بررسي اپيدميولوژيكي نتايج پاپ اسمير آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) در طي دو سال متوالي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
معاشري نرگس*,هدايتي هايده,ميري محمدرضا,علي آبادي نرگس نویسنده / نويسندگان
مترجم
دهانه رحم - پاپ اسمیر - کلید واژه
زمينه و هدف: يکي از روشهاي غربالگري عفونتها و تغييرات دهانه رحم، نمونه برداري از رحم مي باشد. معمولا غربالگري در فواصل 3 سال يک بار در زنان 20-65 ساله، ميزان وقوع و ميزان مرگ و مير سرطان دهانه رحم را تا حدود 90% کاهش مي دهد؛ تحقيق حاضر با توجه به اهميت اين آزمايش و ارزش تشخيصي آن و با هدف بررسي اپيدميولوژيکي نتايج پاپ اسمير آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در طي دو سال متوالي انجام شد. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، يرگه هاي آسيب شناسي موجود در بايگاني آسيب شناسي بيمارستان در طي دو سال متوالي مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق متغيرهايي از جمله ميزان فراواني عفونتها، سن، تعداد زايمان، سقط و... نيز بررسي شدند و اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي خلاصه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: بر اساس نتايج پاپ اسمير مربوط به 2918 پرونده بايگاني شده، در 91.9% از موارد هيچ گونه عفونتي گزارش نشده بود؛ از 8.1% باقيمانده، 3.3% مبتلا به عفونتهاي قارچي (با ميانگين سني 33.5 سال و ميانگين تعداد زايمان 2.5 بار)، 3.8% مبتلا به عفونتهاي تريکومونايي (با ميانگين سني 32 سال و ميانگين تعداد زايمان 3 بار) و 1% مبتلا به عفونت باکتريال به دنبال شيردهي (با ميانگين سني 29 سال و ميانگين تعداد زايمان 2 بار) بودند؛ همچنين مشخص گرديد که فاصله زماني بين ابتلا به عفونت پس از سقط کمتر از فاصله زماني ابتلا به عفونت، پس از زايمان است. در مجموع ارتباط معني داري بين عفونت و متغيرهاي سن و تعداد زايمان وجود نداشت. نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه، مي توان نتيجه گيري کرد که احتمال ابتلا به عفونت زودرس پس از سقط بيشتر از احتمال ابتلا به عفونت زودرس پس از زايمان است. چکیده
گروه آموزشی بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خیابان غفاری منابع
. .
 

 

بررسي اپيدميولوژيكي نتايج پاپ اسمير آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) در طي دو سال متوالي

زمينه و هدف:
يکي از روشهاي غربالگري عفونتها و تغييرات دهانه رحم، نمونه برداري از رحم مي باشد. معمولا غربالگري در فواصل 3 سال يک بار در زنان 20-65 ساله، ميزان وقوع و ميزان مرگ و مير سرطان دهانه رحم را تا حدود 90% کاهش مي دهد؛ تحقيق حاضر با توجه به اهميت اين آزمايش و ارزش تشخيصي آن و با هدف بررسي اپيدميولوژيکي نتايج پاپ اسمير آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در طي دو سال متوالي انجام شد.

روش بررسي:
در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، يرگه هاي آسيب شناسي موجود در بايگاني آسيب شناسي بيمارستان در طي دو سال متوالي مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق متغيرهايي از جمله ميزان فراواني عفونتها، سن، تعداد زايمان، سقط و... نيز بررسي شدند و اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي خلاصه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها:
بر اساس نتايج پاپ اسمير مربوط به 2918 پرونده بايگاني شده، در 91.9% از موارد هيچ گونه عفونتي گزارش نشده بود؛ از 8.1% باقيمانده، 3.3% مبتلا به عفونتهاي قارچي (با ميانگين سني 33.5 سال و ميانگين تعداد زايمان 2.5 بار)، 3.8% مبتلا به عفونتهاي تريکومونايي (با ميانگين سني 32 سال و ميانگين تعداد زايمان 3 بار) و 1% مبتلا به عفونت باکتريال به دنبال شيردهي (با ميانگين سني 29 سال و ميانگين تعداد زايمان 2 بار) بودند؛ همچنين مشخص گرديد که فاصله زماني بين ابتلا به عفونت پس از سقط کمتر از فاصله زماني ابتلا به عفونت، پس از زايمان است. در مجموع ارتباط معني داري بين عفونت و متغيرهاي سن و تعداد زايمان وجود نداشت.

نتيجه گيري:
بر اساس يافته هاي اين مطالعه، مي توان نتيجه گيري کرد که احتمال ابتلا به عفونت زودرس پس از سقط بيشتر از احتمال ابتلا به عفونت زودرس پس از زايمان است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

عفونت‌ها, انواع گونه ای ایزوسپورا , آنزيم كنژوگه, كاندیدا, سیتوپاتیک, لکوموئید, كمپلمان, هموگلوبین, فلفل سیاه و عسل , اپیدمیولوژیکی, LDL, تریپسین, گلوبین, ويروسي‌, هماتوکریت, کالیبره, عكسبرداري, Macrocyte, مویرگ, حكيم سيداسماعيل جرجاني, ضعف ایمنی بدن , اریترومایسیتها, رفلاكس اسید معده, موتاسیونها, Arsenazo, کورتیکوئید, Viro-immun , اگزالیک, تستهای آزمایشگاهی (C-Peptide), نیتروفورانتوئین،, هيالن, مگنتوزوم, نفرولوژیست, کهیر , نورولوژیکی, معده, واﮐﺴﻦ, پلاسمید, تستهاي سرولوژي و CBC ,ESR, کرانیوفارینژیوم, پدیده هوک , سولیوم, آریتمی, RBC, متاکروماتیکی, کووت, مسمومیت, ویروس, شركت فارمد آوران , بيماران آرتريت, فیبروکیستیک, مارکرهای, کاتالاز, میکروسکوپ, آنژین, نانولیفی, شرکت فارمد آوران, والدنشتروم)،بارداری(افزایش, کنژوگاسیون, پلی‌سیتمی, نانوذرات, کالیبراسیون, transferrin, كارآزمايي, اخبار بیوتکنولوژی, پورفیریا کوتانئا تاردا, باکتریوفاژها, کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, آرتریولی, ميوگلوبين,