ارتباط HER-2 با ديگر معيارهاي تشخيصي پاتولوژي - باليني در بيماران سرطان پستان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نجفي بهروز,فاخري تبسم,فداكارسوقه غزل نویسنده / نويسندگان
مترجم
HER-2 - سرطان پستان کلید واژه
مقدمه: HER2 پروتييني غشايي بوده و يكي از فاكتورهاي تعيين كننده پيش آگهي سرطان پستان است. هدف: بررسي ارتباط پروتيين غشايي HER2 با ديگر پارامترهاي كلينيكوپاتولوژيك مثل اندازه، درجه آسيب شناختي تومور، وجود يا نبود تهاجم لنفي - عروقي و نيز ارتباط آن با وضعيت گيرنده هاي استروييدي و P53در بيماران دچار سرطان پستان. مواد و روش ها: تحقيق به روش توصيفي - تحليلي بر 465 مورد بيمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به دو مرکز سرطان شناسي استان گيلان از سال 79 تا 84 انجام شد. اطلاعات دموگرافيک، آسيب شناختي و نوع روش درماني بيماران از پرونده هايشان در مطب جمع آوري شد. تمام نمونه هاي بافتي (بيوپسي) در پارافين گذاشته شد و با روش هماتوكسيلين - ائوزين رنگ آميزي شدند. ارزيابي با روش نيمه كمي ايمونوهيستوشيميايي براي پروتئين HER2 گيرنده P53 و گيرنده هاي استروييدي انجام شد. نتايج: 32% بيماران داراي پروتيين HER2 مثبت بودند. وجود پروتيين HER2 با وجود P53 به طور معني داري ارتباط داشت (P=0.000). وجود پروتئين HER2 هم زمان با نبود گيرنده هاي استروييدي با تومورهاي با درجه آسيب شناختي بالا (درجه 3) ارتباط معني داري داشت (با فاصله اطمينان 0.30) همچنين نبود پروتئين HER2 در كنار حضور گيرنده هاي استروييدي، با تومورهاي درجه آسيب شناختي پايين (درجه 1) ارتباط معني داري داشت (با فاصله اطمينان=0.50). هيچ ارتباط معني داري بين HER2 و تهاجم عروقي - لنفي و اندازه تومور و عود وجود نداشت. نتيجه گيري: در بيماران دچار سرطان پستان، وجود پروتيين HER2 با درجه تمايز تومور ارتباط معني دار داشت و نيز حضور پروتيين HER2 با ديگر فاكتورهاي پيش آگهي بد مثل نبود گيرنده استروئيدي يا وجود P53 همراهي داشت. چکیده
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان بهار 1385 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ارتباط HER-2 با ديگر معيارهاي تشخيصي پاتولوژي - باليني در بيماران سرطان پستان

مقدمه:
HER2 پروتييني غشايي بوده و يكي از فاكتورهاي تعيين كننده پيش آگهي سرطان پستان است.

هدف:
بررسي ارتباط پروتيين غشايي HER2 با ديگر پارامترهاي كلينيكوپاتولوژيك مثل اندازه، درجه آسيب شناختي تومور، وجود يا نبود تهاجم لنفي - عروقي و نيز ارتباط آن با وضعيت گيرنده هاي استروييدي و P53در بيماران دچار سرطان پستان.

مواد و روش ها:
تحقيق به روش توصيفي - تحليلي بر 465 مورد بيمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به دو مرکز سرطان شناسي استان گيلان از سال 79 تا 84 انجام شد. اطلاعات دموگرافيک، آسيب شناختي و نوع روش درماني بيماران از پرونده هايشان در مطب جمع آوري شد.
تمام نمونه هاي بافتي (بيوپسي) در پارافين گذاشته شد و با روش هماتوكسيلين - ائوزين رنگ آميزي شدند. ارزيابي با روش نيمه كمي ايمونوهيستوشيميايي براي پروتئين HER2 گيرنده P53 و گيرنده هاي استروييدي انجام شد.

نتايج:
 32% بيماران داراي پروتيين HER2 مثبت بودند. وجود پروتيين HER2 با وجود P53 به طور معني داري ارتباط داشت (P=0.000). وجود پروتئين HER2 هم زمان با نبود گيرنده هاي استروييدي با تومورهاي با درجه آسيب شناختي بالا (درجه 3) ارتباط معني داري داشت (با فاصله اطمينان 0.30) همچنين نبود پروتئين HER2 در كنار حضور گيرنده هاي استروييدي، با تومورهاي درجه آسيب شناختي پايين (درجه 1) ارتباط معني داري داشت (با فاصله اطمينان=0.50). هيچ ارتباط معني داري بين HER2 و تهاجم عروقي - لنفي و اندازه تومور و عود وجود نداشت.

نتيجه گيري:
در بيماران دچار سرطان پستان، وجود پروتيين HER2 با درجه تمايز تومور ارتباط معني دار داشت و نيز حضور پروتيين HER2 با ديگر فاكتورهاي پيش آگهي بد مثل نبود گيرنده استروئيدي يا وجود P53 همراهي داشت.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مخمرهای, فوق تخصص, كانسر, Hb, درمان سرطان روده, مرفین, فولیکولی, پروکاریوتها, انفوزیونی, Klebsiella, بروسلوز, آرتریولی, دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی, فیزیولوژیک, تومورهای, کینازها, بروز بیماری‌های قلبی, بزرگترین غده‌ی بدن, گلوتاتیون, گيمسا, MCHC, نکروز, بارتونلا, مدفوع, گلابی, رتیکولواندوتلیال, آزمايشگاه, هپاتیت, سیستم فرار و گریز بدن, Urine, Diphyllobothrium, موتاسیون, لوگل, هیدروکسی, مستند سازی در آزمایشگاه, چربی‌های سالم تر, تشخيص قطعي بيماري سل, پسوریازیس, رتیکولواندوتلیال, گلبول‌های, نوکلئوتیدهای, هیبرید, بی خوابی, لومینسانس, ایمونوفلورسنس, پژوهشگران, میکروسکوپی, باكتري Escherichia coli , اكسيژناز, گلبول, هموگلوبين, دفع پروتئین در کلیه ها , ویروس, هیپوکلریت, هیبرید, هموگلوبین, مخملک, احساس خستگی و افسردگی, استریلیتی, ماتریکس, هورمون‌هاى, فرآیند فاگوسیتوز, Tabrizicola, پلی‌سیتمی, ویروس, سودموناس آئروژینوزا, ویتامین, هیستون‌های, ام.اس و آلرژی, نکروز,