بررسي كم خوني فقر آهن در شيرخواران شهر يزد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حاجي شعباني محمدرضا,برخورداري كاظم,احمديه محمدحسين نویسنده / نويسندگان
مترجم
کم خونی - فقر آهن کلید واژه
مقدمه: همراهی کم خونی فقر آهن و مخدوش شدن نمو حرکتی، ذهنی و رفتاری در شیرخواران کشف تازه ای نیست. در اواخر دهه 1970 احتمال ارتباط آنها مطرح شد و مطالعات متعاقب آن روی شیرخواران در دو دهه اخیر یافته ها را تایید کرد. آثار حرکتی، ذهنی و رفتاری تنها زمانی ظاهر می شوند که شدت فقر آهن در حد ایجاد کم خونی باشد و به رغم اصلاح کم خونی فقر آهن این آثار دیرپا هستند. ما در این مطالعه شیوع کم خونی فقر آهن را در شیرخواران 6 تا 60 ماهه شهر یزد بررسی کردیم تا شاید راه گشایی در بهداشت و سلامت جامعه باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی در سال 1378 با احتساب 449 نمونه وبا دقت 5 % ضریب اطمینان 95% انجام گرفت. نمونه ها شامل: 239 پسر و 210 دختر بودند که بطور تصادفی از بین خوشه ها انتخاب شدند و در مجموع 6 نمونه به علت بیماری همزمان و یا بیماری مزمن از مطالعه حذف گردیدند. جهت افتراق بین کمبود آهن و کم خونی فقر آهن از دو فاکتور هموگلوبین فریتین استفاده شد به طوری که کمبود آهن با فریتین کمتر از 10 µg/L تعریف شد. کم خونی فقر آهن با هموگلوبین کمتر از 11gr/dl و فریتین کمتر از 10 µg/Lتعریف گردید. جهت ثبت داده ها از نرم افزار EPInfo و جهت تحلیل ازآزمونهای آماری مجذور کای و آنالیز واریانس استفاده شد. یافته ها: شیوع کمبود آهن 8.6% و کم خونی فقر آهن 3.8% بدست آمد. تعداد دیگری از افراد، دچار کم خونی غیر از کم خونی فقر آهن بودند (8.4%) و به طور کلی 79.2% از کودکان در این مطالعه از نظر مقدار هموگلوبین و فریتین طبیعی بودند. نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع کم خونی در کل 20.8% و کم خونی فقرآهن 3.4% بود که با توجه به آمارهای جهانی شیوع کم خونی در کل و کم خونی فقر آهن بطور خاص درمطالعه ما از بسیاری از مناطق دیگر کمتر می باشد و همینطور کم خونی در پسرها بیشتر از دخترها بود (4.3 در مقابل 3.4%). در گروه ما بیشترین کم خونی در فاصله سنی 6-17 ماهه مشاهده گردید. چکیده
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد بهار 1383; 12(1):51-55 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي كم خوني فقر آهن در شيرخواران شهر يزد


مقدمه:
همراهی کم خونی فقر آهن و مخدوش شدن نمو حرکتی، ذهنی و رفتاری در شیرخواران کشف تازه ای نیست. در اواخر دهه 1970 احتمال ارتباط آنها مطرح شد و مطالعات متعاقب آن روی شیرخواران در دو دهه اخیر یافته ها را تایید کرد. آثار حرکتی، ذهنی و رفتاری تنها زمانی ظاهر می شوند که شدت فقر آهن در حد ایجاد کم خونی باشد و به رغم اصلاح کم خونی فقر آهن این آثار دیرپا هستند. ما در این مطالعه شیوع کم خونی فقر آهن را در شیرخواران 6 تا 60 ماهه شهر یزد بررسی کردیم تا شاید راه گشایی در بهداشت و سلامت جامعه باشد.

روش بررسی:
این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی در سال 1378 با احتساب 449 نمونه وبا دقت 5 % ضریب اطمینان 95% انجام گرفت. نمونه ها شامل: 239 پسر و 210 دختر بودند که بطور تصادفی از بین خوشه ها انتخاب شدند و در مجموع 6 نمونه به علت بیماری همزمان و یا بیماری مزمن از مطالعه حذف گردیدند. جهت افتراق بین کمبود آهن و کم خونی فقر آهن از دو فاکتور هموگلوبین فریتین استفاده شد به طوری که کمبود آهن با فریتین کمتر از 10
µg/L تعریف شد. کم خونی فقر آهن با هموگلوبین کمتر از 11gr/dl و فریتین کمتر از 10 µg/Lتعریف گردید. جهت ثبت داده ها از نرم افزار EPInfo و جهت تحلیل ازآزمونهای آماری مجذور کای و آنالیز واریانس استفاده شد.

یافته ها:
شیوع کمبود آهن 8.6% و کم خونی فقر آهن 3.8% بدست آمد. تعداد دیگری از افراد، دچار کم خونی غیر از کم خونی فقر آهن بودند (8.4%) و به طور کلی 79.2% از کودکان در این مطالعه از نظر مقدار هموگلوبین و فریتین طبیعی بودند.

نتیجه گیری:
در این مطالعه شیوع کم خونی در کل 20.8% و کم خونی فقرآهن 3.4% بود که با توجه به آمارهای جهانی شیوع کم خونی در کل و کم خونی فقر آهن بطور خاص درمطالعه ما از بسیاری از مناطق دیگر کمتر می باشد و همینطور کم خونی در پسرها بیشتر از دخترها بود (4.3 در مقابل 3.4%). در گروه ما بیشترین کم خونی در فاصله سنی 6-17 ماهه مشاهده گردید.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

بيماري هاي قلبي و عروقي, بلوكينگ, ازون, Cylindroids, توهمات, پزشک, ميكروسكوپي, تخمدان, pRB و E2F, هيالن, اورگون, کلینیکی, آرتریول, مترولوژیکی(mSPM), ایوانوسکی, ASO, هپاتیتها, استفراغ, روش های غربالگری, آپاندیس, گرمسیری, دفع زباله های عفونی, گلیسیرید, کلسیم و فسفر, لیشمانیوز‌, سرخک, روش الکتروفورز سرم, ضدبارداری, هماچوري, ليشمانين, کارشناسان, فنازوپيريدين, carinii, آسپتیک, ویروس, mblogy, کیستیک, Tersicoccus, تراوش کارسینوم داکتال, بیماری های قلبی عروقی, پانکراتکتومی, کاربران, Reverse-transcriptase, Calcidiol, تاژک, لکوسیت, تیروزین, کنترل کیفی آزمایشگاه, مخمرهای, لکوسیت, کلسترول بدخون ال دی ای, گلبولهای قرمز, الگوتینین‌ها, کیستیک, آنژین, Copper, مانیتورینگ, ریزمغذی‌های, هورمون‌ها, مايع, فاکتورهای, فلورسنت, تفاوت اب مقطر و اب ديونيزه, میکروارگانیسم‌ها, آنتی‌‌اکسیدان, اندوکاردیت, فواصلی, آزﻣﺎﯾﺶ, كورتيكواستروئيدها،, انتروتوکسين,