ارتباط بين هيستولوژي بيوپسي بيضه و ميزان هورمون هاي جنسي مردان نابارور با مشكل آزواسپرمي غير انسدادي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
معين محمدرضا*,خليلي محمدعلي نویسنده / نويسندگان
مترجم
بیوپسی بیضه - آزواسپرمی - غیر انسدادی کلید واژه
استخراج اسپرماتوزوييد از بيضه به روش (TESE) و تزريق آن به داخل تخمك همسر (ICSI) روش موثر در درمان ناباروري با مشكل آزواسپرمي مي باشد. هدف اين مطالعه آينده نگر بررسي نتايج بيوپسي بيضه و ارتباط با ميزان هورمون هاي جنسي مردان با مشكل آزواسپرمي غير انسدادي بوده است. تعداد 50 مرد نابارور با ايتولوژي آزوسپرمي غيرانسدادي با ميانگين سني 6/32 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. سه هورمون LH , FSH و تستوسترون به همراه نتايج TESE و اندازه حجم بيضه مورد بررسي قرار گرفت. در صورت عدم وجود اسپرم در بافت بيضه، نمونه در محلول بويين فيكس شده و براي مشاهده به آزمايشگاه پاتولوژي ارسال شد. نتايج حاصل وجود اسپرم در 12 نفر، مشكل سندرم سرتولي سل (SCOS) و توقف اسپرماتوژنز به ترتيب در 15 و 17 نفر از افراد مورد مطالعه بود. 46% (23 نفر) از افراد داراي حجم بيضه غير طبيعي (كوچك) بوده كه در 16 نفر افزايش غلظت FSH مشاهده شد. همچنين در افراد داراي حجم بيضه طبيعي فقط در 4 نفر FSH بالا مشاهده شد كه دراي ارتباط مستقيم با ميزان LH سرم بود. اما ميزان غير طبيعي FSH وLH داراي رابطه معكوس با ميزان غير طبيعي تستوسترون بود. همچنين رابطه مستقيم بين ميزان غير طبيعي FSH با نوع پاتولوژي بيضه مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه TESE موفق را مي توان بدون توجه به وضعيت هورموني FSH وLH انجام داد، البته بايد توجه داشت كه در افراد داراي بيضه آتروفي شده و داراي غلظت FSH بيشتر از سه برابر نرمال، انجام TESE غير ضروري تلقي شده و از انجام آن بايد پرهيز شود تا علاوه بر كاهش هزينه، بتوان از تشديد مشكلات روحي - رواني زوجين نابارور نيز جلوگيري نمود. چکیده
مركز تحقيقات و درماني ناباروري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ارتباط بين هيستولوژي بيوپسي بيضه و ميزان هورمون هاي جنسي مردان نابارور با مشكل آزواسپرمي غير انسدادي

مقدمه :
استخراج اسپرماتوزوييد از بيضه به روش (TESE) و تزريق آن به داخل تخمك همسر (ICSI) روش موثر در درمان ناباروري با مشكل آزواسپرمي مي باشد. هدف اين مطالعه آينده نگر بررسي نتايج بيوپسي بيضه و ارتباط با ميزان هورمون هاي جنسي مردان با مشكل آزواسپرمي غير انسدادي بوده است.

مواد و روش ها :
تعداد 50 مرد نابارور با ايتولوژي آزوسپرمي غيرانسدادي با ميانگين سني 6/32 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. سه هورمون
LH , FSH و تستوسترون به همراه نتايج TESE و اندازه حجم بيضه مورد بررسي قرار گرفت. در صورت عدم وجود اسپرم در بافت بيضه، نمونه در محلول بويين فيكس شده و براي مشاهده به آزمايشگاه پاتولوژي ارسال شد.

یافته ها :
نتايج حاصل وجود اسپرم در 12 نفر، مشكل سندرم سرتولي سل (
SCOS) و توقف اسپرماتوژنز به ترتيب در 15 و 17 نفر از افراد مورد مطالعه بود. 46% (23 نفر) از افراد داراي حجم بيضه غير طبيعي (كوچك) بوده كه در 16 نفر افزايش غلظت FSH مشاهده شد. همچنين در افراد داراي حجم بيضه طبيعي فقط در 4 نفر FSH بالا مشاهده شد كه دراي ارتباط مستقيم با ميزان LH سرم بود. اما ميزان غير طبيعي FSH وLH داراي رابطه معكوس با ميزان غير طبيعي تستوسترون بود. همچنين رابطه مستقيم بين ميزان غير طبيعي FSH با نوع پاتولوژي بيضه مشاهده نشد.

نتیجه گیری :
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه
TESE موفق را مي توان بدون توجه به وضعيت هورموني FSH وLH انجام داد، البته بايد توجه داشت كه در افراد داراي بيضه آتروفي شده و داراي غلظت FSH بيشتر از سه برابر نرمال، انجام TESE غير ضروري تلقي شده و از انجام آن بايد پرهيز شود تا علاوه بر كاهش هزينه، بتوان از تشديد مشكلات روحي - رواني زوجين نابارور نيز جلوگيري نمود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

کروموزومهای, هليكو, ردوکتاز, نوکلئو, آپنه‌ی, مسمومیت, دیابت نوع 2, میکروسکوپ, توزيع كننده كيت, از دست دادن اشتها , Salmonella, کمی لومینسانس, مصرف غذاهای چرب, پاپیلومای, نمک, smear, گرانول, پزشک, کلسترولی, انتروکوکوس , سیتولوژیک اسمیر واژن, جیوه, كريپتوسپوريديوم, ویروس, کلوسل, آپوپروتئین, هاری, قرنطینه و استرلیزاسیون, تخصصی, ARV, آزمایشگاه پاتولوژی, ناقل, ادرار بد بو, GPT, اسهال خوني بالآنتيديايي, سرطان ها, مايع, ميكروسكوپيك, رییس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی, پنومونی یا عفونت ریه‌ها, ویتامین, متغیر های فیزیولوژیک, كمپلمان, میکروسکوپ, لوگل, پروبیوتیک‌ ها, متابولیک, ميلوسيتي, هایپرهیدروز, ویسکوزیته, روش الکتروفورز سرم, میکروب‌های, مانیتول, HDL, نقص کروموزومی, پلیت, سودوموناس, پیاز ناخن, نوترن بلارت, ميـكروب, آپپتوزیس, كموتراپي, علوم آزمايشگاهي, ویروسها, دوازدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی, نوتروفیل, رشد دندانهاي انسان , فسفولیپید‌ها, لیکوپن, اسپریلها,