ارتباط سطح سرمي ترانس آمينازهاي كبدي با نماي هيستوپاتولوژي در بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
سمناني شهريار,بشارت سيما*,جباري علي,آذرهوش رامين,كشت كار عباس علي,ربيعي محمدرضا,رحماني ضيا,عبدالهي نفيسه,روشن دل غلام رضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
ترانس آمیناز - هیستوپاتولوژی - هپاتیت ب کلید واژه
زمينه و هدف: ارزيابي مداوم سطح سرمي ترانس آمينازهاي کبدي (ALT و AST) در هپاتيتB مزمن مي تواند منعكس كننده وسعت آسيب سلولي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين سطح سرمي آنزيم هاي كبدي با ميزان آسيب در نمونه بافتي (بيوپسي) کبد و درجه التهاب سلول هاي کبدي انجام شد. روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 86 نمونه بافت كبد از بيماران هپاتيت B مزمن، از ابتداي سال 1379 تا سه ماهه اول 1383، باز بيني شد. هيستوپاتولوژي نمونه بافت كبد با طبقه بندي کيفي و درجه بندي شدت التهاب با درجه بندي Knodell HAI انجام گرفت. سطح سرمي ALT و AST، سونوگرافي، نشانگرهاي هپاتيت HBeAg) Bو HBeAb) و مشخصات فردي بيماران ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square، آناليز واريانس يک طرفه و Pearson در سطح معني داري P?0.05 تحليل شدند. يافته ها: ميانگين شدت التهاب کبدي بر اساس درجه بندي Knodell HAI، 3.31 5.13± بود. ميانگين سطح AST و ALT به ترتيب 44.93 ± 86.74 و 50.39 ±105.44 به دست آمد. ارتباط معني داري بين درجه بندي Knodell HAI و طبقه بندي کيفي مشاهده شد. بين سطوح سرمي ALT و AST و درجه بندي کمي Knodell HAI ارتباط معني داري وجود داشت (0.05>P). نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق، به نظر مي رسد سطح سرمي ALT وAST از نشانگرهاي مناسب ميزان التهاب کبدي (به جز در سيروز) باشند. جهت جايگزين کردن آنها به جاي نمونه بافت کبد، مطالعات وسيعتري مورد نياز است. چکیده
گرگان، خيابان 5 آذر، آذر چهارم، کلينيک تخصصي شهيد نبوي، طبقه دوم، مرکز تحقيقات گوارش و کبد گلستان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 ارتباط سطح سرمي ترانس آمينازهاي كبدي با نماي هيستوپاتولوژي در بيماران مبتلا به هپاتيت ب مزمن

زمينه و هدف:
ارزيابي مداوم سطح سرمي ترانس آمينازهاي کبدي (ALT و AST) در هپاتيتB مزمن مي تواند منعكس كننده وسعت آسيب سلولي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين سطح سرمي آنزيم هاي كبدي با ميزان آسيب در نمونه بافتي (بيوپسي) کبد و درجه التهاب سلول هاي کبدي انجام شد.

روش تحقيق:
 در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 86 نمونه بافت كبد از بيماران هپاتيت B مزمن، از ابتداي سال 1379 تا سه ماهه اول 1383، باز بيني شد. هيستوپاتولوژي نمونه بافت كبد با طبقه بندي کيفي و درجه بندي شدت التهاب با درجه بندي Knodell HAI انجام گرفت. سطح سرمي ALT و AST، سونوگرافي، نشانگرهاي هپاتيت HBeAg) Bو HBeAb) و مشخصات فردي بيماران ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square، آناليز واريانس يک طرفه و Pearson در سطح معني داري P?0.05 تحليل شدند.

يافته ها:
ميانگين شدت التهاب کبدي بر اساس درجه بندي Knodell HAI، 3.31 5.13± بود. ميانگين سطح AST و ALT به ترتيب 44.93 ± 86.74 و 50.39 ±105.44 به دست آمد. ارتباط معني داري بين درجه بندي Knodell HAI و طبقه بندي کيفي مشاهده شد. بين سطوح سرمي ALT و AST و درجه بندي کمي Knodell HAI ارتباط معني داري وجود داشت (0.05>P).

نتيجه گيري:
با توجه به نتايج اين تحقيق، به نظر مي رسد سطح سرميALT وAST 
از نشانگرهاي مناسب ميزان التهاب کبدي (به جز در سيروز) باشند. جهت جايگزين کردن آنها به جاي نمونه بافت کبد، مطالعات وسيعتري مورد نياز است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مالتیپل, Copper, سندرم تخمدان پلی کیستیک, گلوکورونیک, تستهای آزمایشگاهی, گوشت, چشایی, میکروسکوپ, ساختمان ترومبین , ماکروسیت, عفونت‌های, بیماری های التهابی روده, وسترن, تزریقهای مغذی, اتوایمیون, مونتنگرو, یائسگی زودرس, محيطهاي, کاربرد باربادی, هموگلوبین, کاتابولیسم, فیبرینی, آمونیاک, ائوزينوفيل, highlighting, فقر آنزیمی G6PD , دستگاه فتومتر, جذب کلسیم, باکتریوفاژها, هايپركروم, نفتول, جنتامايسين, چاقی, لیپواستات, مولكولهاي, بزرگترين تك ياخته روده اي انسان, كمپلمان, تامین داروی اینترفرون بتا, نکروز, متافیزیک, نوتروفیلها, گلومرولونفريت, کستهائی, هماتولوژيك, هلیکوباکتر , ربات EcoBot III, گلبولین, مالاریا, سیفلیسی, گلوکز-مانوز-گلاکتوز-فروکتوز, باکتری ایرانی, نام خلیج فارس به 85 زبان دنیا, الكتروليت آنالايزر, فوزاریوم مونیلیفرم, استیپلینگ, هیپوتالاموس, منیزیم, کورینه, سروتونین, آنمی همولیتیک نوزادان با استفاده از سرم مادر, سایتومگالو ویروس, دگرگوني‌هاي ژنتيکي , گليكوپروتئين, الیگومنوره, بدخیمی, کتاب امیرة نجات شکوهی, محیط CIN Agar, افزایش آنزیم های کبدی , پلیمریزاسیون, دوازدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی,