اعضاء هیئت علمی سایت فاسکو

saremlab
سامان  سعادت
Ph.D
میکروب شناسی پزشکی
marand
علي  چوپاني
دکترای تخصصی
بیوشیمی
pejman22
پِژمان  مولایی
دکتری تخصصی (Ph.D)
پزشکی مولکولی
z_biotech
زهرا  ريخته گران تهراني
دانشجوی دکتری تخصصی
بیو تکنولوژی پزشکی
Nemati
هوشنگ  نعمتي
دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
علوم آزمایشگاهی