بررسی تجمع گلبولهای قرمز و سفید خونی و نقش آن در بیماری سلول داسی شکل