بررسي شيوع کم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني زاهدان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نويديان علي,ابراهيمي طبس ابراهيم,ساراني حامد,قلجه مهناز,يعقوبي نيا فريبا نویسنده / نويسندگان
مترجم
فقر آهن - زنان باردار - زاهدان کلید واژه
زمينه و هدف: آنمي يکي از شايع ترين و فراموش شده ترين کمبودهاي تغذيه اي در جهان امروزي است. بيش از نيمي از زنان باردار و يک سوم زنان غير باردار در سنين باروري از آنمي رنج مي برند. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان کم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي ـ درماني شهر زاهدان انجام شد. روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي 287 زن باردار از 5 مرکز بهداشتي ـ درماني که در ماه نهم بارداري بودند، شرکت داشتند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه 17 سوالي حاوي مشخصات فردي و اطلاعات مربوط به بارداري بود و هم زمان با آن 7 ml خون نيز جهت تعيين هموگلوبين وفريتين گرفته شد. يافته ها استخراج شده و براي بررسي روابط بين متغيرها از آمون هاي آماري مجذور کاي و نيز ضريب همبستگي استفاده گرديد. سطح معني داري p<0.05در نظر گرفته شد. نتايج: نشان داد که 12.9% زنان مورد مطالعه با شاخص هموگلوبين کمتر از 10.5 g/dl و 42.2% آنان با شاخص فريتين کمتر از 12 mg/L، از کم خوني فقر آهن رنج مي بردند. همچنين بين ميزان فريتين و مصرف آهن در دوران بارداري ارتباط معني دار آماري وجود داشت (p=0.001). نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي آنمي فقر آهن در اين مطالعه و تاثير آن در تولد نوزادان کم وزن، زايمان زودرس، مرگ و مير جنين، خونريزي بعد از زايمان و زجر جنين، مراقبت هاي پيگيرانه و دقيق دوران بارداري، آموزش در اين زمينه به مادران باردار و تامين کمبودهاي تغذيه اي ضروري است. چکیده
دانشکده پرستاري و مامايي، خيابان دکتر شريعتي، زاهدان، ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي شيوع کم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني زاهدان

زمينه و هدف:
آنمي يکي از شايع ترين و فراموش شده ترين کمبودهاي تغذيه اي در جهان امروزي است. بيش از نيمي از زنان باردار و يک سوم زنان غير باردار در سنين باروري از آنمي رنج مي برند. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان کم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي ـ درماني شهر زاهدان انجام شد.

روش بررسي:
در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي 287 زن باردار از 5 مرکز بهداشتي ـ درماني که در ماه نهم بارداري بودند، شرکت داشتند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه 17 سوالي حاوي مشخصات فردي و اطلاعات مربوط به بارداري بود و هم زمان با آن 7 ml خون نيز جهت تعيين هموگلوبين وفريتين گرفته شد. يافته ها استخراج شده و براي بررسي روابط بين متغيرها از آمون هاي آماري مجذور کاي و نيز ضريب همبستگي استفاده گرديد. سطح معني داري p<0.05در نظر گرفته شد.

نتايج:
نشان داد که 12.9% زنان مورد مطالعه با شاخص هموگلوبين کمتر از 10.5 g/dl و 42.2% آنان با شاخص فريتين کمتر از 12 mg/L، از کم خوني فقر آهن رنج مي بردند. همچنين بين ميزان فريتين و مصرف آهن در دوران بارداري ارتباط معني دار آماري وجود داشت (p=0.001).

نتيجه گيري:
با توجه به شيوع بالاي آنمي فقر آهن در اين مطالعه و تاثير آن در تولد نوزادان کم وزن، زايمان زودرس، مرگ و مير جنين، خونريزي بعد از زايمان و زجر جنين، مراقبت هاي پيگيرانه و دقيق دوران بارداري، آموزش در اين زمينه به مادران باردار و تامين کمبودهاي تغذيه اي ضروري است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مویرگهای, پاتوژنز, محمودیان, چربی, ردیابی, hemagglatination, گلبول, بیماری های قلبی, لیپیدی, ايمونوگلوبولين, سرولوژيك, هماگلوتیناسیون, پروتئینوری, هموگلوبین, اتو آنالايزر الايزا, تاژک, هپاتیت, plasma, هماچوري, استرادیول, معده, گلبولهای سفید خون, بیماری ریفلاکس صفرا , آگاروز, عفونت شديد سيستم اعصاب مركزي, علوم دامی, اوروتليوم, نمونه برداری, gen, لنفاوي, محیط بلاد اگار, کتاب زیست سلولی و مولکولی دکتر مجد, توكسيوئيد, پیروات،, UBT, نانوباکتر, آنتی‌بیوتیک‌ها, نوتروفیلهایی, خلاصه روش کار کیتهای کمپانی CALBIOTECH, مگالي, تجهیزات،, Macrocytic, میتوکندری, تلقیح به حیوانات حساس آزمایشگاهی, کونژوگه, محیط كشت مولر, پزشکان, سارکوئیدوز, آموزش پزشكي, نوکلئوتید, میکروسکوب, سیتوپاتیک, مقاومت داروئی باکتری, مقابله با سوء هاضمه, کریستالها, هیپوکروم, هموگلوبين, مکانیکی, MERS – CoV , پیلوری, اتوایمون, سارکوئیدوز, سیترولین, میوکارد, مایس), آزمون لكوسيت استراز, افزایش ضربان قلب, جشنواره, پرولاکتین, micribiologist,