بررسي نقش پيشگويي كننده هورمون هاي گنادوتروپين جفتي انساني، پروژسترون واستراديول در موارد تهديد به سقط سه ماهه اول بارداري
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حسيني تقوي سيدعباس نویسنده / نويسندگان
مترجم
گنادوتروپین - پروژسترون - استرادیول - سقط کلید واژه
مقدمه: هدف اين مطالعه ارزش اندازه گيري هورمون هاي HCG، پروژسترون و استراديول براي پيشگويي سقط هاي خود به خودي است. مواد و روش ها: طي مطالعه اي آينده نگر بر روي 34 زن با نشانه هاي تهديد به سقط كه در هفته هاي 5 تا 12 حاملگي به سر مي بردند مقادير سرمي گونادوتروپين جفتي انسان (HCG) در دو نمونه به فاصله 2-4 روز، پروژسترون و استراديول اندازه گيري شد. همين هورمون ها در يك گروه كنترل متشكل از 44 زن باردار با سن حاملگي مشابه بيماران اندازه گيري شد، يافته ها: زمان دو برابر شدن HCG در موارد تهديد به سقط منجر به سقط كمتر از حاملگي هاي طبيعي و موارد تهديد به سقط ماندگار بود. به جز HCG هفته هاي 5 و 6 حاملگي، مقادير هر سه هورمون در موارد سقط كمتر از حاملگي هاي طبيعي و موارد تهديد به سقط ماندگار با سن حاملگي مشابه بود. با اين حال مقايسه زمان هاي دو برابر شدن با غلظت هاي HCG در نمونه هاي نوبت دوم هفته هاي پنجم و ششم موارد سقط با حاملگي هاي ماندگار افتراق سقط از ماندگاري حاملگي را، صرف نظر از مقادير دو هورمون ديگر، امكان پذير ساخت اما پس از هفته 7 حاملگي، اندازه گيري متوالي HCG به طور كلي اطلاعات چنداني را به داده هاي حاصل از اندازه گيري تك نوبتي آن نيفزود و موارد تهديد به سقط، منجر به سقط افت قابل توجه هورمون ها را به همراه داشتند در حالي كه در موارد تهديد به سقط ماندگار مقادير سه هورمون مورد بررسي، مشابه مقادير طبيعي بود و هيچ يك از حاملگي هايي كه غلظت پروژسترون در آنها كمتر از 10 ng/mL، بود به روند طبيعي خود ادامه ندادند. مقدار استراديول بيشتر از 200 pg/mL نشان دهنده حاملگي طبيعي داخل رحمي بود. و در نتيجه حاملگي غيرطبيعي را با ويژگي %95 و حساسيت %87.5 رد مي كرد. نتيجه گيري: اندازه گيري هورمون HCG براي تاييد فعاليت تروفوبلاستي ضروري است و پيشنهاد مي گردد هر سه هورمون با هم اندازه گيري شود، ضمنا پروژسترون با ارزش پيش بيني كننده مثبت %100 به مراتب بهترين پيش بيني كننده سقط بود و HCG با ارزش پيش بيني كننده منفي %98.4 بهترين براورد كننده حاملگي ماندگار بود، هرچند كه هر دو هورمون كارايي يكساني داشتند (%97.4) استراديول نيز همانند HCG بيشتر، پيش بيني كننده حاملگي ماندگار بود تا سقط )ارزش پيش بيني كننده منفي 97.6 در مقابل ارزش پيش بيني مثبت (%82 ولي كارايي كمتري داشت (93.6. تركيب مقادير پايين HCG استراديول، HCG+پروژسترون+ استراديول به ترتيب در 94، 100، %100 موارد با سقط همراه بودند، در صورت پايين بودن مقادير هر سه هورمون وقوع سقط اجتناب ناپذير بود. چکیده
مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران تابستان 1383; 6(2 (مسلسل 22)):163-169 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 بررسي نقش پيشگويي كننده هورمون هاي گنادوتروپين جفتي انساني، پروژسترون واستراديول در موارد تهديد به سقط سه ماهه اول بارداري


مقدمه:
هدف اين مطالعه ارزش اندازه گيري هورمون هاي HCG، پروژسترون و استراديول براي پيشگويي سقط هاي خود به خودي است.

مواد و روش ها:
طي مطالعه اي آينده نگر بر روي 34 زن با نشانه هاي تهديد به سقط كه در هفته هاي 5 تا 12 حاملگي به سر مي بردند مقادير سرمي گونادوتروپين جفتي انسان (HCG) در دو نمونه به فاصله 2-4 روز، پروژسترون و استراديول اندازه گيري شد. همين هورمون ها در يك گروه كنترل متشكل از 44 زن باردار با سن حاملگي مشابه بيماران اندازه گيري شد،

يافته ها:
زمان دو برابر شدن HCG در موارد تهديد به سقط منجر به سقط كمتر از حاملگي هاي طبيعي و موارد تهديد به سقط ماندگار بود. به جز HCG هفته هاي 5 و 6 حاملگي، مقادير هر سه هورمون در موارد سقط كمتر از حاملگي هاي طبيعي و موارد تهديد به سقط ماندگار با سن حاملگي مشابه بود. با اين حال مقايسه زمان هاي دو برابر شدن با غلظت هاي HCG در نمونه هاي نوبت دوم هفته هاي پنجم و ششم موارد سقط با حاملگي هاي ماندگار افتراق سقط از ماندگاري حاملگي را، صرف نظر از مقادير دو هورمون ديگر، امكان پذير ساخت اما پس از هفته 7 حاملگي، اندازه گيري متوالي HCG به طور كلي اطلاعات چنداني را به داده هاي حاصل از اندازه گيري تك نوبتي آن نيفزود و موارد تهديد به سقط، منجر به سقط افت قابل توجه هورمون ها را به همراه داشتند در حالي كه در موارد تهديد به سقط ماندگار مقادير سه هورمون مورد بررسي، مشابه مقادير طبيعي بود و هيچ يك از حاملگي هايي كه غلظت پروژسترون در آنها كمتر از 10 ng/mL، بود به روند طبيعي خود ادامه ندادند. مقدار استراديول بيشتر از 200 pg/mL نشان دهنده حاملگي طبيعي داخل رحمي بود. و در نتيجه حاملگي غيرطبيعي را با ويژگي %95 و حساسيت %87.5 رد مي كرد.

نتيجه گيري:
اندازه گيري هورمون HCG براي تاييد فعاليت تروفوبلاستي ضروري است و پيشنهاد مي گردد هر سه هورمون با هم اندازه گيري شود، ضمنا پروژسترون با ارزش پيش بيني كننده مثبت %100 به مراتب بهترين پيش بيني كننده سقط بود و HCG با ارزش پيش بيني كننده منفي %98.4 بهترين براورد كننده حاملگي ماندگار بود، هرچند كه هر دو هورمون كارايي يكساني داشتند (%97.4) استراديول نيز همانند HCG بيشتر، پيش بيني كننده حاملگي ماندگار بود تا سقط )ارزش پيش بيني كننده منفي 97.6 در مقابل ارزش پيش بيني مثبت (%82 ولي كارايي كمتري داشت (93.6. تركيب مقادير پايين HCG استراديول، HCG+پروژسترون+ استراديول به ترتيب در 94، 100، %100 موارد با سقط همراه بودند، در صورت پايين بودن مقادير هر سه هورمون وقوع سقط اجتناب ناپذير بود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

آسنتریک, افزایش آنزیم های کبدی , کمیلونسانس, پروتئینی, هموگلوبين, شیر مادر, آﺑﮕﺮﯾﺰ, هماگلوتیناسیون, میکرولیتر, خون شناسی , FFP, منونوکلئوز, نانوباکتر, پروفازی, فناوری زیستی, ديوکسين (Dioxin), یرسینیا انتروکولیتیکا, غربالگری, داروی ضدویروسی ریباویرین, سردردهای مزمن, مخمرها, تروپونین, cathepsin, ویروس‌هایی, سرطان خون (لوسمى), محصولات, تصویربرداری, کپسول‌دار, ژن هیستون ها, همکاران آزمایشگاهی, سپتيك, نفرون, مخمرها, چربی, شقاق مقعد یا فیشر, جذب کلسیم, کلرور, هموگلوبین, میکروب شناسی, میلوما, کالیبراسیون, مروارید, نرم‌افزارهای, تریامسینولون, نانولیف, میراسیدیوم, کربوکسی دی پپتیداز, واکسن, متاستازهای, نورمال, تارتارات, سرطانها, اپيدميولوژيك, بيوشيميست, ماساژ, کیت الايزا, سرولوژی, تفسیر, کشت ادرار, نروفيلامان, آنافيلاكسي, شخصیت های آزمایشگاهی, گلوتامیکوم, اسهال‌خوني, Troponin-I, ویتامین, ام.اس و آلرژی, گاموپاتی, Onchocerca, پيلوري,