود گيرنده هاي A3 است. يافته هاي اين تحقيق اهميت نقش آدنوزين در افزايش مرگ سلولي در سرطان پستان كه به ويژه از طريق گيرنده A3 اعمال مي شود را براي اولين بار مورد توجه قرار مي دهد. چکیده
دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي، گروه بيوشيمي باليني، آزمايشگاه بيوشيمي سرطان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
نقش گيرنده آدنوزين A3 در سيتوتوكسيسيتي رده هاي سلولي سرطان پستان

سابقه و هدف

نوكلئوزيد آدنوزين درتمامي سلول ها و مايعات فيزيولوژيك وجود داشته و توليد آن از مسيرهاي متابوليك داخل و خارج سلول پديده اي وابسته به انرژي بوده كه در نهايت منجر به افزايش غلظت خارج سلولي آدنوزين مي شود. اثرات فيزيولوژيك، بيوشيميايي و فارماكولوژيك آدنوزين خارج سلولي توسط گيرنده هاي آدنوزين (P1-purinergic receptors ) اعمال مي شود. اگر چه اين گيرنده ها در سلول هاي نرمال و سرطاني گزارش شده اند، ولي تاكنون حضور و نقش آنها در سلول هاي سرطان پستان مورد مطالعه قرار نگرفته است كه تحقيق حاضر به اين مهم پرداخته است.

مواد و روش ها

رده هاي سلولي MCF-7 و MDA-MB468 در محيط كشت RPMI-1640 در حضور غلظت هاي مختلف آگونيست اختصاصي IB-MECA و آنتاگونيست اختصاصي MRS-1220 گيرنده آدنوزين A3 در زمان هاي مختلف كشت داده و با استفاده از تست MTT پاسخ سلول بررسي مي گردد. بيان گيرنده هاي آدنوزين در سطح mRNA توسط تكنيك RT-PCR نشان داده مي شود.

نتایج

نتايج نشان مي دهد كه IB-MECA در غلظت هاي بالاتر از ده ميكرومولار باعث افزايش مرگ سلولي مي شود (P<0.05 ). استفاده از آنتاگونيست MRS-1220 باعث تعديل اثر سيتوتوكسيسيتي آگونيست IB-MECA مي گردد. نتايج تكنيك RT-PCR كه وجود mRNA را نشان مي دهد تاييد ديگري بر وجود گيرنده هاي A3 است. يافته هاي اين تحقيق اهميت نقش آدنوزين در افزايش مرگ سلولي در سرطان پستان كه به ويژه از طريق گيرنده A3 اعمال مي شود را براي اولين بار مورد توجه قرار مي دهد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

Dicrocoelidae, لومینسانس, HCT-HGB-PLT-MCH-MCV-MCHC-MPV-RDW-……, سلولهای استخوانی, عسل/PVA, نرمال, PNH, هپارین, گردن, سوبتیلیس, مولکولی, ويروس‌هاي, تیانین, PIG3, سمپلکس, گامت, استرپتوکوکها, پنومونیا, تستهای آزمایشگاهی ( CH50), سانتريفوژ, ﻟﯿﭙﯿـﺪي, اپيتليال, پيپت, میکروبیولوژی, آنژیوتانسین, پرستات, بنزالکونیوم, سلولزی, هموگلوبین, záliv, زخم دوازدهه, مویرگ, کروموژن منفی یا آنیونیک, Seriola, هليكو, مرفولوژی, سپتیک, میکروراگانیسم, ملاحظات اپيدميولوژيك, hatching, ویتامین, شریانهای کرونری, مدولری, آزمايشگاهيان سراسر دنيا, گلودرد, سوختگي, جذب کلسیم بدن, فنولی, فاسکو, میکروسکوپ, لومی, آرتروپودا, لوفلر, نانو سوزن قلمی BD, آمفتامین, HEMOGLOBIN, رزکسیون, انتروتوكسوژنيك, موم, عمود نگه داشتن سمپلر, کورتیزول, زخم معده, میلوما, بتاکاروتن, نوتروفیل, میکروارگانیسم, ترانسفراز, گرانولهای, ويروس‌هاي, میکروب شناسی,