آيا درمان هيپرتيرویيدي در تغيير سطح سرمي ليپوپروتیينها، آپوليپوپروتیينها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي موثر است؟
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
صولتي سيدمهرداد,رئيس زاده فربد,اعتمادي آرش,عزيزي فريدون نویسنده / نويسندگان
مترجم
هیپر تیروئیدی - لیپوپروتئین - اپولیپوپروتئین - پاراکسوناز کلید واژه
مقدمه: هورمونهاي تیرویید در سنتز، متابوليسم و تجزيه ليپيدها نقش عمده اي ايفا ميكنند. افراد هيپرتیرویید دچار افزايش قابل ملاحظه حساسيت نسبت به استرس هاي اكسيداتيو و در نتيجه اكسيداسيون LDL-C ميشوند. آنزيم پاراكسوناز آنزيمي مستقر بر ليپوپروتیين با چگالي بالا (HDL-C) است كه در شرايط آزمايشگاهي از اكسيداسيون LDL-C جلوگيري كرده و ممكن است نقش آنتي آتروژنيك داشته باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه فعاليت آنزيم پاراكسوناز و وضعيت ليپيدها در هيپرتیروییدي قبل و بعد از درمان ميباشد. مواد و روشها: 24 بيمار مبتلا به هيپرتیروییدي به عنوان گروه مورد و 23 فرد به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. در تمام افراد مورد بررسي پس از گرفتن شرح حال و تعيين اندازه هاي تن سنجي، سطح سرمي هورمونهاي تیرویید، ليپيدها و آپوليپوپروتیينها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز در يك نمونه خون ناشتا اندازه گيري شد. يافته ها: بيماران پس از درمان با متي مازول مورد پيگيري مجدد قرار گرفتند (متوسط درمان 9/3±3/7 ماه) كه از مجموع اين افراد 15 نفر يوتیرویید شده بودند. از نظر وزن، نمايه توده بدني و نسبت دور كمر به باسن تفاوت معني داري بين بيماران قبل و بعد از درمان وجود نداشت. پس از درمان در بيماران يوتیرویید كاهش معني داري در سطح سرمي T4 (8.4±2.2 در مقابل P<0.001:μg/dL 16.6±4.4)،T3 (134±38 در مقابل P<0.05; ng/dL 250±90) و افزايش معني داري در سطح سرمي TSH (1.9±2.2 در مقابل P<0.001; μU/mL 0.06±0.06) وجود داشت. پس از درمان، فعاليت پاراكسوناز سرمي افزايش معني داري نسبت به وضعيت قبل از درمان نشان داد (64.6±37.8 در مقابلP<0.001; lU/mL49.0±22.8). همچنين پس از درمان افزايش معني دار در سطوح سرمي كلسترول تام (48±209 در مقابل 39±172mg/dL؛P<0.001)، تري گليسيريد و نسبت كلسترول تام به HDL و LDL به HDL در مقايسه با قبل از درمان وجود داشت. درمان بيماران، منجر به تغيير معني داري در سطوح HDL-C، آپوليپوپروتیين A-I و آپوليپوپروتیين B نسبت به قبل از درمان نشد. نتيجه گيري: در مطالعه حاضر افزايش معنی دار فعاليت آنزيم پاراكسوناز پس از درمان بيماران هيپرتیرویید اين فرضيه را مطرح ميكند كه بخشي از افزايش اكسيداسيون LDL-C در اين بيماران ميتواند ناشي از كاهش فعاليت پاراكسوناز باشد. چکیده
مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران زمستان 1380; 3(4 (مسلسل 12)):233-238 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
آيا درمان هيپرتيرویيدي در تغيير سطح سرمي ليپوپروتیينها، آپوليپوپروتیينها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي موثر است؟

مقدمه:
هورمونهاي تیرویید در سنتز، متابوليسم و تجزيه ليپيدها نقش عمده اي ايفا ميكنند. افراد هيپرتیرویید دچار افزايش قابل ملاحظه حساسيت نسبت به استرس هاي اكسيداتيو و در نتيجه اكسيداسيون LDL-C ميشوند. آنزيم پاراكسوناز آنزيمي مستقر بر ليپوپروتیين با چگالي بالا (HDL-C) است كه در شرايط آزمايشگاهي از اكسيداسيون LDL-C جلوگيري كرده و ممكن است نقش آنتي آتروژنيك داشته باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه فعاليت آنزيم پاراكسوناز و وضعيت ليپيدها در هيپرتیروییدي قبل و بعد از درمان ميباشد.

مواد و روشها:
 24 بيمار مبتلا به هيپرتیروییدي به عنوان گروه مورد و 23 فرد به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. در تمام افراد مورد بررسي پس از گرفتن شرح حال و تعيين اندازه هاي تن سنجي، سطح سرمي هورمونهاي تیرویید، ليپيدها و آپوليپوپروتیينها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز در يك نمونه خون ناشتا اندازه گيري شد.

يافته ها:
بيماران پس از درمان با متي مازول مورد پيگيري مجدد قرار گرفتند (متوسط درمان 9/3±3/7 ماه) كه از مجموع اين افراد 15 نفر يوتیرویید شده بودند. از نظر وزن، نمايه توده بدني و نسبت دور كمر به باسن تفاوت معني داري بين بيماران قبل و بعد از درمان وجود نداشت. پس از درمان در بيماران يوتیرویید كاهش معني داري در سطح سرمي T4 (8.4±2.2 در مقابل P<0.001:μg/dL 16.6±4.4)،T3 (134±38 در مقابل P<0.05; ng/dL 250±90) و افزايش معني داري در سطح سرمي TSH (1.9±2.2 در مقابل P<0.001; μU/mL 0.06±0.06) وجود داشت. پس از درمان، فعاليت پاراكسوناز سرمي افزايش معني داري نسبت به وضعيت قبل از درمان نشان داد (64.6±37.8 در مقابلP<0.001; lU/mL49.0±22.8). همچنين پس از درمان افزايش معني دار در سطوح سرمي كلسترول تام (48±209 در مقابل 39±172mg/dL؛P<0.001)، تري گليسيريد و نسبت كلسترول تام به HDL و LDL به HDL در مقايسه با قبل از درمان وجود داشت. درمان بيماران، منجر به تغيير معني داري در سطوح HDL-C، آپوليپوپروتیين A-I و آپوليپوپروتیين B نسبت به قبل از درمان نشد.

نتيجه گيري:
در مطالعه حاضر افزايش معنی دار فعاليت آنزيم پاراكسوناز پس از درمان بيماران هيپرتیرویید اين فرضيه را مطرح ميكند كه بخشي از افزايش اكسيداسيون LDL-C در اين بيماران ميتواند ناشي از كاهش فعاليت پاراكسوناز باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

چربی‌های سالم تر, بافت عصبی, وبیوسنتز, مينور, هاپلوتیپ متیلاسیون CpG, شانزدهمین, لختگی, شركت فارمد آوران , تصویر‌برداری, يك inactive.Ecoli باشد, Pregnancy, اعضای پیوندی, ميكروبها, لنفوپروليفراتيو, اصل اسپور سازی, HDL, ميكروسكوپ, sonnei, گلوکومتر, روی ناخن, جایگاه رشته انگل شناسی, کوکوباسیل, سیستماتیک, هیدروکسی, نمونه گیری , آپلازی, پلاسماي, microscopy, اتولیتیکی, آندوکرین, نورونهای, محیط‌های, هیپو فسفریله, نوتروفیلها, ورزشكاران استقامتی, تيروئيدي, آندوسكوپ, آنتی بادی های بلوکان, هپارین, ام اس عود کننده, CLIA, پارچه‌های ضد میکروب, حملات بيوتروريستي, نوتروفيل, کلبسیلا, میلون, نانوکامپوزيت, ایمپلنت, مالتیپل, توموگرافی, تومورمارکرها, هضم و متابولیسم , اندام های بدن, مخمر‌ها, هیپو, پسماندها, قهوه‌های آماده, ویسکوزیته, بیلیروبین مستقیم یا غیر کونژوگه, فیستول, کربوهیدراتها, آندوتلیوم, آئروسل, مورفولوژی, تاثیر روغن زیتون, زیست شناس, لانستي, اشرشیا , ThunderBolt, ویروس‌های,