بررسي نقش پيشگويي كننده هورمون هاي گنادوتروپين جفتي انساني، پروژسترون واستراديول در موارد تهديد به سقط سه ماهه اول بارداري
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حسيني تقوي سيدعباس نویسنده / نويسندگان
مترجم
گنادوتروپین - پروژسترون - استرادیول - سقط کلید واژه
مقدمه: هدف اين مطالعه ارزش اندازه گيري هورمون هاي HCG، پروژسترون و استراديول براي پيشگويي سقط هاي خود به خودي است. مواد و روش ها: طي مطالعه اي آينده نگر بر روي 34 زن با نشانه هاي تهديد به سقط كه در هفته هاي 5 تا 12 حاملگي به سر مي بردند مقادير سرمي گونادوتروپين جفتي انسان (HCG) در دو نمونه به فاصله 2-4 روز، پروژسترون و استراديول اندازه گيري شد. همين هورمون ها در يك گروه كنترل متشكل از 44 زن باردار با سن حاملگي مشابه بيماران اندازه گيري شد، يافته ها: زمان دو برابر شدن HCG در موارد تهديد به سقط منجر به سقط كمتر از حاملگي هاي طبيعي و موارد تهديد به سقط ماندگار بود. به جز HCG هفته هاي 5 و 6 حاملگي، مقادير هر سه هورمون در موارد سقط كمتر از حاملگي هاي طبيعي و موارد تهديد به سقط ماندگار با سن حاملگي مشابه بود. با اين حال مقايسه زمان هاي دو برابر شدن با غلظت هاي HCG در نمونه هاي نوبت دوم هفته هاي پنجم و ششم موارد سقط با حاملگي هاي ماندگار افتراق سقط از ماندگاري حاملگي را، صرف نظر از مقادير دو هورمون ديگر، امكان پذير ساخت اما پس از هفته 7 حاملگي، اندازه گيري متوالي HCG به طور كلي اطلاعات چنداني را به داده هاي حاصل از اندازه گيري تك نوبتي آن نيفزود و موارد تهديد به سقط، منجر به سقط افت قابل توجه هورمون ها را به همراه داشتند در حالي كه در موارد تهديد به سقط ماندگار مقادير سه هورمون مورد بررسي، مشابه مقادير طبيعي بود و هيچ يك از حاملگي هايي كه غلظت پروژسترون در آنها كمتر از 10 ng/mL، بود به روند طبيعي خود ادامه ندادند. مقدار استراديول بيشتر از 200 pg/mL نشان دهنده حاملگي طبيعي داخل رحمي بود. و در نتيجه حاملگي غيرطبيعي را با ويژگي %95 و حساسيت %87.5 رد مي كرد. نتيجه گيري: اندازه گيري هورمون HCG براي تاييد فعاليت تروفوبلاستي ضروري است و پيشنهاد مي گردد هر سه هورمون با هم اندازه گيري شود، ضمنا پروژسترون با ارزش پيش بيني كننده مثبت %100 به مراتب بهترين پيش بيني كننده سقط بود و HCG با ارزش پيش بيني كننده منفي %98.4 بهترين براورد كننده حاملگي ماندگار بود، هرچند كه هر دو هورمون كارايي يكساني داشتند (%97.4) استراديول نيز همانند HCG بيشتر، پيش بيني كننده حاملگي ماندگار بود تا سقط )ارزش پيش بيني كننده منفي 97.6 در مقابل ارزش پيش بيني مثبت (%82 ولي كارايي كمتري داشت (93.6. تركيب مقادير پايين HCG استراديول، HCG+پروژسترون+ استراديول به ترتيب در 94، 100، %100 موارد با سقط همراه بودند، در صورت پايين بودن مقادير هر سه هورمون وقوع سقط اجتناب ناپذير بود. چکیده
مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران تابستان 1383; 6(2 (مسلسل 22)):163-169 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 بررسي نقش پيشگويي كننده هورمون هاي گنادوتروپين جفتي انساني، پروژسترون واستراديول در موارد تهديد به سقط سه ماهه اول بارداري


مقدمه:
هدف اين مطالعه ارزش اندازه گيري هورمون هاي HCG، پروژسترون و استراديول براي پيشگويي سقط هاي خود به خودي است.

مواد و روش ها:
طي مطالعه اي آينده نگر بر روي 34 زن با نشانه هاي تهديد به سقط كه در هفته هاي 5 تا 12 حاملگي به سر مي بردند مقادير سرمي گونادوتروپين جفتي انسان (HCG) در دو نمونه به فاصله 2-4 روز، پروژسترون و استراديول اندازه گيري شد. همين هورمون ها در يك گروه كنترل متشكل از 44 زن باردار با سن حاملگي مشابه بيماران اندازه گيري شد،

يافته ها:
زمان دو برابر شدن HCG در موارد تهديد به سقط منجر به سقط كمتر از حاملگي هاي طبيعي و موارد تهديد به سقط ماندگار بود. به جز HCG هفته هاي 5 و 6 حاملگي، مقادير هر سه هورمون در موارد سقط كمتر از حاملگي هاي طبيعي و موارد تهديد به سقط ماندگار با سن حاملگي مشابه بود. با اين حال مقايسه زمان هاي دو برابر شدن با غلظت هاي HCG در نمونه هاي نوبت دوم هفته هاي پنجم و ششم موارد سقط با حاملگي هاي ماندگار افتراق سقط از ماندگاري حاملگي را، صرف نظر از مقادير دو هورمون ديگر، امكان پذير ساخت اما پس از هفته 7 حاملگي، اندازه گيري متوالي HCG به طور كلي اطلاعات چنداني را به داده هاي حاصل از اندازه گيري تك نوبتي آن نيفزود و موارد تهديد به سقط، منجر به سقط افت قابل توجه هورمون ها را به همراه داشتند در حالي كه در موارد تهديد به سقط ماندگار مقادير سه هورمون مورد بررسي، مشابه مقادير طبيعي بود و هيچ يك از حاملگي هايي كه غلظت پروژسترون در آنها كمتر از 10 ng/mL، بود به روند طبيعي خود ادامه ندادند. مقدار استراديول بيشتر از 200 pg/mL نشان دهنده حاملگي طبيعي داخل رحمي بود. و در نتيجه حاملگي غيرطبيعي را با ويژگي %95 و حساسيت %87.5 رد مي كرد.

نتيجه گيري:
اندازه گيري هورمون HCG براي تاييد فعاليت تروفوبلاستي ضروري است و پيشنهاد مي گردد هر سه هورمون با هم اندازه گيري شود، ضمنا پروژسترون با ارزش پيش بيني كننده مثبت %100 به مراتب بهترين پيش بيني كننده سقط بود و HCG با ارزش پيش بيني كننده منفي %98.4 بهترين براورد كننده حاملگي ماندگار بود، هرچند كه هر دو هورمون كارايي يكساني داشتند (%97.4) استراديول نيز همانند HCG بيشتر، پيش بيني كننده حاملگي ماندگار بود تا سقط )ارزش پيش بيني كننده منفي 97.6 در مقابل ارزش پيش بيني مثبت (%82 ولي كارايي كمتري داشت (93.6. تركيب مقادير پايين HCG استراديول، HCG+پروژسترون+ استراديول به ترتيب در 94، 100، %100 موارد با سقط همراه بودند، در صورت پايين بودن مقادير هر سه هورمون وقوع سقط اجتناب ناپذير بود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

زخم دوازدهه , RH+, میکروارگانیسم, میکروسکوپی, عوامل هورموني, مانیتورینگ, كلستريديوم, رمزگشایی, والدنشتروم)،بارداری(افزایش, لپتین, انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران, کنترل احساس گرسنگی, سرم كنترل‌ بايورد, آلکالین, علوم دامی, نرخ ارز آزاد و قيمت سكه, مقطع کارشناسی به پزشکی عمومی, اثر تابش اشعه خورشيد به پوست , سالسیلات, متهموگلوبین, نرمال, بيوتيكها, سمپلینگ, وزﯾﮑـﻮل, اینترون, اسیدوفیلی, میکروبها, ویروس, غیر اشباع , تب, ویروس, مولکولهای, گلوتامیک, شیوع هلیکوباکتر پیلوری, بتاپانکراس, محیط باکتری, پراکسید, میکروسکوپ, TNF‌ يك فاكتور التهابي, نامیرایی, سرولوژيكي, هماتولو‍‍‍زي, آبله, سينوزوئيد, عفونت های قارچی دستگاه گوارش, ایمونولوژی, درد مفاصل و التهاب مفاصل, درمان سریع سرطان, گروه خونیA, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تخمک‌ها, پلاسمید, کورینه, گياه, اكسيدازها, ماركرها, ماوراء, اسکن‌های MRI مغزی , التهاب عروقی (واسکولیت), سمپوزیوم, ضدویروس, سالمونلاها, Chronic Myeloid Leukemia- CML, هیپوگلیسمی, مقعرالطرفين, میگرنی, ماکروگلوبولینی, باسیلوس , نیتروفورانتوئین،, سرطان خون,