شيوع بالاي هيپوتيروئيدي شديد نوزادان: نياز براي استراتژي تشخيصي و درماني موثر در برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
اردوخاني آرش,ميرميران پروين,هدايتي مهدي,رمضان خاني علي,عزيزي فريدون نویسنده / نويسندگان
مترجم
هیپوتیروئیدی - تیروکسین - غربالگری کلید واژه
سابقه و هدف: شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران و دماوند قبلا گزارش شده است ولي شدت هيپوتيروييدي مورد ارزيابي قرار نگرفته است. گزارش حاضر به اين موضوع مي‌پردازد. مواد و روش‌ها: از اسفند 1376 تا پايان خرداد 1382، 31 نوزاد هيپوتيروييد ترم (≥32 هفته) در برنامه غربالگري هيپوتيروييدي نوزادان شناسايي و در دو گروه دايمي (n=25) و گذرا (n=6) دسته ‌بندي شدند. گروه دايمي به ديس ژنزي (n=18) و ديس هورمونوژنزي (n=7) و گروه ديس ژنزي به دو زير گروه اكتوپي - هيپوپلازي (n=13) و آتيروييدي (n=5) تقسيم شدند. گروه‌هاي مذكور از لحاظ مقادير تيروكسين سرم و وجود هيپوتيروييدي شديد (T4<42.8 nmol/l) با يكديگر مقايسه شدند. نتايج: ميانگين و انحراف معيار تيروكسين سرم در گروه دايمي (38.0±42.2 nmol/l) كمتر از گذرا (p<0.01, 101.9±46.5) بود. غلظت تيروكسين سرم در ديس ژنزي (41.9±47.5 nmol/l) و ديس هورمونوژنزي مشابه (27.8±23.7 nmol/l) و در آتيروييدي (11.1±5.9 nmol/l) پايين‌تر از هيپوتيروييدي گذرا بود (p<0.05). و 18 (72%) هيپوتيروييدي دايمي، 1 (16.7%) هيپوتيروييدي گذرا، 8 (61.5%) اكتوپي - ديس پلازي، 5 (100%) آتيروييدي و 5 (71.4%) دست هورمونوژنزي، از هيپوتيروييدي شديد رنج مي‌برند. نسبت شانس وقوع هيپوتيروييدي شديد در انواع دايمي 12.9 برابر گذرا بود (فاصله اطمينان (1.27-130.54: %95. نتيجه‌گيري و توصيه‌ها: شيوع بالاي هيپوتيروييدي شديد نياز براي طراحي يك برنامه ملي غربالگري موثر در شروع زود هنگام و با دوز دارويي مناسب را مطرح مي‌نمايد. چکیده
مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 


شيوع بالاي هيپوتيروئيدي شديد نوزادان: نياز براي استراژي تشخيصي و درماني موثر در برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد

سابقه و هدف:
شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران و دماوند قبلا گزارش شده است ولي شدت هيپوتيروييدي مورد ارزيابي قرار نگرفته است. گزارش حاضر به اين موضوع مي‌پردازد.

مواد و روش‌ها:
از اسفند 1376 تا پايان خرداد 1382، 31 نوزاد هيپوتيروييد ترم (≥32 هفته) در برنامه غربالگري هيپوتيروييدي نوزادان شناسايي و در دو گروه دايمي (n=25) و گذرا (n=6) دسته ‌بندي شدند. گروه دايمي به ديس ژنزي (n=18) و ديس هورمونوژنزي (n=7) و گروه ديس ژنزي به دو زير گروه اكتوپي - هيپوپلازي (n=13) و آتيروييدي (n=5) تقسيم شدند. گروه‌هاي مذكور از لحاظ مقادير تيروكسين سرم و وجود هيپوتيروييدي شديد (T4<42.8 nmol/l) با يكديگر مقايسه شدند.

نتايج:
ميانگين و انحراف معيار تيروكسين سرم در گروه دايمي (38.0±42.2 nmol/l) كمتر از گذرا (p<0.01, 101.9±46.5) بود. غلظت تيروكسين سرم در ديس ژنزي (41.9±47.5 nmol/l) و ديس هورمونوژنزي مشابه (27.8±23.7 nmol/l) و در آتيروييدي (11.1±5.9 nmol/l) پايين‌تر از هيپوتيروييدي گذرا بود (p<0.05). و 18 (72%) هيپوتيروييدي دايمي، 1 (16.7%) هيپوتيروييدي گذرا، 8 (61.5%) اكتوپي - ديس پلازي، 5 (100%) آتيروييدي و 5 (71.4%) دست هورمونوژنزي، از هيپوتيروييدي شديد رنج مي‌برند. نسبت شانس وقوع هيپوتيروييدي شديد در انواع دايمي 12.9 برابر گذرا بود (فاصله اطمينان (1.27-130.54: %95.

نتيجه‌گيري و توصيه‌ها:
شيوع بالاي هيپوتيروييدي شديد نياز براي طراحي يك برنامه ملي غربالگري موثر در شروع زود هنگام و با دوز دارويي مناسب را مطرح مي‌نمايد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

دستورالعمل, سیتوپاتیک, بیماری اسفروسیتوز ارثی , فاگوسيتوز, مالونیک, واکنش‌هاى فيزيکى و شيميائى, دینامیکی, SRID, نوترن بلارت, ویتامین, واکسن, نانومواد, الکتروفورز, جفتسانتریول, فناستین, گرانولهایی, منونوکلئوز, نوکلئوتید, تب و حالت تهوع, صفرا و کبد , اریتروپویتین, مختصر, لوپوس, استاف, سيتوپلاسم, کنترل کاندیدا آلبیکنز, سولفونامید, نقص ژنتیکی, نمونه, PDW, معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری, اتوآنالايزرها, اریتماتوز, پژوهش, Toga, فولرتون, Synechocystis, ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ, هضم, مرفین, نکروز, گلبولین, آنتی‌ژن, ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت, پاپیلاری, GOT, شبکه بهداشت, کلونال, ديابت, دگرگوني‌هاي ژنتيکي , سولفورافن, فیکس کردن, هپاتیت, بیماری کوشینگ, گلبول هاي سفيد, مدیریت و اتوماسیون در آزمایشگاه ها , رتينيت‌, لیپید, نوزاد, نوترن, لپتین, ترانسپورت, خطر حمله قلبی, فیبرینولیزین, سوگند نامه فارغ التحصیلی رشته علوم ازمایشگاهی, پلی‌پپتیدی, کنترل کیفی, میکروبیولوژی, سولفونیک, آناليز,