بررسي فراواني سرمي TTV-DNA در اهدا كنندگان خون شهر تبريز در سال 1384
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
خوش باطن منوچهر,خردپژوه مريم*,گچ كار لطيف,طارمي مهناز,نقيلي بهروز,آقابزرگي سهراب,شهنازي طاهره نویسنده / نويسندگان
مترجم
TTV-DNA - اهدا کنندگان - PCR کلید واژه
سابقه و هدف: TTV ويروس بدون پوشش با DNA تك رشته اي است كه نيشازاوا در سال 1997 آن را مسوول هپاتيت ناشي از انتقال خون اعلام كرد. با توجه به ناقص بودن اطلاعات در ايران مطالعه حاضر جهت تعيين سرواپيدميولوژي عفونت TTV در اهدا كنندگان خون شهر تبريز انجام شد. مواد و روش ها: اين بررسي به صورت مقطعي در اسفند 1383 و فروردين 1384 در اهدا كنندگان خون در شهر تبريز اجرا شد. بعد از اخذ مشخصات فردي، سابقه پزشكي از افراد و انجام آزمايش هاي معمول سازمان انتقال خون، بررسي TTV به روش semi-nested PCR انجام شد. يافته ها: از 407 فرد 399) مرد و 8 زن(، 11 (%2.7) نفر داراي TTV بودند (%95 CI:%1.1-%4.3) ميانگين سني گروه داراي TTV، 9.9± 31.8 سال و گروه فاقد آن 9.7± 31.4 سال بود. ميانگين ميزان ALT گروه داراي TTV 5.6± 17.5 و گروه فاقد آن 6.9 ±18.6 ميليگرم در دسي ليتر بود. 31 نفر (%7.6) از نظر IgG HEV 5 نفر (%1.2) از نظر HBsAg و 2 نفر (%0.5) از نظر HCV Ab مثبت بودند. هيچ ارتباط معني داري بين متغيرهاي جمعيت شناختي و ساير عفونت هاي ويروسي منتقله از راه خون با مثبت TTV وجود نداشت. نتيجه گيري: در اين مطالعه شيوع TTV در اهدا كنندگان خون نسبت به ساير مطالعات انجام شده در كشورهاي ديگر پايين تر بود. تفاوت ميزان شيوع TTV در مناطق مختلف، راه هاي مختلف انتقال TTV و تفاوت در پرايمرهاي استفاده شده، مي تواند بيان كننده علت وجود اختلاف در نتايج به دست آمده باشد. چکیده
تهران، خيابان اوين، خيابان تابناك، مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي فراواني سرمي TTV-DNA در اهدا كنندگان خون شهر تبريز در سال 1384


سابقه و هدف:
 TTV ويروس بدون پوشش با DNA تك رشته اي است كه نيشازاوا در سال 1997 آن را مسوول هپاتيت ناشي از انتقال خون اعلام كرد. با توجه به ناقص بودن اطلاعات در ايران مطالعه حاضر جهت تعيين سرواپيدميولوژي عفونت TTV در اهدا كنندگان خون شهر تبريز انجام شد.

مواد و روش ها:
اين بررسي به صورت مقطعي در اسفند 1383 و فروردين 1384 در اهدا كنندگان خون در شهر تبريز اجرا شد. بعد از اخذ مشخصات فردي، سابقه پزشكي از افراد و انجام آزمايش هاي معمول سازمان انتقال خون، بررسي TTV به روش semi-nested PCR انجام شد.

يافته ها:
 از 407 فرد 399) مرد و 8 زن(، 11 (%2.7) نفر داراي TTV بودند (%95 CI:%1.1-%4.3) ميانگين سني گروه داراي TTV، 9.9± 31.8 سال و گروه فاقد آن 9.7± 31.4 سال بود. ميانگين ميزان ALT گروه داراي TTV 5.6± 17.5 و گروه فاقد آن 6.9 ±18.6 ميليگرم در دسي ليتر بود. 31 نفر (%7.6) از نظر IgG HEV 5 نفر (%1.2) از نظر HBsAg و 2 نفر (%0.5) از نظر HCV Ab مثبت بودند. هيچ ارتباط معني داري بين متغيرهاي جمعيت شناختي و ساير عفونت هاي ويروسي منتقله از راه خون با مثبت TTV وجود نداشت.

نتيجه گيري:
 در اين مطالعه شيوع TTV در اهدا كنندگان خون نسبت به ساير مطالعات انجام شده در كشورهاي ديگر پايين تر بود. تفاوت ميزان شيوع TTV در مناطق مختلف، راه هاي مختلف انتقال TTV و تفاوت در پرايمرهاي استفاده شده، مي تواند بيان كننده علت وجود اختلاف در نتايج به دست آمده باشد.


 
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

شرایط ناشتایی برای انجام آزمایش, مورژلونز, استرپتولیزین, درد مزمن استخوان ها, توكسوپلاسموز, هليكو, کاریوتایپ, آنتي بيوگرام, سرئوس, میکروسکوپ, گرانولهای, بیماری سرماخوردگی, سانتریفیوژ, میکروسکوپ, dihydroxy-vitamin, ایسکمیک, روز علوم آزمایشگاهی, استریلیتی, واکسن, نیتروسلولزی, اندولی, استافیلوکوکوس, ویسکوزیته, HDL‌, بی خوابی, كيت كالبيوتك, ماکرومترتا, پیری, كمپلمان, فلوریدا, میکروارگانیسم‌ها, غدد تیروئید, گیرنده برادی کینین, آنتراسيس, هموگلوبین, مشکلات قلبی عروقی, موم, مغز استخوان, تفاوت اب مقطر و اب ديونيزه, قبل از آزمایش کلسترول خون , ویروس, سنگوئینوم, درماتوفیت, هيدروليز, اخبار علوم آزمایشگاهی, دیابت و استرس اکسیداتیو, عفونت لگنی (PID), ریجنت, زخم دیواره معده, محققان ام.آی.تی, فتومتر, HDL, سیگلو, ميکروسکپي, آناليز, كيت ويتامين دي, ماتریکسی, اریترسما, ابرقرص جدید , فیشینگ, وزﯾﮑـﻮل, کرومات, زدودن کادميوم از خون, سيفليس در زنان باردار , گرانولوما, ماکروفاژها, روغن های گیاهی, Ray, استرس‌های مداوم , بدخیمی,