تشخيص ژنوم هليكوباكتر پيلوري در سنگ‎هاي كيسه صفرا با استفاده از روش Multiplex-PCR
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دكتر شهره فرشاد، دكتر عبدالوهاب البرزي ، دكتر علي ملك‏حسينی ، دكتر عزيز ژاپوني ، دكتر برات عبودی ، جليل نصيري نویسنده / نويسندگان
مترجم
هليكوباكتر‎پيلوري، صفرا، سنگ كيسه صفرا، Multiplex-PCR کلید واژه
تشخيص ژنوم هليكوباكتر پيلوري در سنگ‎هاي كيسه صفرا با استفاده از روش Multiplex-PCR دكتر شهره فرشاد1، دكتر عبدالوهاب البرزي2، دكتر علي ملك‏حسيني3، دكتر عزيز ژاپوني4، دكتر برات عبودي5، جليل نصيري6 1 استاديار ميکرب‎شناسي، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز 2 استاد بيماري‎هاي عفوني كودكان، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز 3 استاد جراحي عمومي، بيمارستان نمازي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز 4 استاديار ميکرب‎شناسي، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز 5 مربي علوم آزمايشگاهي، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز 6 كارشناس آزمايشگاه، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز چکيده زمينه: تحقيقات اخير حاكي از احتمال وجود يك ارتباط بين عفونت ناشي از بعضي از اعضاء هليكوباكتر و تشكيل سنگ كيسه صفرا مي‎باشند. هدف از اين تحقيق تشخيص باکتري هليكوباكتر در سنگ‎هاي كيسه صفراي بيماران مبتلا به بيماري‎هاي دستگاه صفراوي بوده است. مواد و روش‎ها: سنگ‌هاي صفراوي و نمونه‌هاي مايع صفراي 33 بيمار با تست‌هاي اوره‎آز سريع، كشت و واكنش زنجيره‌اي پليمراز چندتايي (Multiplex-PCR) كه بر اساس دو ژن 16S rRNA و ايزوسيترات‎دهيد‎روژناز براي تشخيصِ به ترتيب جنس هليكوباكتر و گونة هليكوباكترپيلوري طراحي شد، مورد بررسي قرار گرفتند. اين روشPCR همچنين بر روي نمونه‎هاي مايع صفراي 40 كيسه صفراي اتوپسي شده و نرمال از نظر پاتولوژي، بعنوان گروه شاهد انجام گرفت. يافته‌ها: در 1/18 درصد از سنگ‎ها و 1/12 درصد از نمونه‎هاي مايع صفرا، ژنوم هليكوباكترپيلوري با روش PCR تشخيص داده شد. تست‏هاي اوره‎آز سريع و كشت براي كليه نمونه‏ها منفي بود. در گروه كنترل با روش PCRژنوم هليكوباكتر شناسايي نشد. نتيجه‎گيري: در مجموع در اين مطالعه DNA هليكوباكترپيلوري در نمونه‎هاي سنگ كيسه صفراي بيماران مشاهده شد، امّا در مورد زنده بودن اين ارگانيسم در اين نمونه‎ها اطمينان حاصل نشد. براي آشكار نمودن نقش كلينيكي گونه‎هاي هليكوباكتر در بيماري‎هاي كيسه صفرا، مطالعات گسترده‎تر توصيه مي‎شود. واژگان کليدي: هليكوباكتر‎پيلوري، صفرا، سنگ كيسه صفرا، Multiplex-PCR چکیده
دو فصلنامه پژوهشی طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال هشتم شماره 2 - ارسالی از طرف کاربر keivan-48 منابع
. .
  

تشخيص ژنوم هليكوباكتر پيلوري در سنگهاي كيسه صفرا با استفاده از روش Multiplex-PCR

دكتر شهره فرشاد1، دكتر عبدالوهاب البرزي2، دكتر علي ملك‏حسيني3، دكتر عزيز ژاپوني4، دكتر برات عبودي5، جليل نصيري6

1 استاديار ميکرب‎شناسي، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
2 استاد بيماري‎هاي عفوني كودكان، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
3 استاد جراحي عمومي، بيمارستان نمازي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
4 استاديار ميکرب‎شناسي، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
5 مربي علوم آزمايشگاهي، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
6 كارشناس آزمايشگاه، مركز تحقيقات ميكروب‎شناسي باليني استاد البرزي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

چکيده
زمينه: تحقيقات اخير حاكي از احتمال وجود يك ارتباط بين عفونت ناشي از بعضي از اعضاء هليكوباكتر و تشكيل سنگ كيسه صفرا مي‎باشند. هدف از اين تحقيق تشخيص باکتري هليكوباكتر در سنگ‎هاي كيسه صفراي بيماران مبتلا به بيماري‎هاي دستگاه صفراوي بوده است.
مواد و روشها: سنگ‌هاي صفراوي و نمونه‌هاي مايع صفراي 33 بيمار با تست‌هاي اوره‎آز سريع، كشت و واكنش زنجيره‌اي پليمراز چندتايي (Multiplex-PCR) كه بر اساس دو ژن 16S rRNA و ايزوسيترات‎دهيد‎روژناز براي تشخيصِ به ترتيب جنس هليكوباكتر و گونة هليكوباكترپيلوري طراحي شد، مورد بررسي قرار گرفتند. اين روشPCR همچنين بر روي نمونه‎هاي مايع صفراي 40 كيسه صفراي اتوپسي شده و نرمال از نظر پاتولوژي، بعنوان گروه شاهد انجام گرفت.
يافته‌ها: در 1/18 درصد از سنگ‎ها و 1/12 درصد از نمونه‎هاي مايع صفرا، ژنوم هليكوباكترپيلوري با روش PCR تشخيص داده شد. تست‏هاي اوره‎آز سريع و كشت براي كليه نمونه‏ها منفي بود. در گروه كنترل با روش PCRژنوم هليكوباكتر شناسايي نشد.
نتيجهگيري: در مجموع در اين مطالعه DNA هليكوباكترپيلوري در نمونه‎هاي سنگ كيسه صفراي بيماران مشاهده شد، امّا در مورد زنده بودن اين ارگانيسم در اين نمونه‎ها اطمينان حاصل نشد. براي آشكار نمودن نقش كلينيكي گونه‎هاي هليكوباكتر در بيماري‎هاي كيسه صفرا، مطالعات گسترده‎تر توصيه مي‎شود.

واژگان کليدي: هليكوباكتر‎پيلوري، صفرا، سنگ كيسه صفرا، Multiplex-PCR
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

دیستروفی عضلانی دوشن, تليال, اپيدميولوژيكي, هپارین, لیکوئید, b-hCG, IL-12, لیتیک, پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی , Perzijski, ویروس, کالیبراسیون, رادیكال‌های, واکسن, شیزونت, گرانولها, کلسیمی, میکرون, tomentosa, فلوکولاسیون, توکسیک, تیروزین, میکروبیولوژیکی, استافيلوكوكي, اولویا نورتون, کموتاکسی, تفسیر الکتروفورز, لامل, گياهي, اریتروسیت, ALT/SGPT, ﻟﯿﭙﯿﺪي, اکسیتوسین, کالچرهای, هلیکوباکتری‌ها, استاف, ویتامین, کاردیولوژی در بیمارستان دانشگاه گنتوفت, میلیمترجیوه, CDC, شايع‌ترين نوع هموفيلى , درمان بیماری های باکتریایی, سرم كنترل‌هاي بين المللي بايورد, ویتامین‌های, کروموزومها, گوارشی, تومورمارکر, ماكروفاژ, نوترکیب, مرگ و میر زودرس, آناليز, فارماکولوژی, صحت و دقت بیشتر نتایج آزمایشات, CLIA, برونشیت, تیروزین, اسپورها, کربوکسیلشان, پلیت‌ها, دترجنت‌ها, بیماری آدیسون, Ferritin, هیپوتیروئیدیسم, سیانوباکتری‌ها, آمیلوئید, ورمیکولاریس, میکرون, تست, کبد, آنتی بیوتیک کلروامفینیکل ,