مقايسه ميزان شيوع آلودگي به HTLV – I در مبتلايان به لوسمي و لنفوم غيرهوچكين، تالاسمي و داوطلبان اهداي خون
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دكتر فريبا ارجمندي1، دكتر مهدي شهرياري2، دكتر علي صادقي حسن¬آبادي3 نویسنده / نويسندگان
مترجم
لوسمی، لنفوم غیر هوچکین، تالاسمی، اهدای خون، HTLV-I کلید واژه
چكيده: در سال 1980 ويروس لنفوتروپيك انساني سلول T، عامل اتيولوژيك لوسمي، لنفوم سلول T بالغين (ATL) و فلج گرمسيري شناخته شد. اين بدخيمي لنفوپروليفراتيو در مناطقي مثل ژاپن، جزاير كارائيب، جنوب آمريكا، آفريقا و استان خراسان اندميك است. HTLV-I با رشد كلونال لنفوسيت‌هاي CD4 همراه با تجمع مونوكلونال پرو ويروس HTLV-I در سلول‌هاي توموري مشخص مي‌شود. اين رترو ويروس به طور عمده از طريق انتقال خون و مايعات بدن (تماس جنسي و شير مادر) منتقل مي‌شود. در اين پژوهش از نمونه خون 100 بيمار مبتلا به لوسمي و لنفوم غير هوچكين، 200 بيمار تالاسمي و 500 اهدا كننده‌ي خون، آزمايش ELISA جهت تعيين آلودگي به HTLV-I انجام و معلوم گرديد كه هيچ يك از بيماران لوسمي يا لنفوم، داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I نبودند. از بين بيماران تالاسمي كه همگي بيش از ده بار تزريق خون داشته‌اند، 6 نفر (3%) داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بودند و 7 نفر (5/3%) مشكوك گزارش شدند كه نشان دهنده‌ي اهميت انتقال ويروس از طريق خون مي‌باشد. در ميان 500 اهدا كننده‌ي خون فقط يك نفر (2/0%) داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بود. طبق اين مطالعه ميزان شيوع HTLV-I در شيراز پايين بوده و نيازي به تست غربالگري خون‌هاي اهدا شده ديده نمي‌شود. چکیده
مجله دانشگاه علوم¬پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد- ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

چكيده:

در سال 1980 ويروس لنفوتروپيك انساني سلول T، عامل اتيولوژيك لوسمي، لنفوم سلول T بالغين (ATL) و فلج گرمسيري شناخته شد. اين بدخيمي لنفوپروليفراتيو در مناطقي مثل ژاپن، جزاير كارائيب، جنوب آمريكا، آفريقا و استان خراسان اندميك است. HTLV-I با رشد كلونال لنفوسيت‌هاي CD4 همراه با تجمع مونوكلونال پرو ويروس HTLV-I در سلول‌هاي توموري مشخص مي‌شود. اين رترو ويروس به طور عمده از طريق انتقال خون و مايعات بدن (تماس جنسي و شير مادر) منتقل مي‌شود. در اين پژوهش از نمونه خون 100 بيمار مبتلا به لوسمي و لنفوم غير هوچكين، 200 بيمار تالاسمي و 500 اهدا كننده‌ي خون، آزمايش ELISA جهت تعيين آلودگي به HTLV-I انجام و معلوم گرديد كه هيچ يك از بيماران لوسمي يا لنفوم، داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I نبودند. از بين بيماران تالاسمي كه همگي بيش از ده بار تزريق خون داشته‌اند، 6 نفر (3%) داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بودند و 7 نفر (5/3%) مشكوك گزارش شدند كه نشان دهنده‌ي اهميت انتقال ويروس از طريق خون مي‌باشد. در ميان 500 اهدا كننده‌ي خون فقط يك نفر (2/0%) داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بود. طبق اين مطالعه ميزان شيوع HTLV-I در شيراز پايين بوده و نيازي به تست غربالگري خون‌هاي اهدا شده ديده نمي‌شود.مقدمه

ويروس لنفوتروپيك انساني سلول T، Human T-cell Lymphotropic Typic I (HTLV-I) I در 1980 كشف شد و به عنوان عامل اتيولوژيك لوسمي و لنفوم سلول T بالغين يا Adult T-cell Lymphoproliferative (ATL) شناخته شد.

1. متخصص پزشكي اجتماعي

2. استاديار گروه بيماريهاي كودكان

3. استاد بخش پزشكي اجتماعي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

اين ويروس از خانواده رتروويروس‌ها محسوب مي‌شود. رتروويروس‌ها خانواده بزرگي از ويروس‌ها هستند كه به طور عمده سبب آلودگي مهره‌داران مي‌شوند(1).

شايعترين يافته‌هاي باليني اين بيماري لنفادنوپاتي، هپاتواسپلنومگالي، ضايعات پوستي، هيپركلسمي و ضايعات ليتيك استخواني است(2).

از آن جا كه اين ويروس همانند ساير رتروويروس‌هاي هم خانواده، لكوسيت‌ها را مورد تهاجم قرار مي‌دهد و لكوسيت‌ها هستند كه با داشتن اطلاعات ژنتيك ويروس، مي‌توانند در انتشار و انتقال آلودگي نقش داشته باشند، انتشار HTLV-I بيشتر از طريق فرآورده‌هاي سلولي خون آماده، سوزن‌هاي آلوده به ويروس (بين معتادان تزريقي)، تماس جنسي بيشتر از مرد به زن و از مادر به فرزند از طريق شير مادر گزارش شده است(3).

از طرفي انتشار از طريق فاكتورهاي انعقادي خالص شده و فرآورده‌هاي پلاسما تا كنون گزارش نشده است(4). شيوع عفونت سرمي با افزايش سن در هر دو جنس زياد مي‌شود(5).

ميزان انتقال به پرسنل بهداشتي كه با بيماران HTLV سروكار دارند ناشناخته است. عفونت همزمان HIV و HTLV در افراد مبتلا به AIDS ديده شده است. احتمال ابتلاي به لوسمي – لنفوم سلول T بالغين در بين افرادي كه از نظر سرولوژي مثبت هستند، حدود يك درصد مي‌باشد. بنابراين بيشتر افراد آلوده به صورت ناقل باقي مي‌مانند(7).

اين عامل در مناطقي مثل ژاپن، جزاير كارائيب، جنوب آمريكا، بعضي مناطق آفريقا، خاورميانه، اقيانوس منجمد شمالي، ايسلند، اقيانوس هند و جنوب اقيانوس آرام بومي است به طوري كه بيش از يك ميليون نفر از مردم جنوب غربي ژاپن و اكيناوا به اين ويروس آلوده‌اند(1).

بررسي‌هاي اوليه اپيدميولوژي در ايران، حاكي از آلودگي در خراسان (97/1%) و بعد در تهران (42/0%) در ميان اهداء كنندگان خون در بانك خون مي‌باشد(8).

HTLV-I در ناحيه اطراف درياچه خزر اندميك است. ارتباط نزديك بين ويروس يافت شده در تركمنستان در ايران (خراسان) نشان دهنده‌ي راه يافتن ويروس از كشورهاي همجوار به شمال شرق ايران است(9،10) .

طبق توصيه سازمان جهاني بهداشت وقتي شيوع HTLV-I در جمعيت شيراز انجام نشده بود اهداء كنندگان خون شيرازي به عنوان نمونه‌اي قابل تعميم به جامعه شيراز انتخاب شدند تا شيوع HTLV-I را در اين شهرستان مشخص كرده و از نتايج آن به ارزش بررسي و غربالگري HTLV-I در خون‌هاي اهدايي و راه‌هاي ديگر جلوگيري از انتشار آن پي ببريم.

در اين پژوهش بيماران تالاسمي به علت دريافت مكرر خون به عنوان گروه در معرض خطر ابتلاي به HTLV-I و كودكان مبتلا به لوسمي و لنفوم غيرهوچكين با هدف يافتن ارتباط اين بيماري‌ها و ويروس انتخاب شدند.

روش بررسي

100 نفر از بيماران مبتلا به لوسمي و لنفوم غيرهوچكين كه به درمانگاه و بخش هماتولوژي بيمارستان علي‌اصغر شيراز مراجعه كردند، انتخاب شدند. فرم معرفي به سازمان انتقال خون شيراز جهت نمونه‌گيري خون (به طور رايگان) تهيه و به بيماران مذكور داده شد. از 200 بيمار تالاسمي كه به بخش كوليز بيمارستان دستغيب شيراز مراجعه كردند، نمونه‌گيري خون انجام و پس از جداسازي سرم، به سازمان انتقال خون ارسال و آزمايش شد. همچنين 500 نفر از داوطلبان سالم اهداء كنندي خون شهر شيراز كه نماينده‌ي جمعيت سالم شيراز بودند به طور تصادفي انتخاب شدند. بدين ترتيب از بين 10000 داوطلب سالم، كيسه خون‌هايي كه شماره آن‌ها مضربي از 5 بود، نمونه‌برداري شد.

در اين مطالعه از روش ELISA جهت آزمايش سرم استفاده و در اين آزمايش آنتي‌بادي ضد HTLV-I اندازه‌گيري مي‌گرديد و كيت‌هاي ELISA با هماهنگي سازمان انتقال خون شيراز از سازمان انتقال خون خراسان تهيه شد. نتايج حاصله در بيماران لوسمي و لنفوم، تالاسمي و اهداء كنندگان خون به طور جداگانه تجزيه و تحليل و با هم مقايسه گرديد.

نتايج

اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط ويروس HTLV-I با لوسمي و لنفوم غيرهوچكين و ميزان شيوع آن در بيماران تالاسمي و داوطلبان اهداي خون در شيراز صورت گرفت.

بيماران مبتلا به لوسمي و لنفوم، از مراجعه كنندگان به درمانگاه و بخش هماتولوژي بيمارستان علي‌اصغر و بيماران تالاسمي از بخش كوليز بيمارستان دستغيب شيراز انتخاب شدند. تمامي بيماران لوسمي و لنفوم كمتر از 15 سال سن داشتند و تقريباً همگي سابقه‌ي دريافت خون را ذكر مي‌كردند (بين يك تا ده بار).

از 100 بيمار مبتلا به لوسمي و لنفوم، 36% دختر و 64% پسر بودند. 21% كمتر از 5 سال، 37% بين 5 تا 10 سال و 42% بين 10 تا 15 سال سن داشتند.

از بين يكصد بيمار، 86 نفر به لوسمي لنفوپلاستيك حاد (ALL) از نوع T-cell و 14 نفر به لنفوم غيرهوچكين مبتلا بودند.

هيچكدام از يكصد بيمار فوق داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I نبودند.

بيماران تالاسمي همگي سابقه‌ي بيش از 10 بار تزريق خون را ذكر مي‌كردند. از بين 200 بيمار تالاسمي، 6 نفر (3%) داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بودند. 7 نفر (5/3%) هم مشكوك گزارش شدند.

از بين 500 اهداء كننده خون در شهر شيراز، فقط يك نفر داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بود. فرد مذكور كارگري 32 ساله، متأهل و با گروه خوني B مثبت بود كه سابقه‌ي هيچگونه بيماري خاصي را ذكر نكرده است. وي قبلاً در سال 1366 يكبار خون اهدا نموده است.

در اين مطالعه هيچ يك از نمونه‌هاي خون اهداء شده از نظر وجود آنتي‌بادي ضد HCV و HbsAg و HIV مثبت گزارش نشد.

بحث

بيماران تالاسمي از گروه‌هاي پرخطر براي عفونت‌هاي ويروسي حاصل از انتقال خون محسوب مي‌شوند. ويروس‌هايي مثل ويروس نقص ايمني انساني (HIV) ، HTLV-I و ويروس هپاتيت از طريق خون و فرآورده‌هاي آن انتقال مي‌يابد(11).

بيماران تالاسمي به علت نقص ژنتيكي در ساخت زنجيره‌هاي هموگلوبين دچار كم‌خوني هستند كه براي ادامه حيات خود نياز مبرم به دريافت خون دارند (1). در بررسي‌هاي گذشته 25% از تالاسمي‌هاي ماژور شيراز، آنتي‌بادي عليه HTLV-I داشته‌اند. اين بيماران به اين علت كه به طور مرتب خون دريافت مي‌كنند، بيشترين افراد در معرض خطرند. با توجه به اين كه فقط يك بررسي در مورد آلودگي به HTLV-I در بيماران تالاسمي انجام شده بود، بر آن شديم تا شيوع آنتي‌بادي اين ويروس را با روش‌هاي دقيق‌تري بسنجيم. براي آگاهي از لزوم انجام غربالگري خون‌هاي اهدا شده نمونه‌اي از خون‌هاي اهدايي را آزمايش نموديم. از طرفي 26% مبتلايان به لوسمي و لنفوم غيرهوچكين در ايران (بررسي با فلوسيتومتري) از نوع T-cell بوده‌‌اند و از آنجا كه نقش HTLV-I به عنوان عامل لوسمي – لنفوم سلول T بالغين (ATL) شناخته شده بود، با هدف يافتن ارتباط بين اين ويروس و لوسمي و لنفوم غيرهوچكين كودكان، آنتي‌بادي HTLV-I را در اين گروه از كودكان آزمايش كرديم.

پس از آزمايش ELISA از ميان 500 نفر از اهدا كنندگان خون در شهر شيراز فقط يك مرد متأهل 32 ساله سالم، داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بود. بنابراين شيوع HTLV-I در شهر شيراز 2/0% محاسبه مي‌شود. در حاليكه در تحقيق رضوان و احمدي كه روي كيسه‌هاي خون اهدا شده در بانك خون استان خراسان و استان تهران انجام دادند، شيوع اين ويروس را در جمعيت سالم خراسان 97/1% و در تهران 42/0% برآورد كردند (8).

با توجه به اينكه استان خراسان يك منطقه اندميك براي HTLV-I محسوب مي‌شود، هم اكنون در اين استان آزمايش غربالگري HTLV-I روي خون‌هاي اهداء شده انجام مي‌گيرد.

در مطالعه‌اي كه در آمريكا صورت گرفت از 600000 هزار اهداء كننده خون،‌300 نفر داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بودند. به عبارتي شيوع ويروس 05/0% محاسبه شد (12). در مطالعه‌اي كه در تركمنستان انجام شد از 1510 نمونه خون اهدا شده به بانك خون، 4 نمونه (27/0%) مثبت بود (9).

در مطالعه ديگري در آمريكا از ميان 18257 اهدا كننده خون، 6622 نفر زير 30 سال بودند كه از اين عده 2 نفر يعني 03/0% و 11532 نفر بيش از 30 سال سن داشتند كه 13 نفر آن‌ها (11/0%) آنتي‌بادي ضد HTLV-I داشتند. بنابراين با افزايش سن احتمال مثبت بودن نمونه سرم بيشتر مي‌شود (13). در مطالعه‌ي اخير تمامي 100 كودك زير 15 سال مبتلا به لوسمي و لنفوم از نظر سرولوژي براي HTLV-I منفي بودند. در اغلب مطالعات گذشته هم ارتباط اين ويروس با لوسمي و لنفوم سلول T بالغين شناخته شده و هيچ گزارشي مبني بر ارتباط اين ويروس با لوسمي و لنفوم كودكان ديده نشده است. مطالعه‌اي كه در مشهد توسط «فريد» و «شيردل» صورت گرفت، 13 بيمار مبتلا به لوسمي- لنفوم سلول T كه آنتي‌بادي ضد HTLV-I داشتند، همگي در سنين ميانسالي يعني 35 تا 67 سال بودند (14).

در تحقيق حاضر از 200 بيمار تالاسمي كه با روش ELISA آزمايش شدند، 6 نفر (3%) آنتي‌بادي ضد HTLV-I داشتند. 7 نفر (5/3%) مشكوك و 183 نفر (5/93%) منفي بودند.

در مطالعه رضوان و نوركجوري از بين 632 بيمار تالاسمي 29 بيمار (5/4%) با روش ELISA داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بودند. همه اين 29 نفر با روش وسترن بلات تأييد شدند (15). مطالعه‌اي كه در سال 1996 توسط قادري و حبيب آگهي روي بيماران تالاسمي شيراز كه بين 7 تا 32 سال سن داشتند صورت گرفت، 23 نفر از 90 بيمار تالاسمي (5/25%) داراي آنتي‌بادي ضد HTLV-I بودند (11) كه با تحقيق حاضر تفاوت فاحش دارد.

در مطالعه قادري از تست سرولوژي براي تعيين آنتي‌بادي استفاده شده است كه از حساسيت بسيار بالايي برخوردار بوده و موارد مثبت كاذب زيادي ايجاد مي‌كند. پس احتمالاً علت محاسبه شيوع بالاي اين ويروس در بيماران تالاسمي شيراز در آن تحقيق نوع آزمايش آن بوده است.

طبق اين مطالعه ميزان شيوع HTLV-I در شيراز پايين بوده و نيازي به تست غربالگري خون‌هاي اهدا شده ديده نمي‌شود.

سپاسگزاري

از سازمان انتقال خون شيراز به ويژه آقاي دكتر تراب به خاطر همكاري‌هايشان تشكر مي‌نمايم.References

1- حسيني- فريده، صفايي- ب. بررسي ويروس شناسي و سرواپيدميولوژي HTLV-I در خراسان. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد. ضميمه شماره 29، سال 35، 1371 صفحه 61- 58.

2- Lawence D: Clinical practice of transfusion medicin. 2th edit chap 8 , 1994, 1124-1129.

3- Harrison’s principles of Internal Medicine. 12th Edit. Infection Disease. 1998

4- Briggs NC: Seroprevalence of human T-cell lymphotropic virus type II infection, with or without human immunodeficiency virus type I coinfection, among, intravenous drug users. Journal Infection Disease 1995, 172:51

5- plancoulaine Sabine, Buigues Rene – Pierre , Murrphy Edward L, et al : Demographic familial characteristics of HTLV-I inf

6- Mandell: Principles and Practice of infection deseases. 4th edit 1995, 2: 1579- 1583.

7- Mollison PL: Blood Transfusion in clinical medicine. 9th edit. chap 16. 1991

8- رضوان- حوري، احمدي- جهانگير: بررسي شيوع HTL-H در اهداكنندگان خون در مشهد. فصلنامه خون. سال دوم. شماره اول. بهار 1374. 48- 45.

9- Senyuta Natalia, Syrtse Alexander, Yamashita Masahiro, et al: Sero- epidemiologic and phylygenetic studies of HTLV-I infection in 2 countries of the Caspian Sea Region. Int. J Cancer 1998, 77: 488- 793.

10- Farid R, Shirdel A, Etemasdi M, et al: phylogenetic of human Tcell Lymphotropic virus type I in Iranian born in Mashhad. Arch. Irn med 1999, 2(1): 24-25

11- Ghaderi A.A, Habib Agahi M: High prevalence of anti- HCV and HTLV-l antibodies in talassemia major patients of southern Iran. Iranian Journal of Medical Sciences, 1996, 21(1): 60- 62.

12- Lee HH, Swanson P, Rosenblatt JD, et al: Relative prevalence and risk factors of HTLV-I and HTLV-II infection in USA blood dondrs. Lancet, 1991, 337: 1435- 1436.

13- Tavlor PE, Stevens CE Pindyck J, et al: Human T-cell lymphotropic virus in volunteer blood donors. Taransfusion, 1990, 30(9): 783- 786.

14- Farid R, Shirdel A, Tabei Z: Clinical Manifestation of adult- T-cell Lymphoma / leukemia associated with HTLV-I in North eastern Iran. Iranian Journal of Medical Sciences. 1992, 17(3): 105- 108.

15- رضوان- حوري، نوركجوري- سكينه: بررسي شيوع HTL-II بين بيماران تالاسمي و هموفيلي در تهران. فصلنامه خون. سال دوم. شماره 2 و 3. تابستان و پاييز 1374. 124- 120.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

كمپلمان, انجمن علمی انتقال خون ایران, نانو, هماتوکریت, شرکت obscura سانفرانسیسکو, زخم‌ها و خونريزي گوارشي, واکسیناسیون, متخصص پوست و مو, كليه, سیستئین, ویروس هپاتیت C, آپاتیت, ویتامین, هليکوباکتري, لاکتوفرین, دترژانت, molecular, میکروسکوپ, هموگلوبین, مطالعات ساخت فیلم زندگی پروفسور سمیعی آغاز شد, کلرانفنیکل, لاکتوز, اندوژن, سالمونلا, درمان برگشت صفرا به گلو , Human, تارتارات, آلفا توکوفرول, کمبود سلنیوم , انسولين, روز آزمایشگاه, مالتیپل, منشا نور, تمرین بدنی, گلوکورونیک, میکروتوبول, آزمایش جدید خون, لنفوییدی, Hb, گلبولهای قرمز, پروستات, نوتروفیلها, کوکوسها, شيلوميكرون, ورم غدد لنفاوی, درمان صحیح ویروس هپاتیت C, Macrocyte, فاگوسيتوز, ایمونوگلوبولین‌های, میکروبی, فرآوري سلول هاي جنيني, مایکو, مبانی تئوری و عملی الایزا, گامت, غده‌های عفونی روده, Pho-su-oan, اندوسپور, هیالورونیک, منبع ویتامین E , تحقيقاتي علوم پزشكي رازي, هوچکين, ميكروسكوپ, هيپربيلي, ستوهگزوزها, گویچه‌های, کروموزومها, CHOLESTEROL‌, عفونی‌شده, فلوکولاسیون, نوتروفيل,