بررسي سطح سرمي فاكتور رشد شبه انسولين نوع يك (IGF-I) و لپتين در بيماران ديابتي و مقايسه آن با افراد سالم
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ضرغامي نصرت اله*,بهرامي امير,مبصري مجيد,اردشيرلاريجاني محمدباقر,كريمي پوران,علني بهرنگ نویسنده / نويسندگان
مترجم
لپتین - IGF-I - دیابت نوع دو کلید واژه
مقدمه: ديابت، شايع‌ترين بيماري متابوليك در انسان است. در اكثريت افراد مبتلا به ديابت نوع دو، افزايش وزن و چاقي از موارد جدي تهديد كننده سلامتي به شمار مي‌روند. عوامل مختلف درون‌ريز شناخته شده‏اي در توازن ميان وزن و تركيب بدن نقش تنظيمي ايفا مي‏نمايند. لپتين و سيستم فاكتور رشد شبه انسولين نوع يك (IGF-I) از جمله اين موارد هستند. در اين تحقيق ارتباط لپتين و IGF-I در بيماران ديابتي نوع 2 با نمايه توده بدن (BMI) بالا و افراد سالم مطالعه گرديد. روش‌ها: اين مطالعه مورد - شاهدي مقطعي بر روي سي و هشت بيمار ديابتي نوع دو (20 مرد و 18 زن با ميانگين سني 22/49 سال) انجام گرديد. گروه شاهد شامل چهل و شش فرد سالم (16 مرد و 30 زن با ميانگين سني 52/49 سال) بود. سطوح قند پلاسماي ناشتا (FPG) با استفاده از روش گلوكز اكسيداز، HbA1c با استفاده از روشHPLC سيستم Hb gold Analyzer، لپتين، I-IGF، IGFBP-3 و انسولين به روش آنزيم ايمنواسي اندازه‏گيري شدند. از آزمون t مزدوج جهت مقايسه ميانگين‌هاي كمي بين دو گروه مورد و شاهد استفاده گرديد. معني دار بودن آماري براي سطح P<0.05 دو دنباله در نظر گرفته شد. يافته‌ها: در بيماران ديابتي نوع 2 و گروه شاهد از نظر نمايه توده بدن (BMI) و سن اختلاف معني داري وجود نداشت. ميانگين سطح سرمي لپتين، IGF-I، FPG و HbA1c در بيماران بطور معني داري بالاتر از افراد شاهد بود (P<0.05). همچنين در هر دو گروه مورد و شاهد، ميانگين غلظت سرمي لپتين در مردان بطور معني داري پايين‏تر از زنان بود. (P<0.05). بين ميانگين غلظت IGF-I با IGFBP-3، لپتين با انسولين، IGF-I با سن و نمايه توده بدن با FPG همبستگي معني داري ملاحظه گرديد (P<0.05). نتيجه‌گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه شايد بتوان پيشنهاد كرد كه لپتين و IGF-I در تنظيم وزن و تركيب بدن و همچنين در ايجاد اختلالات متابوليكي مختلف در بيماران ديابتي موثر بوده و قويا با انسولين، گلوكز، نمايه توده بدن و سن ارتباط دارند. چکیده
تبريز، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، مركز تحقيقات كاربردي دارويي، آزمايشگاه راديوفارماسي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

بررسي سطح سرمي فاكتور رشد شبه انسولين نوع يك (IGF-I) و لپتين در بيماران ديابتي و مقايسه آن با افراد سالم

 

مقدمه:
ديابت، شايع‌ترين بيماري متابوليك در انسان است. در اكثريت افراد مبتلا به ديابت نوع دو، افزايش وزن و چاقي از موارد جدي تهديد كننده سلامتي به شمار مي‌روند. عوامل مختلف درون‌ريز شناخته شده‏اي در توازن ميان وزن و تركيب بدن نقش تنظيمي ايفا مي‏نمايند. لپتين و سيستم فاكتور رشد شبه انسولين نوع يك (IGF-I) از جمله اين موارد هستند. در اين تحقيق ارتباط لپتين و IGF-I در بيماران ديابتي نوع 2 با نمايه توده بدن (BMI) بالا و افراد سالم مطالعه گرديد.

روش‌ها:
 اين مطالعه مورد - شاهدي مقطعي بر روي سي و هشت بيمار ديابتي نوع دو (20 مرد و 18 زن با ميانگين سني 22/49 سال) انجام گرديد. گروه شاهد شامل چهل و شش فرد سالم (16 مرد و 30 زن با ميانگين سني 52/49 سال) بود. سطوح قند پلاسماي ناشتا (FPG) با استفاده از روش گلوكز اكسيداز، HbA1c با استفاده از روشHPLC سيستم Hb gold Analyzer، لپتين، I-IGF، IGFBP-3 و انسولين به روش آنزيم ايمنواسي اندازه‏گيري شدند. از آزمون t مزدوج جهت مقايسه ميانگين‌هاي كمي بين دو گروه مورد و شاهد استفاده گرديد. معني دار بودن آماري براي سطح ‍P<0.05 دو دنباله در نظر گرفته شد.

يافته‌ها:
در بيماران ديابتي نوع 2 و گروه شاهد از نظر نمايه توده بدن (BMI) و سن اختلاف معني داري وجود نداشت. ميانگين سطح سرمي لپتين، IGF-I، FPG و HbA1c در بيماران بطور معني داري بالاتر از افراد شاهد بود (P<0.05). همچنين در هر دو گروه مورد و شاهد، ميانگين غلظت سرمي لپتين در مردان بطور معني داري پايين‏تر از زنان بود. (P<0.05). بين ميانگين غلظت IGF-I با IGFBP-3، لپتين با انسولين، IGF-I با سن و نمايه توده بدن با FPG همبستگي معني داري ملاحظه گرديد (P<0.05).

نتيجه‌گيري:
با توجه به يافته هاي اين مطالعه شايد بتوان پيشنهاد كرد كه لپتين و IGF-I در تنظيم وزن و تركيب بدن و همچنين در ايجاد اختلالات متابوليكي مختلف در بيماران ديابتي موثر بوده و قويا با انسولين، گلوكز، نمايه توده بدن و سن ارتباط دارند.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

كوشينگ, استخوان های لگن, کلینیکی, گیلاس, گرانولهایی, ليشمانيوز, Glucose, کمپلکسا, پلاسمیدها, فنولیک, واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن, نماتود, اسپکتروفتومتر, دیابت نوع یک, پیریمیدینی, دستگاه تاندربولت, اریتروسیتوز, ادرار, لیشمانیوز, کپسومرها, میتوز, اورولوژيك, Pneumocystis carinii, تفسير, گلبولهای سفید خون, پیام وزیر بهداشت, Professor Nazneen Rahman, پیروات،, حاد-مسمومیت, ایمونوگلوبولین‌ها, مشکلات ارتوپدی, میکروسکوپ, قلیایی, لوکوسیت, ویتامین‌ها, Persik, جراحی‌های زیبایی, PCR, ارتواستاتیک, CA15-3, آنتي‌ژن, نانو, کلسترولتان, کروماتینی, سلول های عضلانی, نیمه‌پایا, ملاتونین, نفروتیک, ژن های فاقد اینترون, آدنوزین, ناباروری, فاویسم, آنتی‌بادی, سرسمپلر, آنتی تایرو گلوبولین آنتی بادی, پاندورا, ويروس, هلیکوباکتر, کریپتوسپوریدیوزیس مایکوباکتریوم, آرتروپودها, آلرژی, هموگلوبین, میکروسکوپ, کاتیونی, ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪي, گلومرونفریت, ماركرها, ایمونوتراپی, نماتدا, علی ملکی، سعید کاویانی، کامران منصور,