بررسي تاثير الكترومغناطيس بر سيستم ايمني سلولي موش هاي نژاد BALB/c
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ميرابي عرازمحمد*,رضايي پور ربابه,تبارملاحسن عقيل,شريف نيا زرين,اخروي حامد,فدايي شهرام,محرابي يداله,عجمي ابوالقاسم نویسنده / نويسندگان
مترجم
الکترومغناطیس - سرطان - ایمنی سلولی کلید واژه
سابقه و هدف: تحقيقات حاکي از شيوع سرطان در افرادي است که در نزديکي خطوط انتقال نيرور زندگي مي کنند. بنابراين از اثرات ميدان هاي الکترونيکي بر سلامت بشر نبايد غافل ماند. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير فرکانس هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر سيستم ايمني ذاتي و اختصاصي (ايمني با واسطه سلولي) مي باشد تا با کسب آگاهي در اين زمينه بتوان از اثرات اين ميدان ها براي اهداف درماني، تقويت و يا حتي سرکوب سيستم ايمني استفاده نمود. مواد و روش ها: در اين مطالعه از موش هاي ماده نژاد BALB/c استفاده شد. موش ها به 10 گروه 8 تايي تقسيم شدند و به هريک از موش ها (گروه مورد و شاهد) تعداد 108 گلبول قرمز (SRBC) در حجم 0.1 ml به دو طريق زير جلدي و داخل جلدي (کف پا) تزريق شد و سپس گروه هاي مورد (5 گروه) تحت تاثير ميدان هاي مغناطيسي با شدت ثابت 0.4 ميلي تسلا ولي با فرکانس هاي متفاوت 0، 5، 50، 500 و 5000 هرتز به مدت 6 روز متوالي، هر روز به مدت 8 ساعت قرار گرفتند (هر گروه تحت يکي از فرکانس ها) و گروه هاي شاهد در همان شرايط ولي در خارج ميدان مغناطيسي نگهداري شدند. سنجش ايمني ذاتي و اختصاص به ترتيب با تست NBT و DTH انجام گرفت. در روز هفتم، از موش هاي گروه هايي مورد و شاهد خون گيري شد و تست NBT به صورت کيفي و نيمه کمي انجام شد و براي انجام تست DTH در روز هفتم بار ديگر همان مقدار SRBC به کف پاي موش ها (گروه هاي مورد و شاهد) تزريق گرديد و بعد از 24، 48 و 72 ساعت ضخامت کف پاي موش ها به وسيله ميکرومتر اندازه گيري و ثبت گرديد و با استفاده از آزمون آماري تي تست غير وابسته تجزيه و تحليل شد. يافته ها: نتايج تست کيفي NBT در تمام گروه ها به جز گروهي که در فرکانس صفر ميدان مغناطيسي قرار گرفته بودند اختلاف معني داري بين گروه هاي مورد و شاهد نشان داد. در بررسي NBT نيمه کمي در گروه هاي مورد در مواجهه با فرکانس هاي 5، 50، 500 و 5000 هرتز نتايج داراي اختلاف معني داري بود. نتايج حاصل از پاسخ DTH در گروه هاي مواجهه با فرکانس هاي 0، 5 و 50 هرتز معني دار نبوده اما در گروه هاي مواجهه با فرکانس هاي 500 و 5000 هرتز در مقايسه با گروه کنترل در اندازه گيري 24 ساعته به ترتيب اختلاف معني داري مشاهده شد ولي در اندازه گيري 48 ساعت و 72 ساعت اختلافي مشاهده نشد. استنتاج: از يافته هاي تحقيق نتيجه گرفته مي شود که فرکانس هاي 5، 50، 500 و 5000 هرتز پاسخ هاي ايمني ذاتي را در موش هاي ماده نژاد BALB/c کاهش مي دهد ولي ايمني سلولي اختصاصي تغييري نمي کند. چکیده
ساري، بلوار خزر، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

بررسي تاثير اكترومغناطيس بر سيستم ايمني سلولي موش هاي نژاد BALB/c


سابقه و هدف:
تحقيقات حاکي از شيوع سرطان در افرادي است که در نزديکي خطوط انتقال نيرور زندگي مي کنند. بنابراين از اثرات ميدان هاي الکترونيکي بر سلامت بشر نبايد غافل ماند. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير فرکانس هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر سيستم ايمني ذاتي و اختصاصي (ايمني با واسطه سلولي) مي باشد تا با کسب آگاهي در اين زمينه بتوان از اثرات اين ميدان ها براي اهداف درماني، تقويت و يا حتي سرکوب سيستم ايمني استفاده نمود.

مواد و روش ها:
در اين مطالعه از موش هاي ماده نژاد BALB/c استفاده شد. موش ها به 10 گروه 8 تايي تقسيم شدند و به هريک از موش ها (گروه مورد و شاهد) تعداد 108 گلبول قرمز (SRBC) در حجم 0.1 ml به دو طريق زير جلدي و داخل جلدي (کف پا) تزريق شد و سپس گروه هاي مورد (5 گروه) تحت تاثير ميدان هاي مغناطيسي با شدت ثابت 0.4 ميلي تسلا ولي با فرکانس هاي متفاوت 0، 5، 50، 500 و 5000 هرتز به مدت 6 روز متوالي، هر روز به مدت 8 ساعت قرار گرفتند (هر گروه تحت يکي از فرکانس ها) و گروه هاي شاهد در همان شرايط ولي در خارج ميدان مغناطيسي نگهداري شدند. سنجش ايمني ذاتي و اختصاص به ترتيب با تست NBT و DTH انجام گرفت. در روز هفتم، از موش هاي گروه هايي مورد و شاهد خون گيري شد و تست NBT به صورت کيفي و نيمه کمي انجام شد و براي انجام تست DTH در روز هفتم بار ديگر همان مقدار SRBC به کف پاي موش ها (گروه هاي مورد و شاهد) تزريق گرديد و بعد از 24، 48 و 72 ساعت ضخامت کف پاي موش ها به وسيله ميکرومتر اندازه گيري و ثبت گرديد و با استفاده از آزمون آماري تي تست غير وابسته تجزيه و تحليل شد.

يافته ها:
نتايج تست کيفي NBT در تمام گروه ها به جز گروهي که در فرکانس صفر ميدان مغناطيسي قرار گرفته بودند اختلاف معني داري بين گروه هاي مورد و شاهد نشان داد. در بررسي NBT نيمه کمي در گروه هاي مورد در مواجهه با فرکانس هاي 5، 50، 500 و 5000 هرتز نتايج داراي اختلاف معني داري بود. نتايج حاصل از پاسخ DTH در گروه هاي مواجهه با فرکانس هاي 0، 5 و 50 هرتز معني دار نبوده اما در گروه هاي مواجهه با فرکانس هاي 500 و 5000 هرتز در مقايسه با گروه کنترل در اندازه گيري 24 ساعته به ترتيب اختلاف معني داري مشاهده شد ولي در اندازه گيري 48 ساعت و 72 ساعت اختلافي مشاهده نشد.

استنتاج:
از يافته هاي تحقيق نتيجه گرفته مي شود که فرکانس هاي 5، 50، 500 و 5000 هرتز پاسخ هاي ايمني ذاتي را در موش هاي ماده نژاد
BALB/c کاهش مي دهد ولي ايمني سلولي اختصاصي تغييري نمي کند.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

خشکی پوست, Persianagulfo, کروموزوم ناقص, نوزاد, کیت های هورمونی, گلژی, الکتروفورز, تولوئيدين, درماتوفیتهای, مسمومیت, طحال, مخملک, درمان سرطان سینه, دترژنتها, затока, آندروژن, اپيتليال, هیدرولیز, آنژیو, رسپتورهاي, حلیم, متاستازهای, هارتنوپ, سيستميک, رتروویروس, کونژوگه, تاموکسی, تسیموم, لپتین, غده‌های عفونی روده, آندوسكوپي, پارواویروس, HDN, لاتکس, یک نوع باکتری به نام Synechocystis, ناشتایی, تومورهای, فلوئور, نیتروفورانتوئین،, گرسنه, آزمايشگاه, زرد زخم , هماگلوتیناسیون, وزﯾﮑـﻮل, سازمان جهانی پروتئومیکس , وگالاکتوره, FDA, RNA, Specifications, میکروپلیتها, HSV1, محيط, ﻣﻨﻮﮐﻠﻮﻧﺎل, پروفسور سميعي, ویتامین, مارکر, TRIGLYCERIDE‌, نوتروفیل, وزن, Phosphorus, کروموزوم‌‌‌‌‌‌‌ها, رشته تخصصی دندانپزشکی, شورای عالی سلامت دهان و دندان, تیروئیدیت, مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت, داروهای كاهش دهنده ی كلسترول خون , تراوش کارسینوم داکتال, پاتولوژيك, نوترکیب, ویروس,