آنتي ژن HLA-B5 در بيماران ايراني مبتلا به بيماري بهجت: يك مطالعه مورد – شاهد