برسي فراواني جهش اکسون 6 ژن P53 با روش PCR-SSCP در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراجعه کننده به بيمارستانهاي اصفهان در طي سالهاي 1382 الي 1384
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
گل محمدي رحيم,نيك بخت مهدي,صالحي منصور,مختاري مژگان نویسنده / نويسندگان
مترجم
P53 - سرطان کولورکتال - تومور کلید واژه
سابقه و هدف: سرطان كولوركتال از سرطانهاي شايع جهاني مي باشد. ميزان شيوع سرطان كولوركتال بسته به ناحيه جغرافيايي متفاوت مي باشد. در سرطان كولوركتال عوامل مختلفي از جمله رژيم غذايي، فاكتورهاي محيطي و ژنتيكي نقش دارند. ژن P53 مهمترين ژن سرکوب كننده تومور مي‌باشد، ميزان جهش ژن P53 در سرطان‌ هاي كولوركتال در نواحي مختلف، متفاوت گزارش شده است. هدف از اين مطالعه تعيين جهش اكسون 6 ژن P53 در سرطان كولوركتال است. اين تحقيق در سال 1384 در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به انجام رسيد. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 40 نمونه سرطان كولوركتال كه در طول سال هاي 1382 تا 1384 به بيمارستانهاي شهر اصفهان مراجعه كرده بودند پس از تشخيص پاتولوژي انجام شد. DNA نمونه ‌ها با روش فنول كلروفرم، ايزوآميل الكل در بخش ژنتيك دانشكده پزشكي اصفهان استخراج گرديد و اكسون 6 ژن P53 با PCR تكثير گرديد، و متعاقب الكتروفورز افقي با روش SSCP جهش اكسون 6 ژن تعيين شد. نتايج: از 40 نمونه مورد مطالعه، 9 نمونه (5/22%) در ناحيه ركتوم و 31 نمونه (5/77%) در بخشهاي مختلف روده بزرگ قرار داشتند. در 7 نمونه (5/17%) جهش اكسون 6 ژن P53 ديده شد و در 33 نمونه (5/82%) در اين اكسون جهش ديده نشد. نتيجهگيري: مطالعة ما نشان مي دهد كه جهش اكسون 6 ژن P53 يكي از اكسونهاي شايع در سرطان هاي كولوركتال در ناحيه اصفهان مي باشد. چکیده
سبزوار، دانشكده علوم پزشكي سبزوار - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
برسي فراواني جهش اکسون 6 ژن P53 با روش PCR-SSCP در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراجعه کننده به بيمارستانهاي اصفهان در طي سالهاي 1382 الي 1384

سابقه و هدف:
سرطان كولوركتال از سرطانهاي شايع جهاني مي باشد. ميزان شيوع سرطان كولوركتال بسته به ناحيه جغرافيايي متفاوت مي باشد. در سرطان كولوركتال عوامل مختلفي از جمله رژيم غذايي، فاكتورهاي محيطي و ژنتيكي نقش دارند. ژن P53 مهمترين ژن سرکوب كننده تومور مي‌باشد، ميزان جهش ژن P53 در سرطان‌ هاي كولوركتال در نواحي مختلف، متفاوت گزارش شده است. هدف از اين مطالعه تعيين جهش اكسون 6 ژن P53 در سرطان كولوركتال است. اين تحقيق در سال 1384 در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به انجام رسيد.

مواد و روش ها:

اين مطالعه بر روي 40 نمونه سرطان كولوركتال كه در طول سال هاي 1382 تا 1384 به بيمارستانهاي شهر اصفهان مراجعه كرده بودند پس از تشخيص پاتولوژي انجام شد. DNA نمونه ‌ها با روش فنول كلروفرم، ايزوآميل الكل در بخش ژنتيك دانشكده پزشكي اصفهان استخراج گرديد و اكسون 6 ژن P53 با PCR تكثير گرديد، و متعاقب الكتروفورز افقي با روش SSCP جهش اكسون 6 ژن تعيين شد.

نتايج:

از 40 نمونه مورد مطالعه، 9 نمونه (5/22%) در ناحيه ركتوم و 31 نمونه (5/77%) در بخشهاي مختلف روده بزرگ قرار داشتند. در 7 نمونه (5/17%) جهش اكسون 6 ژن P53 ديده شد و در 33 نمونه (5/82%) در اين اكسون جهش ديده نشد.

نتيجه گيري:

مطالعة ما نشان مي دهد كه جهش اكسون 6 ژن P53 يكي از اكسونهاي شايع در سرطان هاي كولوركتال در ناحيه اصفهان مي باشد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ, نوکلئیک, نمونه, لنداشتاینر, میکروب شناسی, میکروتوم, نووانک, سازمان, میتوکندری, دانشگاه لانژو, اوروتليوم, نکروز, RF, ESR, فیبریل, گرانو‌ل‌ها, جوان سازی سلولهای مغز , کلسترول خون, ميكروارگانيسم‌ها, هموگلوبين, هپاتيكا, حساسترین, سوزناکی, پریودنتال, آسپرین, سرطان سینه و سرطان ریه , هیپوتالاموسی, نقص کروموزومی, SMBG, بیماریهای قلبی, ويتامين, تروپونین, اگزونی, Hairy Cell Leukemia, کاپوزی, ضربه مغزی, مونونوکلئوز, ویروس, ویروس, میکروب شناسی, قارچ و باکتری, پروفسور Anaissie, دوازدهه, میکروسکوپ, هپارین, شرکت زیست فناوری پایاژن, infection, Oligonucleotide, واشنگتن, تست حساسیت پاتوژنهای, غش کردن , يوگا, میوه زغال اخته, کریپتوکوکوس, توموگرافی, hCG, جریان ادرار, nazary, ساترن بلارت, نوتروفیل, ﮐﻮﻧﮋوﮔـﻪ, Safety, مارکر, ایمونوهماتولوژی, Hyalomma, نوروپاتی, coproantigen, انتروكوليتيكا, مقادیر مرجع SGOT, HIV,