تکنیک های تعیین تداخل آنتی بادی هتروفیل مختص به سیستم انجام آزمایش هستند . بررسی 7 آنالیت با دو آنالایزر سنجش ایمنی اتوماتیک
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
مارگارت جین الیس – جان همیلتون لیوسی نویسنده / نويسندگان
سامان سعادت مترجم
آنتی بادی هتروفیل - آنالایزر - HBT - PEG کلید واژه
امروزه می دانیم که تداخل حاصل از ایمونوگلوبولین های ضد حیوانی با منشأ انسانی ، که معمولا تحت عنوان (( آنتی بادیهای هتروفیل )) نامیده می شوند ، در تستهای ایمونولوژیک آزمایشگاه های پزشکی ، از اهمیت به سزایی برخوردارند . گرچه طراحی و انجام یک سری از آزمایشهای ایمونولوژی به صورت اتوماتیک انجام می شود تا از تأثیر این آنتی بادی ها جلوگیری نماید ، اما حذف کامل آنها امری بعید به نظر می رسد و در برخی از سیستمهای انجام آزمایش ، نتایج نا همگونی که به آنتی بادیهای هتروفیل نسبت داده می شوند گویای همین واقعیت است . بروز این تأثیرات زمانی احساس می شوند که عوامل بلوکان به نمونه ها ، پیش از انجام آزمایش افزوده گردند . در یک مورد ساده که روش پیش فراوری نمونه است از لوله بلوکان موسوم به HBT که بصورت تجاری در دسترس است استفاده می شود. در تکنیکی دیگر از پلی اتیلن گلایکول (PEG) به منظور رسوب ملکولهایی با اندازه ایمونوگلوبولین ، قبل از آزمایش استفاده می شود . با به کارگیری هر دو تکنیک ، تفاوت بین مقادیر اندازه گیری شده در نمونه ها ی فرآوری شده و فرآوری نشده ، به عنوان نشانه ای از تداخل آنتی بادیهای هتروفیل در نظر گرفته شده است . اینکه آیا هر دو این تکنیک ها برای هرنوع روش سنجش ایمنی مناسب می باشند ، مشخص نمی باشد. این نکته مهم است که بدانیم انجام پیش فرآوری نمونه بر روی نتایج هر سیستم انجام آزمایش چه تأثیری می گذارد . این کار اخیرا برای HBT و آزمایش تیرو گلوبولین انجام گرفته است . با هفت آنا لایزر اتوماتیک آزمایش هورمونی را در حالیکه پیش فرآوری را هم با HBT و هم با PEG بر روی نمونه های افراد بزرگسال و سالم اعمال کرده بودیم، انجام دادیم ، با این هدف که تغییر مورد انتظار در نتایج پس از انجام فرآوری در مورد هر دو تکنیک و برای هر دو سیستم را مورد بررسی قرار دهیم . چکیده
آزمایشگاه بیمارستان کریست چرچ ، Private bag 4710 ، شهر کریست چرچ ، نیوزلند - ارسالی از طرف کاربر saremlab منابع
. .
 

تکنیک های تعیین تداخل آنتی بادی هتروفیل مختص به سیستم انجام آزمایش هستند . بررسی 7 آنالیت با دو آنالایزر سنجش ایمنی اتوماتیک

مقدمه :

امروزه می دانیم که تداخل حاصل از ایمونوگلوبولین های ضد حیوانی با منشأ انسانی ، که معمولا تحت عنوان (( آنتی بادیهای هتروفیل )) نامیده می شوند ، در تستهای ایمونولوژیک آزمایشگاه های پزشکی ، از اهمیت به سزایی برخوردارند . گرچه طراحی و انجام یک سری از آزمایشهای ایمونولوژی به صورت اتوماتیک انجام می شود تا از تأثیر این آنتی بادی ها جلوگیری نماید ، اما حذف کامل آنها امری بعید به نظر می رسد و در برخی از سیستمهای انجام آزمایش ، نتایج نا همگونی که به آنتی بادیهای هتروفیل نسبت داده می شوند گویای همین واقعیت است . بروز این تأثیرات زمانی احساس می شوند که عوامل بلوکان به نمونه ها ، پیش از انجام آزمایش افزوده گردند . در یک مورد ساده که روش پیش فراوری نمونه است از لوله بلوکان موسوم به HBT که بصورت تجاری در دسترس است استفاده می شود. در تکنیکی دیگر از پلی اتیلن گلایکول (PEG) به منظور رسوب ملکولهایی با اندازه ایمونوگلوبولین ، قبل از آزمایش استفاده می شود . با به کارگیری هر دو تکنیک ، تفاوت بین مقادیر اندازه گیری شده در نمونه ها ی فرآوری شده و فرآوری نشده ، به عنوان نشانه ای از تداخل آنتی بادیهای هتروفیل در نظر گرفته شده است .

اینکه آیا هر دو این تکنیک ها برای هرنوع روش سنجش ایمنی مناسب می باشند ، مشخص نمی باشد. این نکته مهم است که بدانیم انجام پیش فرآوری نمونه ، بر روی نتایج هر سیستم انجام آزمایش چه تأثیری می گذارد . این کار اخیرا برای HBT و آزمایش تیرو گلوبولین انجام گرفته است . با هفت آنا لایزر اتوماتیک آزمایش هورمونی را در حالیکه پیش فرآوری را هم با HBT و هم با PEG بر روی نمونه های افراد بزرگسال و سالم اعمال کرده بودیم، انجام دادیم ، با این هدف که تغییر مورد انتظار در نتایج پس از انجام فرآوری در مورد هر دو تکنیک و برای هر دو سیستم را مورد بررسی قرار دهیم .

مواد و روشها :

ما هورمونهای LH ، FSH ، پرولاکتین و هورمون رشد را با آنالایزر ACCESS2 و هورمونهای انسولین ، پاراتیروئید و تلوپپتید C ترمینال با اتصل متاطع به کلاژن نوع یک را با آنالایزر ELECSYS ارزیابی کردیم . معرفهای آنالایزر و مواد مصرفی به ترتیب از شرکتهای Beckman-Coulter و Roche Diagnostica تهیه شده بودند. نمونه های پلاسما (EDTA) از افراد سالم جمع آوری شدند که این نمونه ها توسط کمیته Canterbury Ethics نیوزلند مورد پذیرش واقع شده بودند . نمونه ها (n=103-113) بطور مستقیم و نیز پس از انجام فرآوری برروی مقادیر 0.5 میلی لیتری در لوله های بلوکان در دمای اتاق به مدت 1 ساعت مورد آزمایش قرار گرفتند . بخش سوم از نمونه ها توسط حجمی مساوی از محلول PEG فرآوری شد . و پس از سانتریفوژ ، محلول رویی به دست آمده مورد آزمایش قرار گرفت . همه تستها برای هر نمونه در یک روز مورد آزمایش قرار گرفت . ما همچنین نمونه فردی را که پلاسمای وی مقادیر بسیار بالایی از PRL,LH,FSH را نشان داده بود بعد از فرآوری با HBT بوسیله یک روش متفاوت و پس از تهیه رقتهای ½ ,1/4 1/8 ازنمونه های فرآوری شده با HBT و نمونه های فرآوری نشده آزمایش کردیم .

مقادیر اندازه گیری شده در نمونه های فرآوری شده به عنوان درصدی از غلظت ها در نمونه های فرآوری نشده ، در شکل 1 نشان داده شده است . برای هر دو روش فرآوری با HBT ( شکل A1 ) و با PEG ( شکل B1 ) مقادیر میانی برخی تستها متفاوت از حد مورد انتظار است . مقادیر CV میانی پس از فرآوری با HBT 89 (8) % برای پاراتورمون ، 100 (7) % برای BCTX و 99 (6) % برای انسولین ، 81 (130) % برای LH ، 73 (38) % برای FSH ، 92 (24) % برای پرولاکتین و 98 (400) % برای هورمون رشد بود . مقادیر میانی پس از فرآوری با PEG ، 179 (22) % برای پاراتورمون ، 188 (22) % برای B-CTX ، 111 (7) برای انسولین ، 53 (15) % برای LH ، 95 (8) % برای FSH ، 100 (14) % برای پرولاکتین و 125 (21) % برای هورمون رشد بود .

1


شکل 1 – درصد غلظتهای فرآوری نشده ( ریکاوری ) مربوط به هورمونها در نمونه های فرآوری شده با
HBT (A) و فرآوری شده با PEG (B) در مقایسه با پلاسمای انسانی فرآوری نشده .

103 نمونه پلاسما برای آزماش هورمون رشد با ACCESS و 113 نمونه برای آزمایش PRL,FSH,LH, با ACCESS و آزمایش انسولین ، B-CTX,PTH با Elecsys .

از این داده ها می توان به منظور پایه گذاری مقادیر مورد انتظاری که برای هر روش فرآوری قابل اجرا می باشد استفاده نمود . چنین اطلاعات مرجعی می تواند حتی زمانی که ریکاوری 100 درصد هم نباشد مورد نتیجه گیری قرار گیرد . به عنوان مثال مقادیر هدف برای ریکاوری PTH پس از فرآوری با HBT برابر با 89% خواهد بود . و یک تفاوت از مرجع به طور غیر پارامتریک یا توسط تکنیکهای مناسب دیگر می تواند محاسبه گردد . گرچه توضیحی محکم از مقادیر ریکاوری مورد نیاز است .

اگر CV کمتر از 10% مورد قبول واقع شود ، داده های ما پیشنهاد می کند که فرآوری با HBT روش مناسب تست برای آنتی بادی هتروفیل در آزمایش انسولین ، B-CTX و پاراتورمون آن هم با دستگاه Elecsys است . همینطور فرآوری با PEG برای آزمایشات انسولین با Elecsys و FSH با ASCCESS قابل قبول است . برای هر دو تکنیک یک روش قابل قبول که در آن از نمونه هایی با تداخل منفی و مثبت واقعی استفاده می شود مطلوب خواهد بود .

بحث و نتیجه گیری :

تست پرولاکتین با ACCESS پس از فرآوری با PEG را می توان با وجود CV برابر با 14% مناسب دانست زیرا فرآوری با PEG به طور مکرر برای تشخیص تداخل ماکرو پرولاکتین مورد استفاده قرار گرفته است . شاید دو نمونه با ریکاوری های کم حاوی ماکرو پرولاکتین باشند .

تجربه ما با این آزمایش نشان می دهد که نمونه های پیش فرآوری شده با PEG که همپوشانی کمتر از 60% را دارند حاوی پرولاکتین با وزن مولکولی بالا باشند که این امر پس از فیلتراسیون با ژل قابل اثبات است .

تفاوت قابل ملاحظه ای که در تستهای GH با ACCESS و B-CTx و پاراتورمون با ELECSYS پس از فرآوری با PEG دیده می شود ، احتمالا به تداخل حاصل از PEG در واکنشهای آنتی ژن – آنتی بادی در این تستها مربوط می باشد .
همچنین با این که ما این مکانیسم را نمی شناسیم اما این واضح است که
HBT می تواند  در این تستها به طور کاذب، همپوشانی بالای هورمون را ایجاد نماید .سازندگان و تولید کنندگان اعلام می کنند که HBT حاوی یک عامل مسدود گر منحصر به فرد است که استفاده از آن در حد تأیید یا رد یک نتیجه آزمایش در کنار سایر داده ها از قبیل علائم بالینی و یا سایر تستها ، به تستهای آنتی ژنی محدود شده است.

داده های ما محدودیت بیشتری را بیان می کند و آن مبین این است که استفاده از HBT نسبت به سیستم آزمایش اختصاصی است و شاید وابسته به تغییرات سیستم سنجش باشد .

ما بر این باوریم که افزایش همپوشانی در سیستم HBT احتمالا کاذب باشد . تداخل آنتی بادی های هتروفیل در اغلب تستهای ایمونومتریک عموما مثبت است یعنی پس از فرآوری به سمت غلظت های پایین تر میل می کند ، نه اینکه پس از فرآوری غلظت را افزایش دهد ، و این چیزیست که ما اغلب در این مورد به آن برخورد کرده ایم .اگر چه 30 تا 40 درصد افراد ممکن است به واسطه تماس با حیوانات یا درمان با آنتی بادی های منوکلونال ، در بدن خود حاوی آنتی بادی های هتروفیل باشند اما از طرف دیگر گزارشها حاکی از آن است که تداخل این آنتی بادیها در سیستم های مدرن ایمونومتریک بسیار پایین است.

در نهایت با اینکه ما تمامی نمونه ها را از نظر افزایش غلظت هورمون ناشی از پیش فرآوری با HBT بر رسی نکردیم اما حد اقل در یک مورد نشان دادیم که این افزایش غلظت ، کاذب بوده است .

نتایج :

به طور خلاصه ارزش تکنیک به کار رفته برای تعیین تداخل آنتی بادی های هتروفیل برای هر روش آزمایش اختصاصی است .
داده های ما گویای این واقعیت است که استفاده از لوله های
HBT می تواند تکنیک ساده و مناسبی برای تستهای PTH.B.CTx و انسولین با ELECSYS باشد اما برای تستهای GH, PRL, FSH,LH با ACCESS مناسب نیست .
سایر عوامل بلوکان می توانند برای این روشها مناسب باشند . پیش فرآوری با
PEG برای تستهای انسولین با ELECSYS و FSH و احتمالا LH با ACCESS مناسب است .
ما نتیجه می گیریم که معرفهای مورد استفاده در تست جهت تداخل آنتی بادی های هتروفیل خودشان می توانند تداخل های گوناگون را در برخی سیستمهای آزمایش ایجاد نمایند .
بنابراین اعتبار و رنج های مورد انتظار برای هر آزمایش و روش تشخیص این آنتی بادی ها قبل از هرگونه پیش فرآوری , می بایست مورد بررسی قرار گیرند .
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مركز آموزشي درماني اكباتان, وزيكل, پیگمانت, کدورت محیط نیم مک فارلند, لوفلر, میکروسکوپ, موتاسیون, سوسپانسیون, میکروب شناسی, میلوما, توبولی, نیمه‌پایا, هموگلوبین, هليكو, ذرات, آبله, درمان خارش پوست سر, پروژه‏های, مرفولوژی, پارواویروس, هپاتوسلولار, کنژوگه, G6PD, کلسترول بدخون ال دی ای, کلسترول بد خون, آندوسکوپی, کروموزوم‌‌‌‌‌‌‌ها, پلاسما, يرسينيا مانيتول, نازوفارنکس, دوز بالای قرص های مکمل ویتامین دی, پیکورنا, پیوژن, granulation, غذاهای دارای کربوهیدرات‌, درمان دارویی, بخشهای مختلف ازمایشگاهی, mcv, HEMOGLOBIN, نانومتر, واریسلا-زوستر, هرپس, آسپرژیلوس, مرطوب, ادرار بد بو, فوزاریوم اکسی‌سپوروم F. oxysporum, کراتینین, آزمایش, هرپس ویروس, محل رشد تومور سرطانی, سودوموناس الودآ (elodea), آنتی‌ژن‌های, هپاتیت, پیام, شايع‏ترين ضايعات و زخم‏هاي دهان, ماکروسیت, میکروبیولوژی, آندوسكوپ, سیفیلیس, ایزوآنزیم, آزمایشگاه تشخیص طبی, چای لیمو ممنوع, Kidneys, كليستين, ساختاری, FUS, فوق‌کليوى, تحقيقاتي, واﮐﺴﻦﻫﺎي, پادتنی,