بررسي اثر افزايش اوليه TNF-a بر فنوتيپ و عملکرد سلول هاي دندريتيک مشتق از سلول هاي تک هسته اي خون بند ناف
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ابراهيمي مرضيه,محمدحسن زهير*,موذني سيدمحمد,حاجتي جمشيد,كاظمي آشتياني سعيد,حيات پريسا نویسنده / نويسندگان
مترجم
دندرتیک - بند ناف - TNF-a - تومور کلید واژه
هدف: بررسي اثر افزايش اوليه فاکتور آلفا نکروز دهنده تومور (TNF-a) در فنوتيپ و عملکرد سلول هاي دندريتيک مشتق از سلول هاي منوسيت خون بند ناف. مواد و روش ها: سلول هاي تک هسته اي از خون بند ناف افراد سالم جدا و به دو گروه تقسيم شدند، در هر دو گروه از محيط کشت حاوي ترکيبات سايتوكايني GM-CSF, SCF, Flt3L و IL-4 استفاده شد. با اين تفاوت که در گروه (+)TNF، به ترکيبات سايتوكايني فوق ميزان 3 نانوگرم بر ميلي ليتر TNF-a در روزهاي 0، 7 و 14 اضافه شد، و در گروه (-)TNF، هيچ ترکيب ديگري به سايتوکاين هاي فوق اضافه نشد. سلول ها در هر دو گروه به مدت 14 روز کشت شدند و سپس در روز 14 به منظور القاي بلوغ 10 نانوگرم بر ميلي ليترTNF-a و يا 1 نانوگرم بر ميلي ليتر LPS به محيط کشت اضافه شد و کشت به مدت 4 روز ديگر ادامه يافت. در روزهاي 0، 7 و 14، مورفولوژي و فنوتيپ سلول ها توسط ميکروسکوپ نوري و فلوسيتومتري مورد بررسي قرار گرفت و عملکرد سلول هاي دندريتيک بالغ و نابالغ نيز توسط واکنش مختلط لکوسيتي و سنجش سيتوکاين هاي 12-IL و 10-IL ارزيابي شد. يافته ها: هم کشتي سلول هاي بنيادي خون ساز و منوسيت هاي خون بند ناف، سبب توليد سلول هاي دندريتيک با ظاهر ويلي دار شد که شاخص هاي سلول هاي دندريتيک را بيان مي کردند. افزايش اوليه TNF-aسبب افزايش بقاي سلول ها در هفته اول کشت و توليد DC هاي بالغ با شاخص هاي بلوغ بيشتر شد که توانايي ترشح مقادير زيادي 12-IL را دارا بودند. در عوض، افزايش TNF-a تنها به عنوان فاکتور بلوغ و در انتهاي کشت، سبب توليد مجموعه هتروژني از سلول هاي DC بالغ، نابالغ و سلول هاي بنيادي شد که توانايي ترشح 12-IL کمتر و 10-IL بيشتري داشتند. در هر دو گروه DC بالغ سبب افزايش تکثير T آلوژن شد. نتيجه گيري: در اين مطالعه روشي ساده و کم هزينه براي توليد سلول هاي دندريتيک از سلول هاي تک هسته اي خون بند ناف بدون انجام مراحل دشوار تخليص سلولي ارايه شده است و مشخص شد حضور TNF در روزهاي اوليه کشت و نيز حضور ساير سلول هاي تک هسته اي منجر به توليد سلول هاي دندريتيک هموژن تر با توانايي توليد 12-IL از مسير CD14 مي شود. به نظر مي رسد TNF با اثر بر سلول هاي دندريتيک و منوسيتي که در مخلوط سلولي وجود دارند، سبب ورود سلول هاي بنيادي خون ساز به مسير ميلوييدي مي شوند و منجر به توليد سلول هاي دندريتيک از نوع DC1 مي شوند. اين روش مدلي ساده براي پيگيري پيامد تمايز سلول ها دندريتيک در حضور TNF-a که در شرايط التهابي و برخي بيماري ها همچون آرتريت روماتوييد افزايش مي يابد، ارايه ميدهد. چکیده
تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده پزشكي، گروه ايمونولوژي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي اثر افزايش اوليه TNF-a بر فنوتيپ و عملکرد سلول هاي دندريتيک مشتق از سلول هاي تک هسته اي خون بند ناف

هدف:
بررسي اثر افزايش اوليه فاکتور آلفا نکروز دهنده تومور (TNF-a) در فنوتيپ و عملکرد سلول هاي دندريتيک مشتق از سلول هاي منوسيت خون بند ناف.

مواد و روش ها:
سلول هاي تک هسته اي از خون بند ناف افراد سالم جدا و به دو گروه تقسيم شدند، در هر دو گروه از محيط کشت حاوي ترکيبات سايتوكايني GM-CSF, SCF, Flt3L و IL-4 استفاده شد. با اين تفاوت که در گروه (+)TNF، به ترکيبات سايتوكايني فوق ميزان 3 نانوگرم بر ميلي ليتر TNF-a در روزهاي 0، 7 و 14 اضافه شد، و در گروه (-)TNF، هيچ ترکيب ديگري به سايتوکاين هاي فوق اضافه نشد. سلول ها در هر دو گروه به مدت 14 روز کشت شدند و سپس در روز 14 به منظور القاي بلوغ 10 نانوگرم بر ميلي ليترTNF-a و يا 1 نانوگرم بر ميلي ليتر LPS به محيط کشت اضافه شد و کشت به مدت 4 روز ديگر ادامه يافت. در روزهاي 0، 7 و 14، مورفولوژي و فنوتيپ سلول ها توسط ميکروسکوپ نوري و فلوسيتومتري مورد بررسي قرار گرفت و عملکرد سلول هاي دندريتيک بالغ و نابالغ نيز توسط واکنش مختلط لکوسيتي و سنجش سيتوکاين هاي 12-IL و 10-IL ارزيابي شد.

يافته ها:
هم کشتي سلول هاي بنيادي خون ساز و منوسيت هاي خون بند ناف، سبب توليد سلول هاي دندريتيک با ظاهر ويلي دار شد که شاخص هاي سلول هاي دندريتيک را بيان مي کردند. افزايش اوليه TNF-aسبب افزايش بقاي سلول ها در هفته اول کشت و توليد DC هاي بالغ با شاخص هاي بلوغ بيشتر شد که توانايي ترشح مقادير زيادي 12-IL را دارا بودند. در عوض، افزايش TNF-a تنها به عنوان فاکتور بلوغ و در انتهاي کشت، سبب توليد مجموعه هتروژني از سلول هاي DC بالغ، نابالغ و سلول هاي بنيادي شد که توانايي ترشح 12-IL کمتر و 10-IL بيشتري داشتند. در هر دو گروه DC بالغ سبب افزايش تکثير T آلوژن شد.

نتيجه گيري:
در اين مطالعه روشي ساده و کم هزينه براي توليد سلول هاي دندريتيک از سلول هاي تک هسته اي خون بند ناف بدون انجام مراحل دشوار تخليص سلولي ارايه شده است و مشخص شد حضور TNF در روزهاي اوليه کشت و نيز حضور ساير سلول هاي تک هسته اي منجر به توليد سلول هاي دندريتيک هموژن تر با توانايي توليد 12-IL از مسير CD14 مي شود. به نظر مي رسد TNF با اثر بر سلول هاي دندريتيک و منوسيتي که در مخلوط سلولي وجود دارند، سبب ورود سلول هاي بنيادي خون ساز به مسير ميلوييدي مي شوند و منجر به توليد سلول هاي دندريتيک از نوع DC1 مي شوند. اين روش مدلي ساده براي پيگيري پيامد تمايز سلول ها دندريتيک در حضور TNF-a که در شرايط التهابي و برخي بيماري ها همچون آرتريت روماتوييد افزايش مي يابد، ارايه ميدهد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

کادميوم, ضربه و تحريكات مكانيكي, لاکتوتروپ, دیواره, گرانول, بیوتکنولوژی, پژوهشی, نیتروفنیل, Ebola, هموليز, C Reactive Protein , استراويت, هليكو, نانولیفی, افزایش وزن, زيست‌فناوري, نوتروفیلها, ویدال, تست, تلقيح, G6PD, هپاتوسلولار،هپاتیت،, جذب, با سيلوس آنتراسيس, مسمومیت, C3, یرسینیا انتروکولیتیکا و آئروموناس, مولکول های انالیت, ویتامین, تب کریمه کنگو, یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی, سندروم, هپاتیت C مزمن , پروبیوتیک, اریترسما, عوامل انعقادى, ویروس, دهمین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی, تلسکوپیک, آمونیوم, لاپلاس, کلسترول, تست های تشخیص عدم اعتیاد , پیرچشمی, آبله, محیط کشت آگار, پایگاه الکسا, پیپت, الکتروفورز, سیتوتوکسیک, هليکوباکترپيلوري, Ceruloplasmin, نوکلئیک, ساکاریدها, اسپکترو, اﭘﯽﺗﻮپ, میگرن چشمی, رشته باكتري شناسي, بالتیمور, پرمنگنات, آدنوم تیروئید, گلومرولي, دیورتیک, بدخیم, لوکوسیت, نفروپاتی, توكسوپلاسموز, میکروسکوپ, دندانپزشكي, هورمونهای,