بررسي شيوع کم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني زاهدان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نويديان علي,ابراهيمي طبس ابراهيم,ساراني حامد,قلجه مهناز,يعقوبي نيا فريبا نویسنده / نويسندگان
مترجم
فقر آهن - زنان باردار - زاهدان کلید واژه
زمينه و هدف: آنمي يکي از شايع ترين و فراموش شده ترين کمبودهاي تغذيه اي در جهان امروزي است. بيش از نيمي از زنان باردار و يک سوم زنان غير باردار در سنين باروري از آنمي رنج مي برند. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان کم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي ـ درماني شهر زاهدان انجام شد. روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي 287 زن باردار از 5 مرکز بهداشتي ـ درماني که در ماه نهم بارداري بودند، شرکت داشتند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه 17 سوالي حاوي مشخصات فردي و اطلاعات مربوط به بارداري بود و هم زمان با آن 7 ml خون نيز جهت تعيين هموگلوبين وفريتين گرفته شد. يافته ها استخراج شده و براي بررسي روابط بين متغيرها از آمون هاي آماري مجذور کاي و نيز ضريب همبستگي استفاده گرديد. سطح معني داري p<0.05در نظر گرفته شد. نتايج: نشان داد که 12.9% زنان مورد مطالعه با شاخص هموگلوبين کمتر از 10.5 g/dl و 42.2% آنان با شاخص فريتين کمتر از 12 mg/L، از کم خوني فقر آهن رنج مي بردند. همچنين بين ميزان فريتين و مصرف آهن در دوران بارداري ارتباط معني دار آماري وجود داشت (p=0.001). نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي آنمي فقر آهن در اين مطالعه و تاثير آن در تولد نوزادان کم وزن، زايمان زودرس، مرگ و مير جنين، خونريزي بعد از زايمان و زجر جنين، مراقبت هاي پيگيرانه و دقيق دوران بارداري، آموزش در اين زمينه به مادران باردار و تامين کمبودهاي تغذيه اي ضروري است. چکیده
دانشکده پرستاري و مامايي، خيابان دکتر شريعتي، زاهدان، ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي شيوع کم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني زاهدان

زمينه و هدف:
آنمي يکي از شايع ترين و فراموش شده ترين کمبودهاي تغذيه اي در جهان امروزي است. بيش از نيمي از زنان باردار و يک سوم زنان غير باردار در سنين باروري از آنمي رنج مي برند. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان کم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي ـ درماني شهر زاهدان انجام شد.

روش بررسي:
در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي 287 زن باردار از 5 مرکز بهداشتي ـ درماني که در ماه نهم بارداري بودند، شرکت داشتند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه 17 سوالي حاوي مشخصات فردي و اطلاعات مربوط به بارداري بود و هم زمان با آن 7 ml خون نيز جهت تعيين هموگلوبين وفريتين گرفته شد. يافته ها استخراج شده و براي بررسي روابط بين متغيرها از آمون هاي آماري مجذور کاي و نيز ضريب همبستگي استفاده گرديد. سطح معني داري p<0.05در نظر گرفته شد.

نتايج:
نشان داد که 12.9% زنان مورد مطالعه با شاخص هموگلوبين کمتر از 10.5 g/dl و 42.2% آنان با شاخص فريتين کمتر از 12 mg/L، از کم خوني فقر آهن رنج مي بردند. همچنين بين ميزان فريتين و مصرف آهن در دوران بارداري ارتباط معني دار آماري وجود داشت (p=0.001).

نتيجه گيري:
با توجه به شيوع بالاي آنمي فقر آهن در اين مطالعه و تاثير آن در تولد نوزادان کم وزن، زايمان زودرس، مرگ و مير جنين، خونريزي بعد از زايمان و زجر جنين، مراقبت هاي پيگيرانه و دقيق دوران بارداري، آموزش در اين زمينه به مادران باردار و تامين کمبودهاي تغذيه اي ضروري است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ﭘﻠﯽ, malariae, تضمین کیفیت در بخش نمونه گیری, نانوباکتر, عملکرد دستگاه گوارش و کبد, ماکروفاژها, DSL-3000, ضدعفونی, ترایکومایکوزیس, VLDL, میکروب شناسی, هلیکو‌باكتر‌پیلوری, انحنای پاها, فلورسانس, سنجش بیلی روبین, توبولی, میکروسکوپ, ELIZA, پلی‌سیتمی, کوشينگ, رنگ امیزی ذیل نلسون, میکروب شناسی, نوتروفیل, Bio-Rad, صرع چیست, محصولات, هورمون HCG, مایکو, كليه, ویسکوزیته, تاموکسی‌فن, پيلوري, کلیندامایسین, ميكروسكوپ‌, تخمک‌گذاری, فولیک, بتاكاروتن, ژن های فاقد اینترون, نوارهاي سنجش قندخوني, میکرودرم , سندرم تخمدان پلی کیستیک, līcis, میکروارگانیسم‌ها, نفروپاتی, میکروب, تروفوزوئیت, محیط كشت مولر هینتون آگار, عوامل انعقادى, يرسينيا, نوتروفیلهای, میکوپلاسماها, پرفرژانس, روش real-time PCR, Transformation, گلومرولونفريت, گلومرولی, نحوه تولید آنتی بادی منوکلونال, گرانولهای, کنتراست, اكسيژناز, کپسول بومن, پروستات, بیماری‌زا, رفلاکس معده, مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت, هیداتید, پانکراتیت،بیماری, هموگلوبین, مورژلونز, گرمسیری,