بررسي ارزش سطح سرمي AFP (آلفا فيتوپروتئين) در بيماران ناقل HBS Ag براي تشخيص هپاتوسولار كارسينوما
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حاجياني اسكندر,هاشمي سيدجلال,چراغي مصطفي نویسنده / نويسندگان
مترجم
آلفا فيتو پروتيين، هپاتيت B، هپاتوسولار كارسينوم کلید واژه
مقدمه: عفونت HBV با (يا بدون) سيروز كبدي در اكثر مناطق جهان جمله ايران مهمترين ريسك فاكتورهاي HCC به شمار مي روند. HCC در صورتي كه زودتر تشخيص داده شود پيش آگهي بسيار بهتري دارد. از مهمترين روشهاي غربالگري اين تومور در جامعه استفاده از سونوگرافي و اندازه گيري سطح سرمي (AFP) به صورت دوره اي است. در اين مطالعه ارزش و دقت تشخيصي Alfa fetorprotein (AFP) در تشخيص هپاتوسلولار كارسينوم در افراد ناقل سالم مورد بررسي قرار گرفت. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي 2452 فرد ناقل HBSAg بدون شواهد سيروز كبدي يا سرطان كبدي بمدت 3 سال (1378-1380) توسط سونوگرافي و اندازه گيري AFP هر 6 ماه يكبار مورد بررسي قرار گرفته اند. مردان و زنان غير حامله اي كه سطح سرمي افزايش يافته داشتند با روشهاي تصويرنگاري مورد بررسي زيادتر قرار گرفته اند. يافته ها: AFP بالاتر از 20ng/ml در 32 بيمار ديده شد كه در بررسيهاي نهايي 13 مورد (40%) سرطان كبدي HCC به روش بيوپسي و تصوير نگاري ثابت شد. افزايش توليد AFP تنها 35% بود كه ميزان قدرت پيشگويي يك تست جهت تشخيص هپاتوم ناكافي است. نتيجه گيري: AFP به تنهايي يك روش تشخيص مفيد و كارآمد جهت تشخيص سرطان كبد در بيماران ناقل HBSAg نمي باشد و داراي ارزش پيشگويي كننده و حساسيت و اختصاص قابل قبولي در اين بيماران نمي باشد. چکیده
اهواز، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، دانشكده پزشكي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي ارزش سطح سرميAFP  (آلفا فيتوپروتئين) در بيماران ناقلHBS Ag  براي تشخيص هپاتوسولار كارسينوما

مقدمه:
عفونت HBV با (يا بدون) سيروز كبدي در اكثر مناطق جهان جمله ايران مهمترين ريسك فاكتورهاي HCC به شمار مي روند. HCC در صورتي كه زودتر تشخيص داده شود پيش آگهي بسيار بهتري دارد. از مهمترين روشهاي غربالگري اين تومور در جامعه استفاده از سونوگرافي و اندازه گيري سطح سرمي (AFP) به صورت دوره اي است.

در اين مطالعه ارزش و دقت تشخيصي Alfa fetorprotein (AFP) در تشخيص هپاتوسلولار كارسينوم در افراد ناقل سالم مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش ها:
در اين مطالعه توصيفي - مقطعي 2452 فرد ناقل HBSAg بدون شواهد سيروز كبدي يا سرطان كبدي بمدت 3 سال (1378-1380) توسط سونوگرافي و اندازه گيري AFP هر 6 ماه يكبار مورد بررسي قرار گرفته اند. مردان و زنان غير حامله اي كه سطح سرمي افزايش يافته داشتند با روشهاي تصويرنگاري مورد بررسي زيادتر قرار گرفته اند.

يافته ها:
 AFP بالاتر از 20ng/ml در 32 بيمار ديده شد كه در بررسيهاي نهايي 13 مورد (40%) سرطان كبدي HCC به روش بيوپسي و تصوير نگاري ثابت شد. افزايش توليد AFP تنها 35% بود كه ميزان قدرت پيشگويي يك تست جهت تشخيص هپاتوم ناكافي است.

نتيجه گيري:
 AFP به تنهايي يك روش تشخيص مفيد و كارآمد جهت تشخيص سرطان كبد در بيماران ناقل HBSAg نمي باشد و داراي ارزش پيشگويي كننده و حساسيت و اختصاص قابل قبولي در اين بيماران نمي باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پیرودوکسین, شیزونت انگل, ویتامین‌ها, هموگلوبین, مخمرهای, نوتروفيل, مصرف دارچین , خونریزی زیر پوستی (کبود شدن), کیتوزان, جنین, نوتروفیل, سیتوتوکسیک, سیستمیک, آزمايش‌هايي, hpf, کوکوس, ﻓﺎﮔﻮﺳﺘﯿﻮز, رتیکولواندوتلیال, bidgolensis, ضدسرطان, PLT, PTCC=1185, كمپاني CALBIOTECH, لكوسيت, HGB, ایمونوگلوبولین‌ها, جداسازی, هیستون, پلي‌ساكاريد, سرطان , نماتود, بیماری, یوروبیلی, کارسينوم, ضدبارداری, تراوش, ویتامینD, APO B, مک, نوکلئیک, پوکی استخوان, انجمن پزشكی آمریكا , VP1, پولیپ معده, سنتریک, سامان سعادت, آرتروپودها, ژنوتایپ, پلاسمیدها, پارواویروس, طب گیاهی رویکرد جدید پزشکی, اندازه گیری APO A, انكوباسيون, آنفولانزا, لنفوپروليفراتيو, فوليك, CO2, پلی‌پپتیدی, منوکلونال, سايتوكاين, مونوسيت, E2F, نانوبلورالماس, ايمونوديفوزيون, هيپوكروم, میولوما, بیماری ایدز, هماتولوژی, لومی, هماتولوژی,