بررسي كم خوني فقر آهن در شيرخواران شهر يزد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حاجي شعباني محمدرضا,برخورداري كاظم,احمديه محمدحسين نویسنده / نويسندگان
مترجم
کم خونی - فقر آهن کلید واژه
مقدمه: همراهی کم خونی فقر آهن و مخدوش شدن نمو حرکتی، ذهنی و رفتاری در شیرخواران کشف تازه ای نیست. در اواخر دهه 1970 احتمال ارتباط آنها مطرح شد و مطالعات متعاقب آن روی شیرخواران در دو دهه اخیر یافته ها را تایید کرد. آثار حرکتی، ذهنی و رفتاری تنها زمانی ظاهر می شوند که شدت فقر آهن در حد ایجاد کم خونی باشد و به رغم اصلاح کم خونی فقر آهن این آثار دیرپا هستند. ما در این مطالعه شیوع کم خونی فقر آهن را در شیرخواران 6 تا 60 ماهه شهر یزد بررسی کردیم تا شاید راه گشایی در بهداشت و سلامت جامعه باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی در سال 1378 با احتساب 449 نمونه وبا دقت 5 % ضریب اطمینان 95% انجام گرفت. نمونه ها شامل: 239 پسر و 210 دختر بودند که بطور تصادفی از بین خوشه ها انتخاب شدند و در مجموع 6 نمونه به علت بیماری همزمان و یا بیماری مزمن از مطالعه حذف گردیدند. جهت افتراق بین کمبود آهن و کم خونی فقر آهن از دو فاکتور هموگلوبین فریتین استفاده شد به طوری که کمبود آهن با فریتین کمتر از 10 µg/L تعریف شد. کم خونی فقر آهن با هموگلوبین کمتر از 11gr/dl و فریتین کمتر از 10 µg/Lتعریف گردید. جهت ثبت داده ها از نرم افزار EPInfo و جهت تحلیل ازآزمونهای آماری مجذور کای و آنالیز واریانس استفاده شد. یافته ها: شیوع کمبود آهن 8.6% و کم خونی فقر آهن 3.8% بدست آمد. تعداد دیگری از افراد، دچار کم خونی غیر از کم خونی فقر آهن بودند (8.4%) و به طور کلی 79.2% از کودکان در این مطالعه از نظر مقدار هموگلوبین و فریتین طبیعی بودند. نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع کم خونی در کل 20.8% و کم خونی فقرآهن 3.4% بود که با توجه به آمارهای جهانی شیوع کم خونی در کل و کم خونی فقر آهن بطور خاص درمطالعه ما از بسیاری از مناطق دیگر کمتر می باشد و همینطور کم خونی در پسرها بیشتر از دخترها بود (4.3 در مقابل 3.4%). در گروه ما بیشترین کم خونی در فاصله سنی 6-17 ماهه مشاهده گردید. چکیده
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد بهار 1383; 12(1):51-55 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي كم خوني فقر آهن در شيرخواران شهر يزد


مقدمه:
همراهی کم خونی فقر آهن و مخدوش شدن نمو حرکتی، ذهنی و رفتاری در شیرخواران کشف تازه ای نیست. در اواخر دهه 1970 احتمال ارتباط آنها مطرح شد و مطالعات متعاقب آن روی شیرخواران در دو دهه اخیر یافته ها را تایید کرد. آثار حرکتی، ذهنی و رفتاری تنها زمانی ظاهر می شوند که شدت فقر آهن در حد ایجاد کم خونی باشد و به رغم اصلاح کم خونی فقر آهن این آثار دیرپا هستند. ما در این مطالعه شیوع کم خونی فقر آهن را در شیرخواران 6 تا 60 ماهه شهر یزد بررسی کردیم تا شاید راه گشایی در بهداشت و سلامت جامعه باشد.

روش بررسی:
این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی در سال 1378 با احتساب 449 نمونه وبا دقت 5 % ضریب اطمینان 95% انجام گرفت. نمونه ها شامل: 239 پسر و 210 دختر بودند که بطور تصادفی از بین خوشه ها انتخاب شدند و در مجموع 6 نمونه به علت بیماری همزمان و یا بیماری مزمن از مطالعه حذف گردیدند. جهت افتراق بین کمبود آهن و کم خونی فقر آهن از دو فاکتور هموگلوبین فریتین استفاده شد به طوری که کمبود آهن با فریتین کمتر از 10
µg/L تعریف شد. کم خونی فقر آهن با هموگلوبین کمتر از 11gr/dl و فریتین کمتر از 10 µg/Lتعریف گردید. جهت ثبت داده ها از نرم افزار EPInfo و جهت تحلیل ازآزمونهای آماری مجذور کای و آنالیز واریانس استفاده شد.

یافته ها:
شیوع کمبود آهن 8.6% و کم خونی فقر آهن 3.8% بدست آمد. تعداد دیگری از افراد، دچار کم خونی غیر از کم خونی فقر آهن بودند (8.4%) و به طور کلی 79.2% از کودکان در این مطالعه از نظر مقدار هموگلوبین و فریتین طبیعی بودند.

نتیجه گیری:
در این مطالعه شیوع کم خونی در کل 20.8% و کم خونی فقرآهن 3.4% بود که با توجه به آمارهای جهانی شیوع کم خونی در کل و کم خونی فقر آهن بطور خاص درمطالعه ما از بسیاری از مناطق دیگر کمتر می باشد و همینطور کم خونی در پسرها بیشتر از دخترها بود (4.3 در مقابل 3.4%). در گروه ما بیشترین کم خونی در فاصله سنی 6-17 ماهه مشاهده گردید.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

Achromobacteraceae, سندرم ادوارد, هموگلوبین, مکانیسمی, نوتروفيل, قندهای معدی, سولفوسالسیلیک, دستورالعمل, ویروس, رئیس هیئت مدیره جامعه فن‌آوران علوم آزمایشگاهی, باكتري‌ها, سنتز, میکروب, مصرف زیاد سبزی, amplification, نوتروفیلها, مدرسه عالی پزشکی دانشگاه لیدز انگلستان, فولیکولی, هیدروکسی, وفور, میکرولیتر, تومورهای, مایسن, تیروکسین, ویروس, دوره تکامل ویروس , سیرکادین, گالاکتوز, کورتيزول, MHC, چاقی, سیتو, WBC, هاپکینز_کول, گلوبولين, مایکو, بیماری‌زا, التهاب کیسه صفرا, ويتامين, هورمون‌هاى, پلیت, ژنوحسگر, پروتیستها, هليكو, آندوتلیال, اکسوستیل, تیتراسیون, سارکوئیدوز, آزمايشگاه, ویتامینD, استرپتوكوك, سايتوكاين, درمان سرطان سینه, ویروسی, Toga, هماتوکریت, دکربوکسیل, هموگلوبین, ویروس‌هایی, گرانول, هموگلوبین, پروتئین FSP27, گوارشی, هورمون شناسی, كونژوگاسيون, كيت هاي تورچ و عفوني به روش الايزا, میکروب, کپسول بومن, واکسن, هپاتيكا,