بررسي مولكولي جهش هاي ژن p53 در بيماران مبتلا به سرطان پستان با روش غير راديواكتيو PCR - SSCP
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
اعتمادي كتايون,مهدي پور پروين نویسنده / نويسندگان
مترجم
P53 - سرطان پستان - PCR - کلید واژه
تغييرات ژن p53 به عنوان فاكتور پيش آگاهي دهنده مفيد در پيشگيري و درمان سرطان پستان محسوب مي شود لذا اين مطالعه مولكولي با هدف تعيين جهش هاي ژن p 53 انجام گرفت. در اين مطالعه جهش هاي ژن p 53 در دو اگزون 6 و 7 با روش غير راديواكتيو (PCR-SSCP) Polymerase Chain Reaction Single Strand Conformation Polymorphism مورد بررسي قرار گرفت و ميزان جهش با عوامل هيستوپاتولوژيكي تومور و وجود پيشينه فاميلي و سن بيماران با آزمون آماري Fisher exact مقايسه شد. 24 بيمار مبتلا به سرطان پستان اوليه انتخاب گرديد. نمونه ها بعد از تشخيص پاتولوژي و بررسي وجود پيشينه فاميلي براي سرطان جهت استخراج DNA مورد بررسي قرار گرفتند. استخراج DNA با دو روش فنل كلروفرم و Boiling انجام گرديد. در مرحله بعد با انتخاب پرايمرها و چرخه گرمايي مناسب دو اگزون 6 و 7 با واكنش PCR تكثير گرديد. سپس محصول PCR با روش SSCP مورد بررسي و در نهايت با نيترات نقره رنگ آميزي و مطالعه شد. نتايج بدست آمده حاكي است كه 8/45% بيماران زير 35 سال سن داشتند. تشخيص پاتولوژيكي در 3/83% موارد Infiltrating Ductal Carcinoma يا IDC و بقيه موارد از نوع Infiltrating Lobular Carcinoma يا ILC بود، وقوع سرطان در پيشينه فاميلي در 6/66% موارد منفي بود. ميزان جهش در اگزون 6 (8%) و در اگزون 7 (6/16%) و در كل 25% مشاهده گرديد. ميزان جهش در ژن p53 با هريك از فاكتورهاي فوق الذكر جداگانه مورد بررسي قرار گرفت كه ارتباط معني داري در هيچيك از موارد مشاهده نگرديد. نكته قابل توجه ميزان بالاي جهش در ژن p53 است كه تأكيدي بر نقش مهم اين ژن در روند تومورزايي سرطان پستان است. چکیده
گروه پاتولوژي و ژنتيك دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

بررسي مولكولي جهش هاي ژن p53 در بيماران مبتلا به سرطان پستان با روش غير راديواكتيو PCR - SSCP


سابقه و هدف:

تغييرات ژن p53 به عنوان فاكتور پيش آگاهي دهنده مفيد در پيشگيري و درمان سرطان پستان محسوب مي شود لذا اين مطالعه مولكولي با هدف تعيين جهش هاي ژن p 53 انجام گرفت.

مواد و روش ها:

در اين مطالعه جهش هاي ژن p 53 در دو اگزون 6 و 7 با روش غير راديواكتيو (PCR-SSCP) Polymerase Chain Reaction Single Strand Conformation Polymorphism مورد بررسي قرار گرفت و ميزان جهش با عوامل هيستوپاتولوژيكي تومور و وجود پيشينه فاميلي و سن بيماران با آزمون آماري Fisher exact مقايسه شد. 24 بيمار مبتلا به سرطان پستان اوليه انتخاب گرديد. نمونه ها بعد از تشخيص پاتولوژي و بررسي وجود پيشينه فاميلي براي سرطان جهت استخراج DNA مورد بررسي قرار گرفتند. استخراج DNA با دو روش فنل كلروفرم و Boiling انجام گرديد. در مرحله بعد با انتخاب پرايمرها و چرخه گرمايي مناسب دو اگزون 6 و 7 با واكنش PCR تكثير گرديد. سپس محصول PCR با روش SSCP مورد بررسي و در نهايت با نيترات نقره رنگ آميزي و مطالعه شد.

یافته ها:

نتايج بدست آمده حاكي است كه 8/45% بيماران زير 35 سال سن داشتند. تشخيص پاتولوژيكي در 3/83% موارد Infiltrating Ductal Carcinoma يا IDC و بقيه موارد از نوع Infiltrating Lobular Carcinoma يا ILC بود، وقوع سرطان در پيشينه فاميلي در 6/66% موارد منفي بود. ميزان جهش در اگزون 6 (8%) و در اگزون 7 (6/16%) و در كل 25% مشاهده گرديد. ميزان جهش در ژن p53 با هريك از فاكتورهاي فوق الذكر جداگانه مورد بررسي قرار گرفت كه ارتباط معني داري در هيچيك از موارد مشاهده نگرديد.

نتیجه گیری:

نكته قابل توجه ميزان بالاي جهش در ژن p53 است كه تأكيدي بر نقش مهم اين ژن در روند تومورزايي سرطان پستان است.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

رینوویروس, فیزیولوژیست, کلیه, Chemicom, viruses, مقادیر مرجع SGOT, غذاهایی غنی از آنتی اکسیدان, تیمیدین, لوکوسیت, ضدباکتری, دیجیتالی, متدولوژي, كانسر كولوركتال, سطح کورتیزول, کرینکتروس, اریتروپوئیتین, ویروسها, پروتئین A استافیلوکوک نشان دار, اسپاستیسیتی, مالتیپل, چشم, آرژنین, پروستات, میکروسکوپ, درمیزانESR, بیماری های قلبی و فشار خون , واکسن ایدز , هتروفيل, yaUajemi, تفاوت اب مقطر و اب ديونيزه, نانوبیوتیک, zaliw, تیروئیدیت هاشیموتو, ميانگين, متیلن, UREA, توربیدومتری, هورمون‌های, فسفات, Cryptosporidia, آمیلوئید, هموگلوبینوپاتی, Truncatula, ردوکتاز, انگل شیستوزوما(schistosoma) در عروق خونی, بروموکریپتین, جامعه آزمايشگاهي, آزمایشگاه برای تولید خون مصنوعی, وزيكل, كلستريديوم, پارکینسون, دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور, دفاعی, روماتيسمي, احساس خستگی , ميكوباكتريوم, پيلوري, ریاجنتهای, عفونت گروهي, كيت هاي تورچ , ناسازگاریهای, ائوزینوفیل, کنوانسیون میناماتا, لیدن, گروه خونیO, منوکلونال, کربوهیدرات, Lipids, جانوری, دندانپزشکی,