بررسي ميزان هورمونهاي تيروييد در بيماريهاي غيرتيروييدي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
عبادي سيدعليرضا,فرخيان عليرضا,رسولي نژاد سيدعلي اصغر,اكبري حسين نویسنده / نويسندگان
مترجم
هورمون های تیروئید - بیماریهای غیر تیروئید کلید واژه
سابقه و هدف: با توجه به اختلالات هورمونهاي تيروييد در بيماريهاي شديد و غيرمرتبط با بيماري اوليه تيروييد اين مطالعه در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي كاشان انجام گرفت. مواد و روشها: تحقيق به روش توصيفي بر روي تعداد 99 بيمار بستري در بخشهاي مراقبت ويژه (ICU) بيمارستانهاي کاشان انجام گرفت. خصوصيات دموگرافيک بيماران مانند سن و جنس در فرم اطلاعات ثبت گرديد. بر روي سرم خون افراد در دو نوبت (شروع بستري و 8 هفته بعد از ترخيص) آزمايشات تيروئيد شامل FTI، TSH، T3RU، T3 و T4 با استفاده از کيتهاي هورموني کاوشيار و دستگاه گاما کانتر بعمل آمد و در فرمهاي مربوطه ثبت شد. در نهايت، نتايج با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و آزمونهايT زوجي و مک نمار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: از 99 بيمار مورد بررسي با ميانگين سني 85.04±21 سال، 6.61 درصد مرد و بقيه زن بودند. در حين بستري 49.5 درصد بيماران فوت شدند. فراواني افت سطح هورمون T3، T4، TSH و T3RU در ابتداي ورود به بخش مراقبت ويژه به ترتيب 31.3، 22.2، 29.3 و 22.2 درصد بود. 71 درصد بيماران با افت T3، 81.8 درصد بيماران با افت T4 و 91.7 درصد بيماران دچار افت همزمان دو هورمون فوت نمودند. در بدو پذيرش ميانگين سطح T4 در بيماران فوت شده، 76.10±37.60 نانومول در ليتر و در بيماراني که بهبود يافتند 100.48±37.84 نانومول در ليتر بود (P<0.01)، همچنين ميانگين هورمون T3 در بيماران فوت شده 0.96±0.58 و در بيماران زنده 1.33±0.65 نانوگرم در ميلي ليتر بود (P<0.01). با بررسي نتيجه هورموني 8 هفته بعد از ترخيص شيوع ناخوشي غيرتيروييدي در ارتباط با T3 و T4 و TSH و T3RU به ترتيب 88.9، 66.7، 0 و 100 درصد بود. در 50 بيمار زنده مانده ميانگين هورموني برايT3 و T4در مقايسه با افراد فوت شده بالاتر بود. نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش اختلال در هورمون هاي تيروييد در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت هاي ويژه شايع است و كاهش سطح اين هورمونها ارزش پيش آگهي بيماري زمينه اي را دارد. شايعترين اختلال، افت هورموني T3 بود و TSH کمترين ارزش براي تعيين اين وضعيت را داشت. شناخت صحيح اين اختلالات در بيماران بدحال لازم است و تحقيقات تجربي براي برخورد صحيح با آن توصيه مي شود. چکیده
فيض زمستان 1384; 9(4 (پی در پی 36)):7-11 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 بررسي ميزان هورمونهاي تيروييد در بيماريهاي غيرتيروييدي

سابقه و هدف:
با توجه به اختلالات هورمونهاي تيروييد در بيماريهاي شديد و غيرمرتبط با بيماري اوليه تيروييد اين مطالعه در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي كاشان انجام گرفت.

مواد و روشها:
تحقيق به روش توصيفي بر روي تعداد 99 بيمار بستري در بخشهاي مراقبت ويژه (ICU) بيمارستانهاي کاشان انجام گرفت. خصوصيات دموگرافيک بيماران مانند سن و جنس در فرم اطلاعات ثبت گرديد. بر روي سرم خون افراد در دو نوبت (شروع بستري و 8 هفته بعد از ترخيص) آزمايشات تيروئيد شامل FTI، TSH، T3RU، T3 و T4 با استفاده از کيتهاي هورموني کاوشيار و دستگاه گاما کانتر بعمل آمد و در فرمهاي مربوطه ثبت شد. در نهايت، نتايج با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و آزمونهايT زوجي و مک نمار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها:
از 99 بيمار مورد بررسي با ميانگين سني 85.04±21 سال، 6.61 درصد مرد و بقيه زن بودند. در حين بستري 49.5 درصد بيماران فوت شدند. فراواني افت سطح هورمون T3، T4، TSH و T3RU در ابتداي ورود به بخش مراقبت ويژه به ترتيب 31.3، 22.2، 29.3 و 22.2 درصد بود. 71 درصد بيماران با افت T3، 81.8 درصد بيماران با افت T4 و 91.7 درصد بيماران دچار افت همزمان دو هورمون فوت نمودند. در بدو پذيرش ميانگين سطح T4 در بيماران فوت شده، 76.10±37.60 نانومول در ليتر و در بيماراني که بهبود يافتند 100.48±37.84 نانومول در ليتر بود (P<0.01)، همچنين ميانگين هورمون T3 در بيماران فوت شده 0.96±0.58 و در بيماران زنده 1.33±0.65 نانوگرم در ميلي ليتر بود (P<0.01). با بررسي نتيجه هورموني 8 هفته بعد از ترخيص شيوع ناخوشي غيرتيروييدي در ارتباط با T3 و T4 و TSH و T3RU به ترتيب 88.9، 66.7، 0 و 100 درصد بود. در 50 بيمار زنده مانده ميانگين هورموني برايT3 و T4در مقايسه با افراد فوت شده بالاتر بود.

نتيجه گيري:
با توجه به نتايج اين پژوهش اختلال در هورمون هاي تيروييد در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت هاي ويژه شايع است و كاهش سطح اين هورمونها ارزش پيش آگهي بيماري زمينه اي را دارد. شايعترين اختلال، افت هورموني T3 بود و TSH کمترين ارزش براي تعيين اين وضعيت را داشت. شناخت صحيح اين اختلالات در بيماران بدحال لازم است و تحقيقات تجربي براي برخورد صحيح با آن توصيه مي شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

دستگاه کمیلونسانس, گلیکوژنی, Kimiagar, لوسین, تپش قلب, خون خانم های باردار, میلوم, هیدروکسی, تست CRP, درگیری کلیه در دیابت, الکترومغناطیسی, مصرف کاهو, هورمون شناسي, لومی, فلزات سنگين , anti-microbial, اریتراسما, فسفریله, سندرم دویک, مولتیپل, ميلوماي, کلونالدارای, تيترهاي, کونژوگه, آندوپلاسمی, یوکاریوت, ﮐﻤﻮﮐﺎﯾﻦ, پیپت, تب استخوان شکن , سولفوریک, جلبک‎هایی, سیفلیس, فلوریدا, ویسکوزیته, کلروفرم, NEUTROPHIL‌, نوروساينس, اسمیر خون محیطی , فوزاریوم اکسی‌سپوروم F. oxysporum, کورتکس, Praziquantel, کلسیفیکاسیون, کیستیک, هپارین, دگرگوني‌هاي ژنتيکي , روده دوازدهه , رشته علوم آزمايشگاهي, بیماری سرماخوردگی, سیستماتیک, ماکول, کاوشگرها, كلينيك, نوکلئیک, میتوکندری, سيستم ایمنی بدن, فشار خون بالا, میکروسکوپ, میکروسیتیک, anticoagulant, فوسیک, مکانيسم توقف چرخه سلولي, سیستم گوارش, hCG, رضا فرجی دانا وزیر علوم, اورولوژيك, DSL-3000, گرانولوما, نوری), سنتتاز, اریتروسیتی,