مقايسه PCT پس از استفاده از بروموكريپتين واژينال و خوراكي در خانم هاي مبتلا به هيپرپرولاكتينمي و ناباروري
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
عارفي سهيلا*,فلاح نادر نویسنده / نويسندگان
مترجم
PCT - بروموکریپتین - هیپرپرولاکتینمی کلید واژه
هيپرپرولاكتينمي از دلايل شايع آمنوره و ناباروري مي باشد. استفاده از بروموكريپتين واژينال در اين بيماران موثر بوده و عوارض مصرف خوراكي را نشان نمي دهد. با توجه به محدوديت مطالعات موجود در اين زمينه و احتمال اثر موضعي بروموكريپتين روي عملكرد اسپرم، در اين آزمون باليني و مقطعي، تعداد اسپرم متحرك، مندرج در نتايج PCT پس از مصرف بروموكريپتين واژينال در گروه مطالعه (11نفر)، با نتايج PCT پس از مصرف بروموكريپتين خوراكي در گروه كنترل (15 نفر)، پس از برقراري سيكلهاي قاعدگي مرتب و اطمينان از تخمك گذاري، بررسي و مقايسه شد. 26 نفر از خانمهاي مبتلا به هيپرپرولاكتينمي مراجعه كننده به درمانگاه با شكايت گالاكتوره، اختلال قاعدگي و ناباروري در طول 6 ماه انتخاب و پس از حذف عوامل مخدوش كننده به طور تصادفي در دو گروه تقسيم شدند. مدت زمان لازم براي كاهش واضح پرولاكتين و برقراري سيكلهاي اوولاتوري در دو گروه بررسي و پس از برقراري سيكلهاي اوولاتوري،PCT در روزهاي 14-13 سيكل و در حضور موكوس سرويكس مناسب، 12-8 ساعت پس ازنزديكي انجام گرديد. نتايج در دو گروه با استفاده از تستMann-Whitney U مقايسه و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. ميانگين زمان لازم براي برقراري سيكلهاي اوولاتوري در گروه مورد مطالعه، 5/5 هفته و در گروه كنترل، 8/5 هفته بود كه از نظر آماري تفاوت آماري معني دار را نشان نداد (P>0.05). در گروه مورد مطالعه، پس از مصرف روزانه 2.5 mgبروموكريپتين واژينال بين 11 تا (15.3±2.7) 20 اسپرم متحرك در هر HPF در PCT مشاهده شد. همچنين در گروه كنترل بررسي نتايج PCT پس از مصرف روزانه 2.5-5 mg بروموكريپتين خوراكي، بين 10 تا (14.2±2.8) 2.8 اسپرم متحرك در هر HPF مشاهده گرديد. در مقايسه آماري گروه مطالعه با گروه كنترل تفاوت معني داري از نظر تعداد اسپرم متحرك و تحرك اسپرم در دو گروه مشاهده نگرديد (P>0.05). مطالعة حاضر اين فرضيه را پيشنهاد مي كند كه استفاده از بروموكريپتين واژينال، روي بقا و تعداد اسپرم متحرك و نتايجPCT اثر محسوسي نداشته و مي تواند در موارد هيپرپرولاكتينمي و ناباروري، بدون اختلال در عملكرد اسپرم و باروري بكار برده شود. به نظر مي رسد انجام مطالعات وسيع تري براي اثبات اين فرضيه و نهايتا اثر استفاده از بروموكريپتين واژينال روي نتايج حاملگي در دو گروه ضروري است. چکیده
گروه غدد توليدمثل و جنين‏شناسي، پژوهشكده ابن‏سينا، اوين، تهران، ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
 پس از استفاده از بروموكريپتين واژينال و خوراكي در خانم هاي مبتلا به هيپرپرولاكتينمي و ناباروري PCT مقايسه

مقدمه :
هيپرپرولاكتينمي از دلايل شايع آمنوره و ناباروري مي باشد. استفاده از بروموكريپتين واژينال در اين بيماران موثر بوده و عوارض مصرف خوراكي را نشان نمي دهد.

مواد و روشها :
با توجه به محدوديت مطالعات موجود در اين زمينه و احتمال اثر موضعي بروموكريپتين روي عملكرد اسپرم، در اين آزمون باليني و مقطعي، تعداد اسپرم متحرك، مندرج در نتايج PCT پس از مصرف بروموكريپتين واژينال در گروه مطالعه (11نفر)، با نتايج PCT پس از مصرف بروموكريپتين خوراكي در گروه كنترل (15 نفر)، پس از برقراري سيكلهاي قاعدگي مرتب و اطمينان از تخمك گذاري، بررسي و مقايسه شد. 26 نفر از خانمهاي مبتلا به هيپرپرولاكتينمي مراجعه كننده به درمانگاه با شكايت گالاكتوره، اختلال قاعدگي و ناباروري در طول 6 ماه انتخاب و پس از حذف عوامل مخدوش كننده به طور تصادفي در دو گروه تقسيم شدند. مدت زمان لازم براي كاهش واضح پرولاكتين و برقراري سيكلهاي اوولاتوري در دو گروه بررسي و پس از برقراري سيكلهاي اوولاتوري،PCT در روزهاي 14-13 سيكل و در حضور موكوس سرويكس مناسب، 12-8 ساعت پس ازنزديكي انجام گرديد. نتايج در دو گروه با استفاده از تستMann-Whitney U مقايسه و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. ميانگين زمان لازم براي برقراري سيكلهاي اوولاتوري در گروه مورد مطالعه، 5/5 هفته و در گروه كنترل، 8/5 هفته بود كه از نظر آماري تفاوت آماري معني دار را نشان نداد (P>0.05). در گروه مورد مطالعه، پس از مصرف روزانه 2.5 mgبروموكريپتين واژينال بين 11 تا (15.3±2.7) 20 اسپرم متحرك در هر HPF در PCT مشاهده شد. همچنين در گروه كنترل بررسي نتايج PCT پس از مصرف روزانه 2.5-5 mg بروموكريپتين خوراكي، بين 10 تا (14.2±2.8) 2.8 اسپرم متحرك در هر HPF مشاهده گرديد.

یافته ها :
در مقايسه آماري گروه مطالعه با گروه كنترل تفاوت معني داري از نظر تعداد اسپرم متحرك و تحرك اسپرم در دو گروه مشاهده نگرديد (
P>0.05). مطالعة حاضر اين فرضيه را پيشنهاد مي كند كه استفاده از بروموكريپتين واژينال، روي بقا و تعداد اسپرم متحرك و نتايجPCT اثر محسوسي نداشته و مي تواند در موارد هيپرپرولاكتينمي و ناباروري، بدون اختلال در عملكرد اسپرم و باروري بكار برده شود.
 
نتیجه گیری :
به نظر مي رسد انجام مطالعات وسيع تري براي اثبات اين فرضيه و نهايتا اثر استفاده از بروموكريپتين واژينال روي نتايج حاملگي در دو گروه ضروري است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

لنفوسيت, متابليتهاي, ميكروسيت, پروتكل‌هاي, آنفلوانزا, Perzský, هضم و متابولیسم , کانسرها, میکروسکوپی, سیتوتوکسیک, نفلومتری, کمپامان, كاهش كلسترول خون, کنترل کیفی آزمایش ها و تجهیزات, ائوزینوفیل, پاپووا, مالونیک, هموژن, ترموسايكلرها, سنتتاز, میکروسکوپ ایمونوفلورسانس, دترژنتهای, هماگلوتیناسیون, ویروسها, سالن همایش‌های رازی, ليزوزوم, ترنس, ویروس, فسفوایپید, ساختمان و غلظت پروترومبین و ترومبین , هموگلوبین, آنتی بادی های ضد فاکتور روماتوئید(RF) , گلوكورونيك, ویال, چاقی, Mohammad Hassan, نانوباکتر, تصلب شرائین, مايع, اعتماد به نفس و چاقی, گلوتارآلدئید, سونوگرافیک, میکروسکوپ الکترونی, همولیز, انواع ویروس‌های هرپس, HIGH, مانوزونیک, UBT, فنوتیپ, mblogy, كرومي, گرانول, درد مفاصل و التهاب مفاصل, زمان استاندارد, تريگون, اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی, سرطان لوزالعمده, کروم سنسینگ, اختلالات یادگیری در فرزندان, بینایی, ترومبوسیتوپنی, اپی‌تلیال, انتروكوكوس, آنزيمها, میکروسکوپ, سرطان معده, بیماری های گوارشی و کبد, دکترای علوم آزمایشگاهی, نسخه‌برداري, متیونین,