بررسي ارتباط سطح سرمي آنزيم هاي ALT، AST، ALKP با درجه آماس در كبد بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن ويروسي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ستوده مسعود,كوثري فريد,بهرامي نژاد مريم,سجادي سيد عليرضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
ALKP - AST - ALT - آماس - هپاتیت مزمن ویروسی کلید واژه
مقدمه: بيماري هپاتيت ويروسي به علت عوارض اجتناب ناپذير جسمي و تهديدکننده حيات، مورد توجه فراوان است، براي تشخيص و پيگيري بيماران تست هاي آزمايشگاهي عملکرد کبدي و بيوپسي کبد نقش مهمي دارند که معمول ترين آنها بررسي سطح آمينوترانسفرازها است. در اين مطالعه، ارتباط درجه آسيب نکروانفلاماتوري و سطح سرمي آنزيم هاي آمينوترانسفراز و الکالن فسفاتاز مورد بررسي قرار گرفته است با اين هدف که حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي آنزيم هاي فوق در بررسي و غربالگري بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن ويروسي براي هپاتيت مزمن فعال، تعيين شود. مواد و روش: تعداد 130 نمونه بيوپسي کبد بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن ويروسي بازبيني گرديد و تغييرات آماسي آنها بر اساس سيستم Modified HAI نمره دهي شد. سپس سطوح سرمي آنزيم هاي AIKP, ALT, AST که به فاصله حداکثر يک ماه از زمان بيوپسي کبد اندازه گيري شده بود از پرونده هاي بيماران استخراج در نهايت اطلاعات به دست آمده به وسيله نرم افزار (version 10) SPSS مورد آناليز قرار گرفت. نتايج: بيشترين درجه همبستگي بين شدت آسيب نکروانفلاماتوري و سطح سرمي آمينوترانسفرازها مربوط به آنزيم AST بود، سطح AST از ويژگي و ارزش اخباري مثبت بيشتري براي تعيين شدت ضايعات نسبت به ساير آنزيم ها برخوردار است. ارزش اخباري منفي هر سه آنزيم درصد پاييني داشتند. بحث: با توجه به نتايج به دست آمده سطح سرمي آنزيم AST با دارا بودن بيشترين ارتباط و درجه همبستگي با شدت آماس و بيشترين ويژگي مي تواند دقيق ترين اطلاعات را در مورد شدت فعاليت آماسي در کبد اين بيماران بدهد، از اين جهت در بررسي اوليه و پيگيري بعد از درمان نسبت به دو آنزيم ديگر تست مفيدتري است. چکیده
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه بهار 1380; 12(1):24-31. - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي ارتباط سطح سرمي آنزيم هايALT، AST، ALKP  با درجه آماس در كبد بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن ويروسي


مقدمه:
بيماري هپاتيت ويروسي به علت عوارض اجتناب ناپذير جسمي و تهديدکننده حيات، مورد توجه فراوان است، براي تشخيص و پيگيري بيماران تست هاي آزمايشگاهي عملکرد کبدي و بيوپسي کبد نقش مهمي دارند که معمول ترين آنها بررسي سطح آمينوترانسفرازها است. در اين مطالعه، ارتباط درجه آسيب نکروانفلاماتوري و سطح سرمي آنزيم هاي آمينوترانسفراز و الکالن فسفاتاز مورد بررسي قرار گرفته است با اين هدف که حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي آنزيم هاي فوق در بررسي و غربالگري بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن ويروسي براي هپاتيت مزمن فعال، تعيين شود.

مواد و روش:
تعداد 130 نمونه بيوپسي کبد بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن ويروسي بازبيني گرديد و تغييرات آماسي آنها بر اساس سيستم Modified HAI نمره دهي شد. سپس سطوح سرمي آنزيم هاي AIKP, ALT, AST که به فاصله حداکثر يک ماه از زمان بيوپسي کبد اندازه گيري شده بود از پرونده هاي بيماران استخراج در نهايت اطلاعات به دست آمده به وسيله نرم افزار (version 10) SPSS مورد آناليز قرار گرفت.

نتايج:
بيشترين درجه همبستگي بين شدت آسيب نکروانفلاماتوري و سطح سرمي آمينوترانسفرازها مربوط به آنزيم AST بود، سطح AST از ويژگي و ارزش اخباري مثبت بيشتري براي تعيين شدت ضايعات نسبت به ساير آنزيم ها برخوردار است. ارزش اخباري منفي هر سه آنزيم درصد پاييني داشتند.

بحث:
با توجه به نتايج به دست آمده سطح سرمي آنزيم AST با دارا بودن بيشترين ارتباط و درجه همبستگي با شدت آماس و بيشترين ويژگي مي تواند دقيق ترين اطلاعات را در مورد شدت فعاليت آماسي در کبد اين بيماران بدهد، از اين جهت در بررسي اوليه و پيگيري بعد از درمان نسبت به دو آنزيم ديگر تست مفيدتري است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

شیستوزومیازیس, لوگول, گونادوتروپین, روغن زیتون, مصرف غذاهای پائین آورنده كلسترول خون, ویروسپس, کتاب میکروب‌شناسی تشخیصی, VP1, تشخیص, هیدروفوبیسیتر, ترانسفرين, انکوباسیون, فليم فتومتر, شل شدن دریچه مری به معده , ویروس, تغذیه پزشکی, کارسینومای, ترانزآمیناز, ليمو ترش , ملانژور, درد شکم, وارفارین, مغز انسان, سالین, سکته قلبی حاد, اپیکتوگرام, نوتروفیل, گامتها, مورژلونز, كمپلمان, متابليتهاي, توكسوپلاسموز, هموگلوبین, قلبیTroponin, انجمن دکترای آسیب شناسی, تومورهای, مبتلایان, متابولیت, ورسیکالر, متهموگلوبین, استافیلوکوکوس, ژنتیک, پروتوپورفرين, پوستهای, ویتامین, دانشگاه های علوم پزشکی, میکرومتر, كوشينگ, سودوموناس،, هماتولوژی, ايمونوراديومتريك, آزمایشگاهی, Перська, فوزاریوم اکسی‌سپوروم F. oxysporum, صفرا و کبد , درد کمر, میوز, پارازيت ها, فسفوفنول, دوز بالای قرص های مکمل ویتامین دی, ریبوزوم, كورتيكواستروئيدها،, زیست شناس, ملانژور, کارسینومای, هورمون, مزایای کیت ويتامين دي, ليزوزوم, فنول, بیماری شربت افرا,