آنتي بادي هاي تيروئيد در بيماران با سرطان ديفرانسيه تيروئيد در تهران
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
شيرازيان ناهيد,هدايتي مهدي,علي عسگري علي,عزيزي فريدون نویسنده / نويسندگان
مترجم
تیروئید - سرطان دیفرانسیه - آنتی تیروگلوبولین - آنتی پراکسیداز کلید واژه
سابقه و هدف: با توجه به اهميت آنتي بادي هاي تيروئيد در پيگيري بيماران مبتلا به سرطان ديفرانسيه تيروئيد، اين مطالعه به منظور بررسي آنتي بادي هاي تيروئيد در تهران طراحي شد. روش بررسي: در مطالعه اي مقطعي از 157 بيمار مبتلا به سرطان ديفرانسيه تيروئيد كه به يك مطب خصوصي و مركز راديوايزوتوپ بيمارستان شريعتي طي سال هاي 1379-1378 مراجعه نمودند و نيز به طور تصادفي اطلاعات مربوط به 434 داوطلب سالم از مطالعه تيروئيد تهران استخراج شد. در هر دو گروه آنتي تيروگلوبولين و آنتي پراكسيداز با كيت RADIM ايتاليا اندازه گيري شده و مقادير سرمي بيشتر از 150 واحد در ميلي ليتر در مورد آنتي تيروگلوبولين و بيشتر از 100 واحد در ميلي ليتر در مورد آنتي پراكسيداز، به عنوان تيتر مثبت تلقي شد. در مرحله بعد گروه بيمار بسته به فاصله زماني نمونه گيري از آخرين مداخله (جراحي يا دريافت يد راديواكتيو) به 2 زير گروه قبل از شش ماه و بعد از 6 ماه تقسيم شدند. سطح سرمي و فراواني آنتي بادي ها در گروه بيمار و زير گروه هاي آن با گروه كنترل مقايسه شد. يافته ها: ميانگين سطح سرمي آنتي تيروگلوبولين در گروه مورد 290±111 واحد در ميلي ليتر و در گروه شاهد 405±111 واحد در ميلي ليتر بود. ميانگين سطح سرمي آنتي پراكسيداز در گروه مورد 257±46 واحد در ميلي ليتر و در گروه شاهد 302±73 واحد در ميلي ليتر بود. آنتي تيروگلوبولين مثبت در 21 بيمار (%13.4) و در 65 نفر از گروه شاهد (15%) يافت شد (NS). فراواني آنتي پراكسيداز مثبت در گروه بيمار و گروه كنترل به ترتيب (%3.8) 6 و (%9.7) 42 نفـــر بــــود (P=0.02). فراواني موارد مثبت آنتي تيروگلوبولين بين گروه هاي زير 6 ماه و بالاي 6 ماه در گروه مورد از نظر آماري معني دار بود (P=0.005). فراواني موارد مثبت آنتي پراكسيداز در گروه بعد از 6 ماه تفاوت معني داري با گروه كمتر از 6 ماه (P=0.028) و گروه كنترل (P=0.05) داشت. نتيجه گيري: شيوع آنتي بادي هاي تيروئيد در اين مطالعه بيشتر از جمعيت عمومي نبود ولي شيوع اين آنتي بادي ها تا 6 ماه پس از مداخله درماني به طور معني داري بيشتر از زماني بود كه بعد از 6 ماه از آخرين مداخله نمونه گيري صورت گرفته بود. چکیده
تهران، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
آنتي بادي هاي تيروئيد در بيماران با سرطان ديفرانسيه تيروئيد در تهران

سابقه و هدف:
با توجه به اهميت آنتي بادي هاي تيروئيد در پيگيري بيماران مبتلا به سرطان ديفرانسيه تيروئيد، اين مطالعه به منظور بررسي آنتي بادي هاي تيروئيد در تهران طراحي شد.

روش بررسي:
در مطالعه اي مقطعي از 157 بيمار مبتلا به سرطان ديفرانسيه تيروئيد كه به يك مطب خصوصي و مركز راديوايزوتوپ بيمارستان شريعتي طي سال هاي 1379-1378 مراجعه نمودند و نيز به طور تصادفي اطلاعات مربوط به 434 داوطلب سالم از مطالعه تيروئيد تهران استخراج شد. در هر دو گروه آنتي تيروگلوبولين و آنتي پراكسيداز با كيت RADIM ايتاليا اندازه گيري شده و مقادير سرمي بيشتر از 150 واحد در ميلي ليتر در مورد آنتي تيروگلوبولين و بيشتر از 100 واحد در ميلي ليتر در مورد آنتي پراكسيداز، به عنوان تيتر مثبت تلقي شد. در مرحله بعد گروه بيمار بسته به فاصله زماني نمونه گيري از آخرين مداخله (جراحي يا دريافت يد راديواكتيو) به 2 زير گروه قبل از شش ماه و بعد از 6 ماه تقسيم شدند. سطح سرمي و فراواني آنتي بادي ها در گروه بيمار و زير گروه هاي آن با گروه كنترل مقايسه شد.

يافته ها:
ميانگين سطح سرمي آنتي تيروگلوبولين در گروه مورد 290±111 واحد در ميلي ليتر و در گروه شاهد 405±111 واحد در ميلي ليتر بود. ميانگين سطح سرمي آنتي پراكسيداز در گروه مورد 257±46 واحد در ميلي ليتر و در گروه شاهد 302±73 واحد در ميلي ليتر بود. آنتي تيروگلوبولين مثبت در 21 بيمار (%13.4) و در 65 نفر از گروه شاهد (15%) يافت شد (NS). فراواني آنتي پراكسيداز مثبت در گروه بيمار و گروه كنترل به ترتيب (%3.8) 6 و (%9.7) 42 نفـــر بــــود (P=0.02). فراواني موارد مثبت آنتي تيروگلوبولين بين گروه هاي زير 6 ماه و بالاي 6 ماه در گروه مورد از نظر آماري معني دار بود (P=0.005). فراواني موارد مثبت آنتي پراكسيداز در گروه بعد از 6 ماه تفاوت معني داري با گروه كمتر از 6 ماه (P=0.028) و گروه كنترل (P=0.05) داشت.

نتيجه گيري:
 شيوع آنتي بادي هاي تيروئيد در اين مطالعه بيشتر از جمعيت عمومي نبود ولي شيوع اين آنتي بادي ها تا 6 ماه پس از مداخله درماني به طور معني داري بيشتر از زماني بود كه بعد از 6 ماه از آخرين مداخله نمونه گيري صورت گرفته بود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

علائم کمبود ویتامین D, کالچرهای, فاسیولازیس, اسپری بکلومتازون و فلوتیکازون, گلو درد, هفته ام اس, تومورمارکر, Posture, ژن DARPP-32, متافیزیک, استرادیول, سوختگي, قدرت بینایی, هرپس, کلریدریک, ماركرها, کاپوزی, رتیکولوسیت, جرجانی, ویتامین‌ها, نیمه‌پایا, Controls, فاسیولیازیس, coli, مرحله G2 به M, کاروتن, عكس‌برداري‌, هایپرهیدروز, رتیکولواندوتلیال, پنوموکوک, APO C, آندميك, تیروتوکسیکوز, يرسينياپستيس, ميلوسيتي, كروموزوم, محيطي, عكس سلول سرطانی, مايكروباكتريوم, شبانه‌روزی, والپورات, لولاگر, آجیل, آلفا توکوفرول , هموگلوبين, لوکوسیتها, آنتی‌ژن, Bioinspiration, ايزوآنزيم, اسیدوفیلوس, ماركرهاي, ارولوژي, لبنیات, اسیدوز, اختصارات آزمايشگاهي, آنالیز, مبتلایان, آرتریت, گوارشي, CFU, بیماری التهابی روده, كليوي, hCG, MI, پستانداران, مایکوباکتریوم, Wasserman, فریتین, تاثیر سطح ویتامین D, تترااستیک,