بررسي جهش هاي ژن آنزيم فسفوليپيد هيدروپراکسيد گلوتاتيون پراکسيداز (PHGPX) در مردان نابارور ايراني
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
لك پور نيكنام,مدرسي سيدمحمدحسين,خرازي هادي,آخوندي محمدمهدي,ويسي رايگاني اسد,قاسمي جميله,حجت مهشيد,صادقي محمدرضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
فسفولیپید هیدرو پراکسید گلوتاتیون پراکسیداز - نابارور کلید واژه
زمينه وهدف: وجود لکوسيتها و اسپرم هاي معيوب و يا مرده در مايع مني انسان به عنوان منبعي براي توليد راديکال هاي آزاد اکسيژن و در نتيجه آسيب به اسپرم هاي سالم مي باشند. براي خنثي کردن اين ترکيبات، مکانيسم هاي دفاعي آنزيمي و غيرآنزيمي در اسپرم و مايع مني وجود دارد. آنزيم گلوتاتيون پراکسيد از نوع IV (GPX-4 يا PHGPX) به عنوان سلنوپروتئين اصلي اسپرم يکي از اين مکانيسم هاي آنزيمي است و داراي نقش هاي متعددي در روند اسپرماتوژنز مي باشد. از جمله اين نقشها مي توان به تشکيل کپسول ميتوکندريايي، سميت زدايي هيدروپراکسيدها و متراکم کردن کروماتين اسپرم اشاره کرد. در صورت کاهش فعاليت يا مقدار اين آنزيم ممکن است اختلالاتي در روند اسپرماتوژنز و عملکرد اسپرم ايجاد شود. با توجه به اينکه نقص در بيان ژن GPX-4 يا وجود جهشها در اين ژن ممکن است سبب کاهش فعاليت يا مقدار PHGPX شود. هدف اين مطالعه شناسايي تعدادي از جهش هاي مهم در اين ژن بوسيله روش PCR-RFLP در مردان نابارور ايراني مي باشد. روش بررسي: مطالعه روي 128 مرد مراجعه کننده به مرکز تخصصي درمان ناباروري ابن سينا شامل 74 مورد نابارور داراي اسپرموگرام غيرطبيعي، 18 مرد نورمواسپرم و 36 کنترل بارور انجام شد. ميانگين ± انحراف معيار پارامترهاي اسپرمي اين افراد محاسبه شد. DNA ژنومي از گلبول هاي سفيد نمونه خون به روش Salting out استخراج گرديد. سپس دو زوج پرايمر براي دو قطعه از ژن GPX-4 در اگزون هاي 1A و 4 حاوي نوکلئوتيدهاي +6(G®T) ، +17(G®A) و +1725 (G®A) طراحي و با استفاده از آنزيم هاي MWOI , PShAI و SatI با روش PCR-RFLP ارزيابي شد. نتايج: اثر آنزيم MWOI بر روي قطعه 237bp حاصل از PCR در ژن سالم توليد دو قطعه با اندازه هاي 151bp و 86bp مي نمايد؛ در صورتيکه اثر همين آنزيم در جهش +6(C®T) قادر به بريدن قطعه ژن نبوده و قطعه 237bp بدون تغيير باقي مي ماند. اثر آنزيم PShA1 بر روي قطعه 237bp حاصل از PCR در ژن سالم توليد دو قطعه با اندازه هاي 161bp و 76bp مي نمايد؛ در صورتيکه اثر همين آنزيم در جهش +17(G®A) قادر به بريدن قطعه ژن نبوده و قطعه 237bp بدون تغيير باقي مي ماند و نهايتا اثر آنزيم SatI بر قطعه 148bp حاصل از PCR در ژن سالم توليد دو قطعه با اندازه هاي 108bp و 40bp مي نمايد در صورتي که همين آنزيم در جهش +1725(G®A) قادر به بريدن قطعه 148bp نبوده و اين قطعه نيز بدون تغيير مي ماند. بررسي هضم آنزيمي قطعات 237bp و 148bp در مردان تمامي گروه هاي مورد مطالعه نشان داد که هيچ يک از سه جهش مورد بررسي در ژن GPX-4 در آنها وجود ندارد. نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق مشخص شد که ممکن است شيوع اين جهشها در مردان نابارور ايراني پايين بوده و با اتيولوژي اختلال در پارامترهاي اسپرمي اين افراد ارتباطي نداشته باشد. با اين وجود براي تعيين دقيق شيوع اين جهشها و جهش هاي ديگر اين ژن در مردان نابارور ايراني بررسي تعداد بيشتري از مردان نابارور و تعيين توالي ژن اين آنزيم در آنها پيشنهاد مي شود. چکیده
مرکز تحقيقات آنتي بادي منوکلونال، پژوهشکده فن آوري هاي نوين علوم پزشکي جهاد دانشگاهي، ابن سينا، تهران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

بررسي جهش هاي ژن آنزيم فسفوليپيد هيدروپراکسيد گلوتاتيون پراکسيداز (PHGPX) در مردان نابارور ايراني


زمينه وهدف:
وجود لکوسيتها و اسپرم هاي معيوب و يا مرده در مايع مني انسان به عنوان منبعي براي توليد راديکال هاي آزاد اکسيژن و در نتيجه آسيب به اسپرم هاي سالم مي باشند. براي خنثي کردن اين ترکيبات، مکانيسم هاي دفاعي آنزيمي و غيرآنزيمي در اسپرم و مايع مني وجود دارد. آنزيم گلوتاتيون پراکسيد از نوع IV (GPX-4 يا PHGPX) به عنوان سلنوپروتئين اصلي اسپرم يکي از اين مکانيسم هاي آنزيمي است و داراي نقش هاي متعددي در روند اسپرماتوژنز مي باشد. از جمله اين نقشها مي توان به تشکيل کپسول ميتوکندريايي، سميت زدايي هيدروپراکسيدها و متراکم کردن کروماتين اسپرم اشاره کرد. در صورت کاهش فعاليت يا مقدار اين آنزيم ممکن است اختلالاتي در روند اسپرماتوژنز و عملکرد اسپرم ايجاد شود. با توجه به اينکه نقص در بيان ژن GPX-4 يا وجود جهشها در اين ژن ممکن است سبب کاهش فعاليت يا مقدار PHGPX شود. هدف اين مطالعه شناسايي تعدادي از جهش هاي مهم در اين ژن بوسيله روش PCR-RFLP در مردان نابارور ايراني مي باشد.

روش بررسي:
مطالعه روي 128 مرد مراجعه کننده به مرکز تخصصي درمان ناباروري ابن سينا شامل 74 مورد نابارور داراي اسپرموگرام غيرطبيعي، 18 مرد نورمواسپرم و 36 کنترل بارور انجام شد. ميانگين ± انحراف معيار پارامترهاي اسپرمي اين افراد محاسبه شد. DNA ژنومي از گلبول هاي سفيد نمونه خون به روش Salting out استخراج گرديد. سپس دو زوج پرايمر براي دو قطعه از ژن GPX-4 در اگزون هاي 1A و 4 حاوي نوکلئوتيدهاي +6(G®T) ، +17(G®A) و +1725 (G®A) طراحي و با استفاده از آنزيم هاي MWOI , PShAI و SatI با روش PCR-RFLP ارزيابي شد.

نتايج:
اثر آنزيم MWOI بر روي قطعه 237bp حاصل از PCR در ژن سالم توليد دو قطعه با اندازه هاي 151bp و 86bp مي نمايد؛ در صورتيکه اثر همين آنزيم در جهش +6(C®T) قادر به بريدن قطعه ژن نبوده و قطعه 237bp بدون تغيير باقي مي ماند. اثر آنزيم PShA1 بر روي قطعه 237bp حاصل از PCR در ژن سالم توليد دو قطعه با اندازه هاي 161bp و 76bp مي نمايد؛ در صورتيکه اثر همين آنزيم در جهش +17(G®A) قادر به بريدن قطعه ژن نبوده و قطعه 237bp بدون تغيير باقي مي ماند و نهايتا اثر آنزيم SatI بر قطعه 148bp حاصل از PCR در ژن سالم توليد دو قطعه با اندازه هاي 108bp و 40bp مي نمايد در صورتي که همين آنزيم در جهش +1725(G®A) قادر به بريدن قطعه 148bp نبوده و اين قطعه نيز بدون تغيير مي ماند. بررسي هضم آنزيمي قطعات 237bp و 148bp در مردان تمامي گروه هاي مورد مطالعه نشان داد که هيچ يک از سه جهش مورد بررسي در ژن GPX-4 در آنها وجود ندارد.

نتيجه گيري:
بر اساس نتايج اين تحقيق مشخص شد که ممکن است شيوع اين جهشها در مردان نابارور ايراني پايين بوده و با اتيولوژي اختلال در پارامترهاي اسپرمي اين افراد ارتباطي نداشته باشد. با اين وجود براي تعيين دقيق شيوع اين جهشها و جهش هاي ديگر اين ژن در مردان نابارور ايراني بررسي تعداد بيشتري از مردان نابارور و تعيين توالي ژن اين آنزيم در آنها پيشنهاد مي شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

تحصیلات, CFU, کاهش خطر بیماری های قلبی, نرمال, اکولوژیکی, گرانولوسیتهای, آندوکانابیونید, کروموزوم ناقص, نکروز, Corynebacterium, بیمارستان شهدا 15 خرداد, گوشتخواران, كنگو, پوزیترون, آنتی بیوتیک‌ها, عفونت, فارمدآوران سبز, درد عضلاني و احساس خستگي, ويوله, دستگاه اتوآنالايزر, تراوش, فاسکو, باسمپلر, گامت, Investigation, ائوزينوفيلهاي, پيلوري, نورموسیتیک, پروتئین های الیاف غضروفی, Cortisol, دندرتیکوم, روش لاتكس, پروداکتیو, دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت, rotavirus, گلوبول, اولسراتیو, اریترپویتین, روغن زیتون, گلومرول, مصرف مواد فيبردار, کیتهای الایزا, کربن 14 یک ماده رادیو اکتیو کم خطر, ویتامین D, روش دستي و اتوميشن, پژوهشگاه, ديابت, Persic, مورفولوژی, لاکتوفرین, آنتی‌هیستامین, Copper, واکسن, TRANSAMINASE, مرکز سرطان مورس, تیروزین, دیاستولیک, Staphilococcus, ferritin, HIGH, کمپلمان, محققان, اندام های بدن, Calbiotech, تیروزین, اروبيلينوژن, کتواسیدوز, گوش, آپلاستیک, ﭘﭙﺘﯿﺪي,