ارايه روش اصلح در اندازه گيري ميزان پروتئين ادرار 24 ساعته
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
خاتمي زهرا,روحي صغري,نامي آزرم,شاكري نزهت,عباسي محمد نویسنده / نويسندگان
مترجم
کلید واژه
مقدمه: با توجه به اهميت اندازه گيري مقدار پروتئين ادرار 24 ساعته در تشخيص، پيشگيري و پيگيري وضعيت بيماران در نارسايي هاي کليوي و نياز به مقادير صحيح و دقيق آن جهت تعيين روند درماني، سه روش مورد استفاده در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ايران مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. مواد و روشها: اين سه روش عبارت بودند از: روش 1- روش اسيدتري کلرواستيک (TCA) (کدورت سنجي در طول موج 405 نانومتر) روش 2- روش اسيد تري کلرواستيک (TCA) (کدورت سنجي در طول موج 620 نانومتر) روش 3- روش اسيد سولفوساليسيليک (SSA) (کدورت سنجي در طول موج 620 نانومتر) اين ارزيابي با استفاده از نمونه هاي کنترل و نمونه هاي ادرار جمعيت افراد بيمار و سالم و مواد کاليبراسيون متفاوت انجام شده است. يافته ها: نتايج حاصله بيانگر کيفيت مناسب روش 1 براي اندازه گيري غلظت هاي 25-700mg/l پروتئين و حداقل تاثيرپذري در استفاده از مواد کاليبراسيون متفاوت مي باشد، در حاليکه روش 3 پايين ترين کيفيت را در سنجش مقادير کمتر از 200mg/l نشان داده در استفاده از مواد کاليبراسيون مختلف تاثيرپذيري قابل توجهي را داشته است. روش 2 نيز، داراي کيفيت مناسب در اندازه گيري غلظت هاي 100-1000mg/l پروتئين بوده ولي در استفاده از مواد کاليبراسيون متفاوت، تاثيرپذيري بيشتري از روش 1 را داشته است. نتيجه گيري و توصيه ها: با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي شود که استفاده از روش SSA در آزمايشگاه ها بطور کلي منسوخ گردد و از روش TCA در طول موج 620 نانومتر به منظور اندازه گيري روتين و از روش TCA در طول موج 405 نانومتر براي غربالگري مقادير کم پروتئين در جمعيت هاي مستعد به بيماريهاي کليوي، براي تشخيص زودرس استفاده شود. چکیده
مجله دانشكده پزشكي 1381; 60(6):470-477 منابع
. .
 

 

                            ارائه روش اصلح در اندازه گيري ميزان پروتئين ادرار 24 ساعته

مقدمه:

با توجه به اهميت اندازه گيري مقدار پروتئين ادرار 24 ساعته در تشخيص، پيشگيري و پيگيري وضعيت بيماران در نارسايي هاي کليوي و نياز به مقادير صحيح و دقيق آن جهت تعيين روند درماني، سه روش مورد استفاده در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ايران مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.

مواد و روشها:
 اين سه روش عبارت بودند از:

روش 1- روش اسيدتري کلرواستيک (TCA) (کدورت سنجي در طول موج 405 نانومتر)

روش 2- روش اسيد تري کلرواستيک (TCA) (کدورت سنجي در طول موج 620 نانومتر)

روش 3- روش اسيد سولفوساليسيليک (SSA) (کدورت سنجي در طول موج 620 نانومتر)

اين ارزيابي با استفاده از نمونه هاي کنترل و نمونه هاي ادرار جمعيت افراد بيمار و سالم و مواد کاليبراسيون متفاوت انجام شده است.

يافته ها:
نتايج حاصله بيانگر کيفيت مناسب روش 1 براي اندازه گيري غلظت هاي 25-700mg/l پروتئين و حداقل تاثيرپذري در استفاده از مواد کاليبراسيون متفاوت مي باشد، در حاليکه روش 3 پايين ترين کيفيت را در سنجش مقادير کمتر از 200mg/l نشان داده در استفاده از مواد کاليبراسيون مختلف تاثيرپذيري قابل توجهي را داشته است. روش 2 نيز، داراي کيفيت مناسب در اندازه گيري غلظت هاي 100-1000mg/l پروتئين بوده ولي در استفاده از مواد کاليبراسيون متفاوت، تاثيرپذيري بيشتري از روش 1 را داشته است.

نتيجه گيري و توصيه ها:
با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي شود که استفاده از روش
SSA در آزمايشگاه ها بطور کلي منسوخ گردد و از روش TCA در طول موج 620 نانومتر به منظور اندازه گيري روتين و از روش TCA در طول موج 405 نانومتر براي غربالگري مقادير کم پروتئين در جمعيت هاي مستعد به بيماريهاي کليوي، براي تشخيص زودرس استفاده شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

گیرنده دوپامین نوع 1 و 5, پورفتح, پوست تمیز, همولیز, میکروارگانیسم, مایعاتی, گوانین, رولوفورمیشن, بوتیرین, داروی های داخلی ام اس, انجام آزمایش خون , Apollo, تروپونین, اینترلوکین7, پارچه‌های ضدمیکروب, فاگولیزوزوم, واکنش‌های, هاچکین, هماتولوژی, نئوفرمانس, ائوزینوفیل, میکروارگانیسم‌ها, سیستئین, lubrica, سمینال, آزمايشگاهيان روزتان مبارك, دانلود اطلس رنگی اسپرینگر Springer, تضمین کیفیت در بخش نمونه گیری, تفسیر, استافيلوكوكوس, کروماتوگرافی, هپارین, سينوزوئيد, نوکلئوتید, ترنس, پلاسمیدها, میتوکندری, بهترين منبع ويتامين دي, توليدكننده, هورمون HCG, ناپایا, فست, شبانه‌روزی, کمی لومینسانس, ویروسها, ارگانیسم‌ها, کروموزوم Y, گلومرولي, غلات سبوس دار, Immunofinnation, magnetotacticum, کورینه, HGB, ویتامین, hemoglobin, تست های تشخیص عدم اعتیاد , آنزیم sod, استافیلوکوکها, b-hCG, ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ, هماتولوژی, کونژوگه, تستوسترون, پوكی, همگی, بنزآلدئید, كونژونكتيويت, گروه خونی, يون‌هاي, ناصر رزم‌آرایی داروسازی,